Ключови фрази
Делба * съсобственост * определяне на квоти * недействителност на разпореждане с наследство * нищожност на делба * необходимо другарство * възстановяване правото на собственост * реституция

Р Е Ш Е Н И Е

№ 63

С., 25.05.2010 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и десета година в състав:

Председател: ЖАНЕТА НАЙДЕНОВА

Членове: СВЕТЛА ЦАЧЕВА

АЛБЕНА БОНЕВА

при секретаря Стефка Тодорова, изслуша докладваното от съдията Цачева гр.д. № 4984 по описа за 2008 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл. 290 ГПК.

С определение № 444 от 08.05.2009 година е допуснато на основание чл. 280, ал.1, т.1 ГПК касационно обжалване на решение № 195 от 09.06.2008 година по гр.д. № 755/2006 година на Добрички окръжен съд, с което е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на нива с площ от 76,798 дка, съставляваща имот № 005003 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д. между съделители и при квоти както следва: по 14199/1075172 ид. части за Д. Ж. С., С. Ж. Й., М. Ж. Г. и Ж. В. Х.; по 56796/1075172 ид. части за М. Д. М., М. С. Й., С. С. С., П. С. М., Т. С. С. и М. А. Ц.; 113592/ 1075172 ид. части за Г. Н. Я.; по 28398/1075172 ид. части за М. К. А. и А. К. А.; по 37846/1075172 ид. части за С. Г. Ж., И. Г. Сърбов и Н. Г. Сърбов и 393620/1075172 ид. части за В. Н. Василев и А. А. В.. Допуснато е да се извърши съдебна делба и по отношение на нива с площ от 80,002 дка, съставляваща имот № 005002 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д. при квоти както следва: по 15000/280007 ид. части за М. Д. М., М. С. Й., С. С. С., П. С. М., Т. С. С. и М. А. Ц.; по 3750/280007 ид. части за Д. Ж. С., С. Ж. Й., М. Ж. Г. и Ж. В. Х.; 30000/280007 ид. части за Г. Н. Я.; 7500/280007 ид. части за М. К. А. и А. К. А.; по 10000/280007 ид. части за С. Г. Ж., И. Г. Сърбов и Н. Г. Сърбов и 100007/280007 ид. части за К. Г. К.. Искът за делба е отхвърлен по отношение на С. П. Ц.; на основание чл. 76 ЗН е обявен за недействителен по отношение на М. Д. М., Д. Ж. С., С. Ж. Й., М. Ж. Г. и Ж. В. Х., М. С. Й.,, П. С. М., Т. С. С., М. А. Ц., С. Г. Ж., И. Г. Сърбов, Н. Г. Сърбов, М. К. А., А. К. А., М. А. Ц. и С. С. С. договор за покупко-продажба на нива с площ от 76,798 дка, съставляваща имот № 005003 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д., сключен между Г. Н. Я. и В. Н. Василев по време на брака му с А. А. В., обективиран в нот. акт № 106, том ІХа, дело 746/2002 г. на нотариус с район на действие районен съд Генерал Т. в частта му за 681552/1075172 ид. части от прехвърления имот. Прието е, че правото на собственост върху процесните полски имоти е възстановено на съделителите по земеделска реституция. Съобразето е обстоятелството, че на 23.10.2002 г., съделителят Г. Н. Я. е прехвърлил правото на собственост (нот. акт № 106 от 2002 г.) върху нивата от 76,798 дка, имот № 005003 на ответника В. Н. Василев (към момента на сделката в брак с А. А. В.), легитимирайки се като собственик на имота с решение на поземлена комисия № 15/1 от 21.09.1993 г., постановено преди влизане в сила на съдебното решение по иска по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ. Прието е, че извършената с нот. акт 106 от 2002 г. покупко-продажба е относително недействителна само по отношение на наследниците, въвели в процеса възражение за извършването и в нарушение на чл. 76 ЗН и е допуснал делба на имота, предмет на сделката, включвайки в дела им ид. части, предмет на разпореждане с акта. Приел е, че сделката не е недействителна в частта и, с която Г. Я. се е разпоредил с наследствената квота по закон на К. Г. К., тъй като този съделител не е въвел възржение по чл. 76 ЗН, поради което е прибавил наследствения му дял към квотата на купувачите по нот. акт 106/2002 г. - В. и А. В..

Касационно обжалване на въззивното решение е допуснато по обуславящия изхода на делото материалноправен въпрос за обхвата и точното приложение на чл. 72 ЗН предвид постановките на ТР № 1 по гр.д. № 1/1997 г. на ОСГК ВКС и т.2 на ТР № 72 от 09.04.1986 г. по гр.д. № 36/1985 г. ОСГК на Върховния съд.

Съгласно Тълкувателно решение № 72 от 09.04.1986 г. по гр.д. № 36/1985 г. на ОСГК ВС, актовете на разпореждане на сънаследник с отделна сънаследствена вещ (предмет, имот) или с идеална част от такава са абсолютно недействителни, нищожни. Нищожността на актовете на разпореждане отпада с обратно действие от момента на извършването им, ако при делбата вещта се падне в дела на разпоредителя. При делбата на наследството, легитимиран съделител за участие в нея е наследникът, който е извършил разпореждане в полза на трето лице, а не приобретателят. Ако в делбата е участвувал приобретателят, делбата е нищожна съгласно чл. 75, ал. 2 ЗН.

Възприетата с Тълкувателно решение № 72/86 г. постановка за абсолютна нищожност на актовете на разпореждане на сънаследник с отделна сънаследствена вещ е коригирана с Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК в следния смисъл: Актът на разпореждане на сънаследник, изцяло или отчасти, с отделна наследствена вещ (права върху вещи) е относително недействителен. Разпореждането валидно обвързва страните по сделката и поражда желаните и целени от тях правни последици, както и в отношенията им с трети лица. Трети лица, които не са страни по сделката или сънаследници, не могат да се позовават на тази недействителност.

В Тълкувателно решение № 1 от 2004 г. обаче се третира въпросът за разпореждане със сънаследствен дял, т.е. с дела на наследника, извършил разпоредителната сделка. Решението не е относимо към случаите, когато съделителят наред със своите ид. части от наследствения имот е прехвърлил и ид. части на други съсобственици. В последния случай са приложими общите правила за недействителност на сделките, съгласно които разпореждането с чужд имот е непротивопоставимо на действителния собственик.

В делбеното производството съделителите са необходими другари. Съгласно чл. 216, ал.2 ГПК (чл. 172, ал.2 ГПК (отм.) извършените от някои от другарите действия имат значение и за неявилите се и неизвършили тези действия другари. Заявеното от един от другарите възражение по чл. 76 ЗН ползва всички съделители, поради което съдът следва да съобрази относителната недействителност на сделката спрямо всички съделители-сънаследници, макар и да не са въвели своевременно възражение по чл. 76 ЗН. Делбата се извършва при квоти, определени съобразно наследствените дяловете на съделителите без да се зачита извършената разпоредителна сделка с наследствен дял – без да се определя дял на приобретателя по сделката. Вещнопрехвърлителният ефект на разпоредителната сделка ще се породи едва от момента на реалното получаване на дела (изтеглянето му при жребия или при получаването му в дял по проекто-разделителния протокол) на разпоредилия се другар при приключване на делбата.

В обжалваното въззивно решение, съдът е приел, че правото на собственост върху полските имоти, съставляващи нива с площ от 80,002 дка, имот № 005002 и нива с площ от 76,798 дка, имот № 005003 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д. е възстановено на съделителите по земеделска реституция. Приел е, че собствеността върху тези имоти към момента на внасянето им в ТКЗС е принадлежала на общия им наследодател К. Я. Д., което обстоятелство е било признато за установено в производство по чл. 14, ал. 4 ЗСПЗЗ с влезли в сила решения по гр.д. № 495/2000 г. на Добрички окръжен съд и по гр.д. № 26/1995 г. на районен съд Генерал Т.. Съобразил е обстоятелството, че на 23.10.2002 г., съделителят Г. Н. Я. е прехвърлил правото на собственост (нот. акт № 106 от 2002 г.) върху нивата от 76,798 дка, имот № 005003 на ответника В. Н. Василев (към момента на сделката в брак с А. А. В.), легитимирайки се като собственик на имота с предходно решение на поземлена комисия № 15/1 от 21.09.1993 г., постановено преди влизане в сила на съдебното решение по иска по чл. 14, ал.4 ЗСПЗЗ. Приел е, че извършената с нот. акт № 106 от 2002 г. покупко-продажба е относително недействителна само по отношение на наследниците, въвели в процеса възражение за извършването и е допуснал делба на имота, предмет на сделката, включвайки в дела им ид. части, предмет на разпореждане с акта. Приел е, че сделката не е недействителна в частта и, с която Г. Я. се е разпоредил с наследствената квота по закон на К. Г. К., тъй като този съделител не е въвел възражение по чл. 76 ЗН, поради което е прибавил наследствения му дял към квотата на купувачите по нот. акт 106/2002 г. - В. и А. В.. Приел е, че сделката по нот. акт № 106 от 2002 г. е действителна и по отношение на прехвърлените 20,002 дка от имота, съставляващи собственост на Г. Н. Я. върху земеделска земя, която не е била притежавана от общия на страните наследодател К. Я. Д..

Предвид гореизложените мотиви, изводите на въззивния съд по приложението на чл. 76 ЗН са неправилни. Съгласно чл. 21, ал.1 ЗЗД, извършените от съделителя Г. Н. Я. разпоредителни действия с чужди дялове от наследството са непротивопоставими на действителния собственик - сънаследника К. Г. К., а съгласно чл. 172, ал.2 ГПК (отм.) този съделител се ползва от заявеното от

другарите му сънаследници възражение по чл. 76 ЗН. Дори и при липса на възражение по чл. 76 ЗН, съделителят К. К. не може да бъде изключен от делбата, тъй като прехвърлянето на неговия наследствен дял на трето лице му е непротивопоставимо; прехвърлителната сделка в тази и част не е породила правно действие, поради което не следва да бъде зачетена.

С оглед изложеното, обжалваното въззивно решение следва да бъде отменено при условията на чл. 293, ал. 2 ГПК. Следва да бъде постановено ново решение по съществото на гражданскоправния спор, с което да се допусне делба, в която се включи и съделителят К. Г. К. при квота, съответстваща на дела му в съсобствения имот № 005003 - 113592/1075172 ид. части. Със същите ид. части следва да бъде намален делът на съделителите В. и А. В., които следва да участват в делбата с обща квота 280028/1075172 ид. части – съответстващи на валидно прехвърлените им 20,002 дка от имот 005003, целият от 76,798 дка или частта, която не е съставлявала съсобственост по наследство между останалите съделители по делото. По отношение на останалите съделители, делбата следва да бъде допусната при квотите, определени във въззивното решение, съответстващи на действителните им права на собственост.

В частта му, с която е допусната делба по отношение на имот № 005002 по плана за земеразделяне в землището на [населено място], въззивното решение е постановено в съответствие с материалния закон, поради което следва да бъде оставено в сила.

Касационните оплаквания по приложението на чл. 76 ЗН, въведени в жалбата, подадена от Г. Н. Я. са неоснователни. Неоснователен е доводът, че чл. 76 ЗН е неприложим по отношение на съсобственост, възникнала от административен акт на поземлена комисия, имащ конститутивно действие. Не е налице и твърдяното противоречие с постановките на т.1 от Тълкувателно решение № 1/1997 г. по гр.д. № 11/1997 г. ОСГК ВС. Обстоятелството, че решението на поземлената комисия има конститутивно действие предвид извършената с него индивидуализация на имота не променя характера на възникналата върху имота съсобственост по наследяване. Когато с решението на поземлената комисия се възстановява имот на наследниците на собственика на земите към момента на внасянето им в ТКЗС, върху възстановения имот възниква съсобственост по наследство, към която са приложими постановките на ТР № 72 от 09.04.1986 г. по гр.д. № 36/1985 г. на ОСГК ВС, съответно Тълкувателно решение № 1 от 19.05.2004 г. на ВКС по гр. д. № 1/2004 г., ОСГК.

Воден от изложеното, Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение

Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА решение № 195 от 09.06.2008 година по гр.д. № 755/2006 година на Добрички окръжен съд в частта му, с която е допуснато да се извърши съдебна делба по отношение на нива с площ от 76,798 дка, съставляваща имот № 005003 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д..

ДОПУСКА съдебна делба по отношение на нива с площ от 76,798 дка, съставляваща имот № 005003 по плана за земеразделяне на землището на [населено място], [община], област Д. между съделители и квоти както следва:

по 14199/1075172 ид . части за Д. Ж. С., С. Ж. Й., М. Ж. Г. и Ж. В. Х.;

56796/1075172 ид . части за М. Д. М.;

56796/1075172 ид . части за М. А. Ц.;

113592/1075172 ид . части за Г. Н. Я.;

113592/1075172 ид . части за К. Г. К.;

по 56796/1075172 ид . части за М. С. Й. и С. С. С.;

по 56796/1075172 ид . части за П. С. М. и Т. С. С.;

по 28398/1075172 ид . части за М. К. А. и А. К. А.;

по 37864/1075172 ид . части за С. Г. Ж., И. Г. Сърбов и Н. Г. Сърбов и

280028/1075172 ид. части за В. Н. Василев и А. А. В..

ОСТАВЯ В СИЛА решението в останалата му част.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ:

1