Ключови фрази

O П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60352
София, 07.10.2021 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в закрито съдебно заседание на двадесети септември две хиляди двадесет и първа година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ГЕРГАНА НИКОВА

при участието на секретар
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 1877/2021 година и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.288 ГПК.

Образувано по касационна жалба вх. № 15768/14.12.2020 година, заявена от „ТОКУДА БАНК “АД ЕИК 813155318 , със седалище и адрес на управление гр. София , ул. "Георг Вашингтон" № 21 чрез процесуалния представител адв. И. Б. – САК срещу въззивно Решение № 1555 от 27.11.2020 година по В.т.д № 2129/2020 год. на АС- София , ТО 15 с/в , постановено в производство по чл. 124, ал.1 ГПК.
С посоченото решение , Апелативният съд в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК е прекратил въззивното производство по възз.т.д. № 2129/20 година по описа на АС-София по отношение на конституираните като ищци въззивници по делото В. Г. Й. , Г. И. Й. и Т. И. Й. – законни наследници на починалия в хода на производството ЕТ „Фанти Г- Илия Йорданов“. Със същото решение , Апелативният съд е обезсилил Решение № 73 от 27.12.2019 година , постановено по гр.д. № 105/2019 година на ОС-Видин и е прекратил производството по делото, приемайки, че „ТОКУДА БАНК“АД София , като ищец по заявените установителни искове по чл. 124, ал.1 ГПК срещу ответника „ГТ- Воден и сухопътен транспорт “ ЕООД , със седалище и адрес на управление гр.Видин , представлявано от Управителя Т. И. Й., няма доказан правен интерес нито от положителния , нито от отрицателния установителен иск , на основание чл. 130 ГПК.
С касационната жалба се поддържат доводи за недопустимост на обжалваното изцяло въззивно решение , с довод , че е процесуално недопустимо поради обстоятелството, че при данните за починалия в хода на делото пред въззивната инстанция ответник И. Й., действащ в качеството му на ЕТ „Фанги Г – Илия Йорданов“ , съдът не е спазил разпоредбата на чл. 229, ал.1 т 2 ГПК да спре производството и конституира на наследниците му по закон , прекратил производството само отношение на отказалите се наследници, но е не е издирил и конституирал следващите в реда на наследяване наследници по закон. С касационната жалба се поддържа довод , че постановеното въззивно решение е неправилно и необосновано, в частта , с което е прието , че не е налице правен интерес от заявените положителен и отрицателен установителен иск срещу ответника ответника „ГТ- Воден и сухопътен транспорт “ ЕООД .
Искането за допускане на касационно обжалване се поддържа по чл. 280, ал.1, т. 1 ГПК с доводи, че по въпроса допустим ли е иск на ипотекарния кредитор – взискател по изпълнително дело за установяване на ипотчното му право върху имоти обект на принудително изпълнение, когато за конкретните двама ответници по иска се твърди, че са засегнали правата на банката - ищец във връзка с ипотеката ѝ и принудителната продан на процесните имоти, и същите тези ответници явно оспорват валидността и съществуването на ипотеката на взискателя ? въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС по Решение № 109 от 20.06.2019 г по гр.д. № 2562/ 2018 г. на I – г.о.
Искането за допускане до касационно обжалване се поддържа и по въпроса по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК: Следва ли (длъжен ли е) въззивният съд да обсъди и съобрази при решаване на делото всички доводи и възражения на страните? с довод , че въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС по в Решение № 116 от 07.10.2020 г по гр.д. № 896 / 2019 г. на III – г.о.
В приложното поле на чл. 280, ал.1, т.1 ГПК се поддържа искане за допускане на касационно обжалване по въпроса : Следва ли при смърт на страна по делото съдът да обезпечи участието на правоприемниците на починалата страна в процеса, като ги конституира за участие в производството на мястото на починалата страна ? с довод че въззивното решение е постановено в противоречие с практиката на ВКС по Решение № 39 от 19.03.2019 г по гр.д. № 4526/2018 г. на III – г.о.
В срока по чл. 287 ГПК е постъпил писмен отговор от ответната страна в касационното производство „ГТ Воден и сухопътен транспорт“ ЕООД, ЕИК 203834304, със седалище и адрес на управление гр. Видин, Южна промишлена зона, Комплекс „ГТ“, Административна сграда, офис 1, ет.1, представлявано от управителя Т. Й., чрез пълномощника юрисконсулт М. Н., в който се излагат съображения за неоснователност на касационната жалба.
Съставът на ВКС - второ отделение на гражданската колегия след преценка на изложените с касационната жалба основания по чл. 280, ал. 1 ГПК и чл. 280, ал.3 ГПК намира:
Касационната жалба е подадена в срок срещу въззивното решение , произнесено по заявените от търговско дружество „Токуда Банк“ АД обективно съединени искове с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за собственост, поради което същата се явява процесуално допустима.
Върховният касационен съд, състав на второ отделение на гражданската колегия като прецени доводите и възраженията на страните относно искането за допускане на касационното обжалване и като съобрази ограниченията на чл. 280, ал. 3 ГПК за допустимост на касационното обжалване, намира:
Касационната жалба е подадена в срок срещу въззивното решение, произнесено по заявените от търговско дружество „Токуда Банк“ АД обективно съединени и субективно искове с правно основание чл. 124, ал.1 ГПК за собственост, поради което същата се явява процесуално допустима.
След преценка на наведените доводи и правни съображения, настоящият състав на ВКС счита, че касационното обжалване следва да бъде допуснато на основание чл. 280, ал.2 предл 2-ро ГПК поради евентуална процесуална недопустимост на въззивното решение.
С въззивното решение , по иска на ТОКУДА БАНК АД срещу ЕТ “Фанти - Г- Илия Йорданов „ производството е прекратено по отношение на конституираните като „ищци “ ( очевидно като ответници ) и въззивници по делото – наследници по закон на починалия в хода на въззивното производство , на 24.05.2020 година , И. т. Й., жалбоподател , действащ под фирма ЕТ „Фанти-Г – Илия Йорданов“. Прието е , че молбата от 06.08.2021 година от В. Г. Й. ( съпруга ) и Г. И. Й. и Т. И. Й. ( деца ) , съдържаща данни за вписани откази на тези лица от наследство, е достатъчно основание да се уважи искането им да бъдат заличени като страни по делото.
Изводите на въззивния съд не могат да се приемат безрезервно, без да се отчете обстоятелството , че страните В. Г. Й. , Г. И. Й. и Т. И. Й. , конституирани по делото като въззивници , са заявили две твърдения- а имено, че не са приели фирмата на ЕТ“ Фанти-Г- Илия Йорданов“ и че са направили отказ от наследството на покойния И. Т. Й. .За висящият правен спор двете обстоятелства имат различни правни последици – чл. 60а, т.2 ТЗ респ. чл. 5-8 ЗН, който не за отчетени като безмотивно е прието, че са налице предпоставките за прекратяване на въззивното обжалване.
С посоченото решение апелативния съд, в правомощията си на въззивна инстанция по чл. 258 и сл. ГПК, е обезсилил Решение № 73/26.12.2019 г. по гр.д. № 105/2019 г. по описа на ОС – Видин и производството е прекратено, в частта , с която
За да обезсили решението на първата инстанция по уважените искове за собственост и прекрати производството, апелативният съд е приел, че изложените в исковата молба на ищеца твърдения, че с заявените искове се търси защита на правото на собственост по отношение на процесните недвижими имоти, но ищецът не твърди да е техен собственост, а посочва и иска да бъде установено със съдебно решение, че правото на собственост се притежава други/трети лица – Г. Й. и Т. Й.. Въззивният съд приема, че за ищеца не е налице правен интерес от да заяви положителен или отрицателен установителен иск по чл. 124, ал.1 ГПК за собственост , нито иск по чл. 537, ал.2 ГПК.
Въззивният съд прави извод , че в случая, ищецът нито иска от съда защита на ипотечното му право, нито пък твърди в обстоятелствената част на исковата молба, че именно това му право е оспорено от ответниците или че те са предприели такива действия (фактически или правни), които да осуетят неговото реализиране в изпълнителното производство, по което ищецът е взискател, поради което са и изводите му за липса на правен интерес и недопустимост на исковото производство, без категоричен извод и преценка с какви правни средства се брани ипотечното право на банката, в рамките на преценката по чл. 130 ГПК, в която насока са и поставените въпроси по изложението на касатора.
На базата на така изложените правни съображения , настоящият съдебен състав приема, че е налице обосновано предположение за евентуална недопустимост на въззивното решение – основание да се допусне служебно касационното обжалване на основание чл. 280, ал.2, предл. 2-ро ГПК.
При допускане на касационното обжалване страната касатор дължи заплащането на пропорционална ДТ, равна по размер на сумата, заплатена като държавна такса за въззивното обжалване , което е случая е в размер на 2980 лв. ( две хиляди деветстотин и осемдесет лева ) , платими по бюджетната сметка на ВКС в седмичен срок от съобщението до касатора. При неизпълнение на задължението за заплащане на пропорционалната държавна такса, касационното производство подлежи на прекратяване.

По изложените съображения, Върховният касационен съд , състав на второ отделение на гражданската колегия и на основание чл. 288 ГПКО П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване по касационна жалба с вх. № 15768 / 14.12.2020 г. подадена от „Токуда Банк“ АД, ЕИК 813155318, със седалище и адрес а управление: гр. София, ул. "Георг Вашингтон" № 21 чрез адвокат И. Б. против Решение № 1555/27.11.2020 г по въззивно търг. дело № 2129/2020 г. на Апелативен съд – София.
УКАЗВА на касатора за задължението за внасяне на пропорционална ДТ в размер на сумата от 2 980 лв. ( две хиляди деветстотин и осемдесет лева ) вносими по сметката на ВКС в седмичен срок от съобщението до касатора. При неизпълнение на това задължение в указания срок, касационното производство ще бъде прекратено.
НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание на ………………….., за която дата страните да се призоват по реда на чл. 289 ГПК.
Делото да се докладва за насрочване след внасяне на определената пропорционална ДТ.
Препис от настоящото определение да се изпрати на касатора чрез процесуалния му представител адв. И. Б. - САК .


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :