Ключови фрази

4
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 60517
гр. София, 27.10.2021г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ТЪРГОВСКА КОЛЕГИЯ, ВТОРО ОТДЕЛЕНИЕ, в закрито съдебно заседание на деветнадесети октомври през две хиляди двадесет и първа година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:КОСТАДИНКА НЕДКОВА
ЧЛЕНОВЕ: НИКОЛАЙ МАРКОВ
ГАЛИНА ИВАНОВА
при участието на секретаря
като изслуша докладваното от съдия Галина Иванова т.д. № 2392 по описа за 2020 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 от ГПК.
„Фина-С“ АД обжалва решение № 1286 от 18.06.2020 г. по т.д. 594/20 г., САС, ТО, 11 състав, с което след отмяна на решение от 12.11.2019 г. по т.д. 1530/17 г., СГС, ТО, VI-7 състав е осъдено „Фина С“ АД да върне в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД в несъстоятелност чрез синдика, чийто права се упражняват от А. Д. и К. М., собствеността върху 8 300 бр безналични акции от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АД с номинална стойност 30 лв всяка на основание чл. 60а, ал. 1 от ЗБН.
Касаторът излага съображения за нарушение на материалния закон –чл. 60 а от ЗБН, тъй като в процеса не се установило наличието на предпоставките, предвидени в тази норма за постановяване на обжалваното решение. Счита, че съдът е нарушил нормата на чл. 14 от ЗНА, съгласно която на нормата на чл. 60 а от ЗБН е придадено обратно действие.
Освен това излага съображения за необоснованост на съдебното решение.
Моли да се отмени и вместо него да се постанови друго, с което да се отхвърли иска.
В изложението по чл. 284, ал.3, т. 1 от ГПК поставя следните правни въпроси:
1. Въззивният съд компетентен ли е да осъществява инцидентен контрол за противоконституционност и ако приеме, че приложимата норма е противоконституционна, има ли правомощия да откаже да приложи разпоредба от действащ закон?
2. Налице ли е противоречие на чл. 60 а, ал. 1, т. 1 ЗБН с конституционни норми и конкретно с разпоредбите на чл. 4, чл. 6, ал. 2, чл. 17, чл. 19, ал. 1 и чл. 57, ал. 1 и ал. 3 от Конституцията на Р България?
3. Налице ли е противоречие на чл. 60 а, ал. 1, т. 1 ЗБН с чл. 1 от Протокол 1 към ЕКПЧ и ако е налице, това води ли до неприложимост на национална правна норма, противоречаща с имащите примат норми на международното право?
4. Разпоредбата на § 21 от ПЗР на ЗИДЗБН предвижда ли обратно действие на чл. 60 а, ал.1 ЗБН и съответно тази разпоредба прилага ли се за правоотношения , възникнали преди приемането й?
5. Приложима ли е нормата на чл. 60 а, ал.1, т. 1 ЗБН по отношение на иск за принудителното връщане в масата на несъстоятелността на налични поименни акции след като от мотивите на въззивния съд може да се установи, че от масата на несъстоятелността на „КТБ“ АД са излезли парични средства, а синдиците претендират връщане на придобитите с парите акции?
6. Допустимо ли е съдът да приложи материалноправна норма, каквато е нормата на чл. 60 а от ЗБН спрямо правоотношения, които са възникнали преди датата на влизане в сила на същата правна норма, при положение, че законодателят не е придал обратна сила на тази норма.
По всички посочени правни въпроси сочи допълнително основание съгласно чл. 280, ал.1, т. 3 от ГПК, без да мотивира същото.

Ответникът – синдикът на „КТБ“ АД, чийто правомощия се упражняват от А. Д. и К. М., оспорва касационната жалба. Счита, че посочените от касатора правни въпроси, не обосновават общо и допълнително основание за допускане до касационно обжалване на решението на Апелативен съд – София. Излага подробни съображения по всички поставени правни въпроси.

Върховният касационен съд, състав на Второ търговско отделение, за да се произнесе взе предвид следното:

За да отмени решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на иска с правно основание чл. 60 а от ЗБН и да осъди „Фина С“ АД да върне в масата на несъстоятелността на „Корпоративна търговска банка“ АД собствеността на 8 300 броя безналични акции от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АД с номинална стойност от по 30 лв всяка, на основание чл. 60а, ал. 1, пр. 1 от ЗБН, Софийски апелативен съд е приел, че към 26.09.2018 г. „Фина С“ АД притежава 8 300 броя акции от капитала на „Хелт енд Уелнес“ АД, София. Придобиването на акциите било станало на основание договор за продажба, сключен между „Фина С“ АД и „Аквафинанс“ АД. „Фина С“ АД е платила 249 000 лв. С оглед заключението на вещото лице е приел, че „КТБ“ АД е отпуснал и „Търговски парк Тракия“ ЕАД и усвоил банков кредит от 6 000 000 евро за оборотни средства с краен срок на погасяване - 30.09.2014 г. и 9 % годишна лихва. От своя страна на 25.3.2014 г. кредитополучателят е извършил банков превод на „Технологичен център – Институт по микроелектроника“ АД, с основание „по договор“. На 26.3.2015 г. „Технологичен център – Институт по микроелектроника“ е превел на „Сентръл Техно пропъртис“ АД сума от 5 800 000 лв. „Последният извършва два превода на „Аквафинанс“ АД 3 608 000 лв и на „Рема трейд“ АД 2 192 000 лв – договор.

На 26.3.2014 г. „Аквафинанс“ ЕООД е превело на „Фина С“ Ад сумата от 3 602 848,20 лв, покупка на ценни книжа и на същата дата „Рема трейд“ ЕООД превежда 2 765 823 г.

Обобщавайки всички прехвърляния на суми, въззиният съд прави извод, че закупуването на 8 300 броя акции е със средства произход от банката. С банков превод от 3 602 848,20 лв от „Аквафинас“ АД и 2 765 823 лв от „Рема трейд“ ЕООД като основание за двата банкови превода било посочено покупка на ценни книжа. Но в процеса нямало наведени твърдения и не били ангажирани доказателства за договора, нито а качеството на ответника получател на средства по този договор. Доколкото платежното нареждане от - 03.07.2014 г. било осъществено закупуване на ценни книжа, е прието, че процесните акции са закупени със средства от банковия кредит, прехвърлени чрез посочените нареждания от получателя на банковия кредит „Търговски парк Тракия“ АД на посочените лица. Акциите са продадени на 30.6.2014 г. „Фина С“ АД е платил цена. Но акциите били придобити със средства от произход от банката по смисъла на пар. 1, т. 7 от ДР на ЗБН. Отхвърлени са като неоснователни доводите относно неприложимост на разпоредбата на чл. 60 а, ал. 1 от ЗБН, предвид въвеждането й в действащото законодателство с изменение в ДВ бр. 22 от 2015 г. в сила от 24.03.2015 г. и реализирането на процесните отношения преди тази дата.

Допускането на касационно обжалване на въззивното решение се извършва служебно само на основанията, посочени в чл. 280, ал. 2 , пр. 1 и 2 от ГПК, а именно ако се установи вероятност обжалваното съдебно решение да е нищожно или недопустимо.
С оглед така посочения предмет на делото и дадената от въззивния съд правна квалификация на иска, в случая следва да се прецени приложимостта на чл. 60а от ЗБН. С решение № 8 от 27.05.2021 г. по конст.д. 9/20 г. на Конституционния съд на Р България, разпоредбата на чл. 60 а, ал. 1 от ЗБН ДВ бр 22 от 2015 г. , доп.бр. 33/2019 г. в сила от 19.4.2019 г., е обявена за противоконституционна. Следователно е отпаднало правното основание, на което е разгледан искът, за напред, в хода на процеса, което обуславя извод, че въззивното решение може да е недопустимо. Необходимостта от проверка на вероятната недопустимост на въззивното съдебно решение, обуславя извод, че следва да се допусне до касационно обжалване, на основание чл. 280, ал. 2, пр. 2 от ГПК.
На основание чл. 18, ал. 2, т. 2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по реда на ГПК, касационният жалбоподател следва да представи доказателства за внесена държавна такса в размер на 4 980 лв по сметка на ВКС.
По изложените съображения Върховният касационен съд на Р България

О П Р Е Д Е Л И

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 1286 от 18.06.2020 г. по т.д. 594/20 г., САС, ТО, 11 състав .
ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на касационния жалбоподател в 1 седмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена държавна такса по сметка ВКС в размер на 4 980 лв.
При непредставяне на доказателства касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на доказателства за внесена държавна такса делото да се докладва на председателя на Второ търговско отделение за насрочване в открито съдебно заседание. Ако не бъдат представени доказателства в дадения срок, делото да се докладва на съдията докладчик.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: