Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 345
гр.София, 27.07.2022 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и първи юли през две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 1872 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по повод на частна жалба от Община Разград срещу разпореждане № 194/30.06.2021г. по в.ч.гр.д. № 20213000500243/2021г. по описа на Апелативен съд- Варна за връщане на частна касационна жалба вх. № 1431/16.06.2021г. на частния жалбоподател срещу определение № 176/08.06.2021г. по с.дело, с което е потвърдено разпореждане на ОС-Разград № 60/29.03.2021г. по в.гр.д. № 324/2020г. на РОС за връщане на касационна жалба на частния жалбоподател против въззивно решение № 22/25.02.2021г. по в.гр.д. № 324/2020г. на РОС.
Производството по делото е било спряно до приемане на ТР от ОСГТК на ВКС по тълк.д. № 2/2018г. по въпроса „Подлежи ли на касационно обжалване определение на апелативен съд, с което е потвърдено преграждащо развитието на производството определение или разпореждане на окръжен съд като въззивна инстанция?“. С оглед постановяване на тълкувателното решение производството пред ВКС следва да се възобнови.
По същество на частната жалба:
В т.1 от ТР № 2/23.06.2022г. по тълк.д. № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС е разяснено, че определенията на апелативен съд по чл. 274, ал. 2, изр.1, предл. 2 ГПК са окончателни, вкл. и когато се потвърждава прекратително определение на окръжен съд като въззивна инстанция, окончателни са и определенията на апелативен съд, с които се потвърждават преграждащи разпореждания на окръжен съд като въззивна инстанция. Даденото разрешение не се отнася до разпореждането на окръжен съд за връщане на касационна жалба, за връщане на частна касационна жалба и за връщане на частна жалба против свое определение по чл. 274, ал. 1, предл. 1 ГПК. Това е така, защото, както е прието в ТР № 1/2013 г. на ОСГТК, тези разпореждания са действия по администриране на касационната жалба, респективно частната касационна жалба, които действия не се извършват от окръжния съд в качеството на въззивна инстанция.
От цитираното ТР следва, че разпореждането на РОС за връщане на касационна жалба срещу постановеното от него въззивно решение подлежи на обжалване пред ВКС по реда на чл.274, ал.2, изр.първо ГПК, а не пред АС-Варна. С оглед постановките на ТР № 2/2018г. на ОСГТК на ВКС произнасянето на апелативния съд с разпореждане № 194/30.06.2021г. е недопустимо. Обжалваното с настоящата частна жалба разпореждане на ВнАС следва да се обезсили.
Делото следва да се върне на ВнАС за администриране на частна касационна жалба вх. № 1431/16.06.2021г. на Община Разград, след което да се изпрати на ВКС за произнасяне по същата.
С оглед изложеното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:


ВЪЗОБНОВЯВА производство по ч.т.д. № 1872/2021г. на ВКС, I т.о.
ОБЕЗСИЛВА разпореждане № 194/30.06.2021г. по в.ч.гр.д. № 20213000500243/2021г. по описа на Апелативен съд- Варна за връщане на частна касационна жалба вх. № 1431/16.06.2021г.
ВРЪЩА делото на ВнАС за за администриране на частна касационна жалба вх. № 1431/16.06.2021г. на Община Разград, след което да се изпрати на ВКС за произнасяне по същата.
Определението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: