Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 205/17.06.2022 г.
Върховен касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Четвърто отделение в закритото заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:
Председател: Веска Райчева
Членове: Геника Михайлова
Анелия Цанова
разгледа докладваното от съдия Михайлова гр.д. № 140 по описа за 2021 г.
Постъпила е молба вх. № 3628/20.04.2022 г. от касатора „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД за освобождаване на сумата 16 181.11 лв. – обезпечение, извършено на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК. Молбата е обоснована с твърденията, че с касационното решение осъдителното въззивно решение е изменено, а образуваното изпълнително дело – възобновено и приключено поради превеждане на дължимите суми.
Ответникът по касация Б. П. К. в дадения 1-седмичен срок не взема становище по молбата.
С определение № 141/ 13.05.2021 г. по настоящото дело Върховният касационен съд на основание чл. 282, ал. 2, т. 1 ГПК е спрял изпълнението на въззивното решение в осъдителната за касатора „ЕВН България Електроснабдяване“ АД част. Констатирано е, че на 12.05.2021 г. този касатор е извършил надлежно обезпечение, внасяйки по специалната сметка на ВКС сумата 16 181.11 лв.
С решение № 60229/06.01.2022 г. по настоящото дело въззивното решение е изменено, а исковете на Б. П. К. срещу „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД – частично уважени.
Към молбата е представено удостоверение от ЧСИ Р. Р. в свидетелство на това, че след касационното решение изпълнителното дело, образувано по изпълнителния лист, издаден в полза на Б. К. по въззивното решение в осъдителната част за „ЕВН България Електроснабдяване“ АД е възобновено, а впоследствие – приключено поради превеждане на дължимите суми. Отпаднала е нуждата за извършеното обезпечение, за което ответникът по молбата и не възразява.
При тези мотиви, съдът
О П Р Е Д Е Л И :
ОСВОБОЖДАВА от специалната сметка на Върховния касационен съд за извършените обезпечения сумата 16 181.11 лв., внесена с платежно нареждане от 12.05.2021 г. за спиране изпълнението на решение № 260013/25.09.2020 г. по гр.д. № 338/2020 г. на Апелативен съд – Пловдив в осъдителната част за „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.
ОСВОБОДЕНАТА сума 16 181.11 лв. да се преведе от специалната сметка на Върховния касационен съд по сметка IBAN: [...], BIC код: [...] с титуляр „ЕВН България Електроснабдяване“ ЕАД.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1. 2.