Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 64

гр. София, 19.04.2022г.


Върховният касационен съд на Република България, второ гражданско отделение, в закрито заседание на осемнадесети април две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ПЛАМЕН СТОЕВ
Членове: ЗДРАВКА ПЪРВАНОВА
РОЗИНЕЛА ЯНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдия Янчева гр. дело № 3956 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 5 ГПК.
Делото е образувано по касационна жалба на „Дончев комерс 96“ ЕООД, чрез адвокат Д. В., подадена срещу решение № 1180 от 7.07.2021 г. по гр. д. № 3372/2020 г. на Окръжен съд – Варна, с което въззивният съд е отменил решение № 669 от 13.02.2020 г., поправено с решение № 260216 от 2.09.2020 г., по гр. д. № 10500/2018 г. на Районен съд - Варна, в частта, с която са отхвърлени исковете на ищците с правно основание чл. 49 ЗЗД, както следва: на М. П. М. - за разликата над 914.97 лв. до 5926.80 лв.; на А. Р. М. - за разликата над 457.48 лв. до предявения размер от 1425 лв. и на Е. Р. М. - за разликата над 457.48 лв. до предявения размер от 1425 лв., като вместо това е осъдил „Дончев комерс 96“ ЕООД да заплати на М. П. М. посочената разлика в размер на 5011.83 лв., а на А. Р. М. и Е. Р. М. – в размер на 967.52 лв. за всеки, ведно със законната лихва върху главниците, считано от 3.07.2018 г. до изплащането; потвърдил е първоинстанционното решение в останалата част.
С молби, постъпили във ВКС на 19.10.2021 г., „Дончев комерс 96“ ЕООД е поискало спиране изпълнението на въззивното решение в частта по уважените срещу него искове. С молбите са представени документи за внесени суми по чл. 282, ал. 2 ГПК: 7900.91 лв. (за уважената претенция на М. П. М.), 1899.64 лв. (за уважената претенция на А. Р. М.) и 1899.64 лв. (за уважената претенция на Е. Р. М.). Сумите са постъпили по сметка на ВКС.
С влязло в сила определение № 60370 от 20.10.2021 г., постановено по делото, ВКС е оставил без разглеждане касационната жалба на „Дончев комерс 96“ ЕООД срещу въззивното решение в частта, с която са уважени исковете, предявени от А. Р. М. и Е. Р. М., и е прекратил производството в тази му част. С определение № 101 от 21.03.2022 г., постановено по реда на чл. 288 ГПК, ВКС не е допуснал касационно обжалване на атакуваното пред него решение в останалата му част.
С молба вх. № 2988/31.03.2022 г. „Дончев комерс 96“ ЕООД е поискало от настоящия съд да преведе сумата, внесена като обезпечение за спиране на изпълнението на въззивното решение в частта по уважения иск на М. М., по сметка на ЧСИ Л. С.. Предвид изложеното, настоящият съдебен състав на второ гражданско отделение на ВКС намира, че следва да уважи искането, като внесеното обезпечение в размер на 7900.91 лв. следва да се освободи и преведе по сметката на ЧСИ Л. С. за удовлетворяване на взискателя М. М. по изп. д. № 20218950402194.
Водим от горното, Върховният касационен съд, състав на второ гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ОСВОБОЖДАВА внесената по специалната сметка на ВКС от „Дончев комерс 96“ ЕООД, с вносна бележка от 15.10.2021 г., сума в размер на 7900.91 лв. (седем хиляди и деветстотин лева и 91 ст.), като същата СЕ ПРЕВЕДЕ по банковата сметка на ЧСИ Л. С. С. в Централна кооперативна банка: IBAN: BG77CECB***, B.: C., като се посочи номерът на изпълнителното дело - 20218950402194.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: