Ключови фрази


2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 125
София, 19.07.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: МАРГАРИТА СОКОЛОВА
Членове: СВЕТЛАНА КАЛИНОВА
ГЪЛЪБИНА ГЕНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Генчева гр. д. № 3185 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.248 ГПК.
Образувано е по молба вх. № 4773/01.06.2022 г. на община Поморие за изменение на решение № 65 от 31.05.2022 г. в частта за разноските, които са присъдени на общината.
Ответникът С. Д. Г. счита молбата за процесуално допустима, а за основателността ѝ предоставя на съда.
Третото лице-помагач ЗАД „О.-Застраховане“ АД счита, че от значение по настоящото дело е дали има списък по чл.80 ГПК и доказателства за направени разноски, както и те да са съобразени с размерите по Наредба № 1/09.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, приема следното:
Молбата по чл.248 ГПК е подадена в едномесечния срок по чл.248, ал.1 ГПК и е процесуално допустима.
Разгледана по същество молбата е основателна.
С решение № 65 от 31.05.2022 г. по гр. д. № 3185/2021 г. на ВКС, I-во г.о., С. Д. Г. е осъден да заплати на [община] сумата от 2 714 лв. разноски за всички инстанции. При определяне на тази сума съдът е приел, че разноските за първите две инстанции са в размер на 4700 лв., за ВКС – 710 лв., или общо 5410 лв., като съобразно отхвърлената част от исковете – 30 100 лв., на общината следва да се присъди сумата от 2 714 лв.
В действителност общият размер на разноските е друг. Сумата от 4700 лв. представлява разноски само за втората инстанция, съгласно договор за правна защита и съдействие от 22.03.2021 г. и списък по чл.80 ГПК на стр. 95 от въззивното производство. Разноските за ВКС са 710 лв. и правилно са посочени от ВКС. Не са отразени обаче разноските за първата инстанция, които са 3300 лв., съгласно договор за правна защита от 02.04.2020 г. и списък по чл.80 ГПК на стр. 134 от първоинстанционното производство. Общата сума на разноските за всички инстанции е 8710 лв., както се поддържа в молбата по чл.248 ГПК. Съобразно отхвърлената част от исковете - 30 100 лв., на [община] се дължат разноски в размер на 4369,52 лв. Това налага постановеното решение да бъде изменено в частта за разноските, като се присъди действително дължимата сума на общината. Възражение за прекомерност на заплатеното от [община] адвокатско възнаграждение не е правено от насрещната страна С. Д. Г., а и то не би било основателно с оглед действителната фактическа и правна сложност на делото.
Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение,


О П Р Е Д Е Л И :

ИЗМЕНЯ на основание чл.248 ГПК решение № 65 от 31.05.2022 г. по гр. д. № 3185/2021 г. на ВКС, I-во г.о., в частта за разноските, като ОСЪЖДА С. Д. Г. от [населено място], ул.“К. Б. I-ви“ № 183, да заплати на [община], [улица], още 1655,52 лв. разноски по делото, или общо разноски в размер на 4369,52 лв., присъдени с решението и с настоящото определение.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: