Ключови фрази
Недействителност на действия и сделки * относителна недействителност * непогасени публични задължения * критерий "равностойност"


3
Решение по т.д.№ 742/2010 год. на ВКС-ТК, І т.о..
Р Е Ш Н И Е

№107

С., 14.11.2011 год.


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, І т.о. в публичното заседание на деветнадесети септември през две хиляди и единадесета година в състав:

Председател: Таня Райковска
Членове: Д. П.
Т. К.

при участието на секретаря Красимира Атанасова, като изслуша докладваното от съдията П. т.д. № 742 по описа за 2010 год. за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.290 ГПК.
Образувано е по жалбата на [фирма] срещу Решение от 16.04.2010 год. по гр.д.№ 129/2010 год. на Шуменския окръжен съд.
Въззивното решение е постановено по жалбата на [фирма] срещу Решение № 160 от 20.11.2009 год. по гр.д.№ 273/2009 год. на Великопреславския районен съд. С него е бил уважен предявеният от Националната агенция по приходите – Териториална дирекция [населено място] (ТД-НАП) срещу Б.”Е. иск с правно основание чл.216 ал.1 т.2 ДОПК за прогласяване недействителността по отношение на държавата на сключен на 20.11.2007 год. договор за покупко-продажба по силата на който ответното дружество е придобило от [фирма] МПС „Форд” мод.”Транзит” за сумата 12000 лв.
Касационен контрол е допуснат на основание чл.280 ал.1 т.3 ГПК за произнасяне по въпроса относно , доколкото действително по отношение на чл.216 ал.1 т.2 ГПК липсва съдебна практика досежно правомощията на съда при определяне на критерия „значително” при съпоставяне стойностите на даденото и полученото в хипотезата на чл.216 ал.1 т.2 ДОПК.
Касационните основания по жалбата са за неправилно прилагане на материалния закон и допуснати нарушения на процесуалните правила, довели до неправилност на въззивния акт – чл.281 т.3 ГПК.
Ответникът по касация [фирма] не изразява становище.
Ответникът по касация Национална агенция за приходите, Териториална дирекция [населено място], чрез публичния изпълнител Н. К., не изразява становище.
Като взе предвид становищата на страните и извърши проверка по реда на чл.290 ал.2 ГПК на въззивния акт, ВКС-Търговска колегия, състав на І т.о. приема следното:
Жалбата е неоснователна.
Предявеният е по реда и на основание чл.216 ал.2 вр.ал.1 т.2 ДОПК иск за сумата 16020 лв.
Публичният съдебен изпълнител счита, че е недействителна по отношение на държавата сключената на 20.11.2007 год. възмездна сделка между [фирма] и [фирма] по силата на която второто дружество е придобило собствеността върху МПС „Форд Транзит” за сумата 12000 лв., поради което е поискал прогласяването на недействителността по съдебен ред.
Съдилищата са приели, че искът е основателен, поради това, че към момента на сделката продавачът е имал непогасени публични задължения, а действителната стойност на вещта – 18000 лв. е значително по-висока от продажбената цена.
Последователно подържаната теза на приобретателя [фирма] е, че неправилно е определена действителната цена на автомобила и на второ място, дори тя да възлиза на 18000 лв., не е значително по-висока от цената по сделката, каквато е законовата предпоставка за прогласяване на относителната недействителност.
Становището на настоящия съдебен състав по поставения въпрос е следното:
Равностойността на престациите се преценява към момента на сключването на сделката. Критерият „равностойност” не е еднозначен и не може да се тълкува като пълен идентитет между цената на даденото и цената на полученото по сделката (в случай на замяна). Те следва да са съпоставими и съответстващи на цените на конкретните стоки (имущество) през релевантния период. Наличието на неравностойност т.е. несъответствие на платената цена с действителната стойност на придобитото имущество или на цените на разменените престации (в случай на замяна) не съставлява самостоятелно основание за прогласяване на относителна недействителност. За да е налице такава, несъответствието следва да бъде значително. Не може да бъде въведен единен критерии относно това, кое е „значително” – нито като абсолютна стойност (напр.: разлика от 5000 лв.), нито като процент или обикновена дроб. Дали неравностойността на престациите е значителна и оттук – дали тя обуславя недействителност на сделката, се преценява във всеки конкретен случай, като съдът мотивира становището си и това становище подлежи на инстанционен контрол.
В конкретния случай въззивният съд подробно е мотивирал становището си защо приема, че даденото значително надвишава полученото. Дори да би била възприета тезата за цифрово изражение на критерия „значително”, то и в този случай стойността на отчужденото имущество надвишава с 1/3 получената за него цена. Преценката на Шуменския окръжен съд е правилна и решението му ще следва да бъде оставено в сила.
С оглед изхода на спора, разноски на касатора не се дължат и не се присъждат. От ответниците по касация, разноски не са претендирани.
Поради това, Върховният касационен съд – Търговска колегия, състав на І т.о.
Р Е Ш И:

ОСТАВЯ в сила Решение от 16.04.2010 год. по гр.д.№ 129/2010 год. на Шуменския окръжен съд.
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.2.