Ключови фрази


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 166
[населено място], 29.07. 2022 година

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и втори юли през две хиляди и двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:БОЯН БАЛЕВСКИ ЧЛЕНОВЕ:КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 875 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.245, ал.3 ГПК.
Постъпила е молба от ЗД”Евроинс”АД за издаване на обратен изпълнителен лист срещу Д. Ц. Г. за неоснователно събраните суми по изпълнително дело № 2020870400011 по описа на ЧСИ М. Д..
Молителят твърди, че въз основа на невлязло в сила въззивно решение по изпълнително дело от него са събрани суми и са заплатени разноски, като с влязло в сила решение на ВКС е отменен актът на въззивния съд в осъдителната му част. Представя удостоверение от ЧСИ за събраните и разпределени в изпълнителното производство суми.
Върховният касационен съд, І търговско отделение констатира следното:
С решение № 94/09.01.2020г. по в.гр.д. № 2074/2019г. на Софийски апелативен съд, поправено с решение № 12561/ 30.12.2020г. по с.гр.д., след частична отмяна на решение от 23.02.2019г. по гр. дело № 11422/2017г. на СГС е постановено друго за осъждане на застрахователя да заплати на Д. Ц. Г.:
1/ сумата 29 363 лв. - обезщетение за имуществени вреди, претърпени през периода 07.09.2012г. – 07.09.2017г., ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска, начислявана от всяко седмо число на месеца, както следва:
- за периода от 07.09.2012г. до 31.12.2013г. – върху месечна вноска в размер на 413,33 лв.;
- за периода 01.01.2014г. до 31.12.2014г. – върху месечна вноска в размер на 453,33 лв.;
- за периода от 01.01.2015г. до 30.06.2015г. – върху месечна вноска от 480 лв.;
- за периода от 01.07.2015г. до 31.12.2015г. – върху месечна вноска от 506,67 лв.;
- за периода от 01.01.2016г. до 31.12.2016г. – върху месечна вноска от 560 лв.;
- за периода от 01.07.2017г. до 07.09.2017г. – върху месечна вноска в размер на 613,33 лв.;
2/ обезщетение за имуществени вреди за периода от 08.09.2017г. до 31.12.2017г. в размер на 613,33лв. месечно, ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска, начислявана от всяко седмо число на месеца;
3/ обезщетение за имуществени вреди по 680лв. месечно, считано от 01.01.2018г. до настъпване на законна причина, обуславяща изменение на обезщетението или прекратяване на плащането /включително изчерпване на застрахователния лимит/, ведно със законната лихва върху всяка месечна вноска, начислявана от датата на падежа.
С решение № 60140/09.02.2022г. по т.д.№ 875/2020г. ВКС е отменил решението на САС в осъдителната му част и е отхвърлил исковете на Д. Ц. Г. за така посочените суми и основания.
Според удостоверение изх. № 00307/02.06.2022г. на ЧСИ по изпълнително дело № 2020870400011 длъжникът ЗД”Евроинс”АД на 30.01.2020 г. е заплатил по особената сметка на ЧСИ сума в размер на 72 363,42 лв., от които в полза на взискателя Д. Ц. Г., чрез пълномощник, са били изплатени 65 928,84 лв., представляващи главници и изтекли законни лихви по изпълнителния лист; на адв. Г. като пълномощник на взискателя е била изплатена сума от 306 лв.– представляваща изпълнителни разноски: адв.възнаграждение с ДДС и авансови такси; на ЧСИ е била изплатена сума от 4 628,58 лв. – такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ. На 19.02.2020г. на длъжника е била възстановена въз основа на Постановление за намаляване на изпълнителните разноски сума в размер на 1500 лв. На 17.07.2020г. длъжникът по изпълнителното производство е заплатил и сумата от 3468лв. – преведена по банкова сметка на взискателя за погасяване на главница и законна лихва по изпълнителния лист, както и сумата от 356,93лв. – такса по т.26 от Тарифата за таксите и разноските към ЗЧСИ, предведена по банкова сметка на ЧСИ М.Д..
Съгласно разпоредбата на чл.245, ал.3 ГПК на длъжника се издава изпълнителен лист срещу взискателя за връщане на сумите, получени въз основа на допуснатото предварително изпълнение на отмененото решение, както и за събраните от длъжника такси и разноски в изпълнителното производство.
Неоснователно събраните от длъжника суми в изпълнителното производство са в размерите, за които ВКС частично е отменил въззивното решение и които са посочени в цитираното по-горе удостоверение от ЧСИ, ккато и с оглед събраните принудително такси и разноски. За посочените суми общо в размер на 74 754, 35 лв. следва да се издаде обратен изпълнителен лист в полза на длъжника по изпълнението.
Мотивиран от горното, Върховният касационен съд, състав на Първо т.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ОСЪЖДА Д. Ц. Г. ЕГН [ЕГН] да заплати на ЗД”Евроинс”АД, [населено място] на основание чл.245, ал.3 ГПК сумата от 74 754, 35 лв., която е получена по изпълнително дело № 2020870400011 на ЧСИ М. Д. с рег. № 787 и район на действие СГС въз основа на допуснатото предварително изпълнение на частично отмененото решение № 94/09.01.2020 г. по в.гр.д. № 2074/2019 г. на Софийски апелативен съд, поправено с решение № 12561/ 30.12.2020 г. по с.гр.д.
Да се издаде изпълнителен лист съгласно чл.245, ал.3 ГПК.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в двуседмичен срок, който за молителя тече от връчването му, а за насрещната страна- от получаване на поканата за доброволно изпълнение.

пра

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: