Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 371

София 05.05.2022г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в закрито заседание на пети април през две хиляди двадесет и втора година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИО ПЪРВАНОВ ЧЛЕНОВЕ : ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА


като изслуша докладваното от съдия Папазова гр.д.№ 183 по описа за 2022г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.288 от ГПК.

Образувано е въз основа на подадената касационна жалба от И. С. Л. от [населено място], чрез процесуалния представител адвокат П. против въззивно решение № 1184 от 7.07.2021г. по в.гр.д. № 1019 по описа за 2021г. на Окръжен съд Варна, с което е потвърдено решение № 60 от 16.02.2021г. по гр.д.№ 9928/2020г. на РС Варна като е осъден да заплати на „Инвест тайм“ЕООД [населено място] сумата от 5 069.51лв. представляваща възнаграждение по договор за поръчка от 30.05.2020г., на основание чл.286, вр.чл.79, ал.1 ЗЗД, като е отхвърлен иска за горницата до 5 070лв. и са присъдени разноски.

Жалбата е подадена в срока по чл.283 от ГПК и е срещу подлежащо на касационно обжалване въззивно решение. За да се произнесе по допустимостта й, Върховният касационен съд, състав на Трето гражданско отделение прецени следните данни по делото:

Въззивният съд е преценил предявения иск за основателен пред вид наличието на сключен между страните на 30.05.2020г. договор за поръчка, по силата на който И. Л. е възложил на „Инвест тайм“ЕООД да му съдейства за придобиване на недвижим имот /да организира и осъществява огледи, при избор на имот да извърши проверка за тежести, подготовка на предварителен договор и др./ срещу което възложителят е поел задължение - при подписване на предварителен договор- да заплати възнаграждение на изпълнителя в размер на 3% без ДДС от цената, посочена в договора и приложението към него, като изрично е договорено, че същото възнаграждение се дължи и ако имотът бъде закупен от близко или свързано с възложителя лице. С оглед така постигнатата договореност и безспорно установените по делото факти, че процесният имот е бил предмет на оглед и след това е закупен от брата на възложителя със сделка, обективирана в н.а.№ 154, том 4, рег.№ 5852, д.№ 634/2020г., съдът е присъдил дължимото възнаграждение, изчислено съобразно цената в договора. В мотивите си съдът е посочил, че не е налице оспорване на автентичността на договора, респективно на положения подпис. Възраженията за недействителност на договора /нищожност и унищожаемост/, въззивният съд не е обсъждал, защото не са били своевременно въведени /за първи път са направени след приключване събиране на доказателствата, с писмената защита/.

В представеното изложение, касаторът се позовава на основанията за допустимост по чл.280, ал.1, т.3 ГПК, като поставя въпросите: 1. Възможно ли е договор, подписан между две лица да установява договорни и неопределени по размер финансови задължения за трето лице?, 2. Възможно ли е единствено с протокол за оглед на недвижим имот, подписан от лице за което няма никакви доказателства да е служител на фирмата посредник, да се установяват договорни задължения за плащане в полза на фирмата без да се посочват основанието и размера им?, 3. Когато по делото няма доказателства за никакви действия и никакво изпълнение от страна на ищеца- посредник, съществува ли задължение за изпълнение на плащане от страна на ответника и ако такова съществува, при какви условия?, 4. Валиден ли е сключеният договор за посредничество за покупко-продажба на конкретен недвижим имот, когато се установи, че посредникът не разполага с договор или друга оторизация от собственика на имота да предлага същия за продажба? и 5. Представлява ли нарушение на Закона за защита на потребителите – предлагането на недвижим имот от страна на посредническа фирма, за който същата няма упълномощаване и не е в договорни отношения със собственика и предлагането от името на същата фирма, на същия имот от лице, което не е в договорни отношения с нея?

Срещу подадената касационна жалба е постъпил отговор от „Инвест тайм“ ЕООД [населено място], представлявано от управителя И., чрез процесуалния представител адвокат Д., с който се оспорват както нейната допустимост, поради липса на посочените касационни основания, така и нейната основателност. Счита постановения въззивен акт за правилен. Претендира направените разноски за адвокатско възнаграждение в размер на 500лв., реалното извършване на които установява с представен договор за правна защита и съдействие от 22.11.2021г.в т.ІІІ от който е посочено, че сумата е заплатена в брой.

Имайки пред вид гореизложените мотиви и след преценка на поставените въпроси от касатора, настоящият съдебен състав счита, че по тях не следва да се допуска касационно обжалване, защото пред вид конкретният начин, по който са зададени, те не отговарят на изискванията за общо основание за допустимост, съгласно дадените указания в т.1 от ТР № 1/2010г. по т.д.№ 1/2009г.на ОСГТК на ВКС. Съображенията:
Първите два въпроса, започващи с „възможно ли е“ – няма как да бъдат свързани с произнасянето на съда по действителното съществуване на твърдяното субективно право или правоотношение, за да се изведе от тях значим за конкретния спор правен въпрос, изискуем от чл.280, ал.1 ГПК като общо основание за допускане на касационно обжалване. Освен това, въпросите съдържат условия, който не са били установени по делото. С договора, подписан от страните по делото, не е са установени „договорни и неопределени по размер финансови задължения за трето лице“, в какъвто смисъл е поставен въпроса. Задълженията са за възложителя, който се е съгласил да заплати договореното възнаграждение дори и „в случай, че негов близък или друго свързано с него лице, по смисъла на ТЗ закупи недвижим имот, предложен от „Инвест тайм“ЕООД“. В случая, начинът на изчисляване на размера на дължимото възнаграждение, във връзка с който е вторият въпрос, е установен в сключения между страните по делото договор.
Материалноправният или процесуалноправният въпрос трябва да е от значение за изхода по конкретното делото, за формиране решаващата воля на съда, но не и за правилността на обжалваното решение, за възприемането на фактическата обстановка от въззивния съд или за обсъждане на събраните по делото доказателства, в какъвто смисъл е поставения въпрос с № 3. Въззивният съд не е приел за установено условието, съдържащо се в поставения въпрос /че по делото няма доказателства за никакви действия и никакво изпълнение от страна на ищеца- посредник/. Точно обратното е вярно. Прието е, че именно защото изпълнителят е изпълнил поетите от него задължения, възложителят му дължи уговореното възнаграждение.
Въпроси с № 4 и № 5 са несъотносим към предмета на спора, защото не са били обсъждани от въззивния съд, не са били надлежно въведени в предмета на спора и са ирелевантни. /Дали посредникът, който е изпълнителят по сключения договор за поръчка, има сключен друг договор, с трето лице, въз основа на който предлага конкретен имот за продажба и дали е действал в нарушение на Закона за защита на потребителите или не, са въпроси, които не са от значение за възникването, съществуването и изпълнението на договора, предмет на воденото производство/.
Без надлежен въпрос, който съгласно приетото в т.1 от ТР №1 от 19.02.2010г. по т.д.№ 1/2009г.на ОСГТК на ВКС, определя рамките в които Върховният касационен съд е длъжен да селектира касационните жалби, не е възможно да се приеме и наличието на последното посочено от касатора основание за допустимост по чл.280, ал.1, т.3 ГПК.

С оглед изхода на спора, направеното искане и на основание чл.78, ал.3 ГПК, на ответната страна следва да се присъдят установените като реално направени разноски аз адвокатско възнаграждение о в размер на 500лв.

Мотивиран от изложеното, настоящият състав на Трето гражданско отделение на Върховен касационен съд

О П Р Е Д Е Л И :

НЕ ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 1184 от 7.07.2021г. по в.гр.д. № 1019 по описа за 2021г. на Окръжен съд Варна.
ОСЪЖДА И. С. Л., ЕГН [ЕГН], от [населено място], [улица], вх..., ет..., ап... да заплати на „Инвест тайм“ ЕООД [населено място], [улица],[жк], [жилищен адрес] ЕИК[ЕИК], представлявано от управителя И. сумата от 500лв. /петстотин лева/, направени разноски.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ :