Ключови фрази
Пряк иск на увредения спрямо застрахователя * частичен иск * погасителна давност * застрахователно обезщетение за неимуществени вреди


3Р Е Ш Е Н И Е

№ 9

С., 07,03 , 2011 година


В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Р. Б., Търговска колегия, І т.о., в съдебно заседание на 21 февруари две хиляди и единадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Никола Хитров
ЧЛЕНОВЕ: Елеонора Чаначева
Емил Марков

при участието на секретаря Кр. А.
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията Никола Хитров
т. дело № 406/ 2010 година

Производството е по реда на чл.290 и сл. ГПК.
Образувано е по касационна жалба на Л. Г., Г. С. и Л. Ц. от С. против решение № 336/14.01.2010 г. по гр.д. № 4383/2009 г. на СГС, с което се оставят в сила: 1.Решение от 11.01.2008 г. по гр.д. № 5270/2003 г. на СРС в частта, с която се отхвърлят исковете по чл.407,ал.1-отм. ТЗ, предявени от касаторите срещу З. ДЗИ-С. за разликата от 800 до 10 000 лв. обезщетение за неимуществени вреди от смъртта на техния наследодател Ст.Г., както и в частта, с която са отхвърлени исковете на Л.Ц. срещу З. ДЗИ по чл.407,ал.1-отм. ТЗ и В.-БН ЕООД-С. с правна квалификация чл.50 и чл.49 ЗЗД за сумите по 3 400 лв. обезщетение за имуществени вреди., 2. Допълнително решение от 14.01.2009 г. по гр.д. № 5270/2003 г. на СРС в частта, с която се отхвърлят исковете по чл.50 ЗЗД за сумите над 800 до 10 000 лв. за всеки един от ищците срещу В.-БН ООД, както и в частта, с която се отхвърлят евентуално предявените искове с правна квалификация чл.50 и 49 ЗЗД за сумите над 800 до 10 000 лв. предявени от ищците срещу В.А.С.-С. ЕООД-С..
С обжалваното решение е прието, че исковете за неимуществени вреди са предявени като частични и в тази хипотеза материалните и процесуални последици на новопредявената част настъпват от молбата с искане за увеличение до пълните предявени размери.
От изложението по чл.284,ал.3,т.1 ГПК се извежда релевантния материалноправен въпрос - към кой момент се преценява изтичане на погасителната давност, когато по реда на чл.116 ГПК-отм. е бил увеличен предявения иск? В новия ГПК изменението на иска е уредено в чл.214.
С определение № 729/2.11.2010 г. е допуснато касационно обжалване по чл.280,ал.1,т.1 ГПК на въззивното решение само в частта, с която е прието, че по исковете за неимуществени вреди е погасено по давност правото на иск за сумите по увеличените размери.
От ответниците по касационната жалба З. ДЗИ-С. е изразило становище, че същата е неоснователна и моли обжалваното решение да се остави в сила.
ВКС-І т.о., за да се произнесе, взе предвид следното:
По релевантния материалноправен въпрос въззивният съд се е произнесъл в противоречие със задължителната практика на ВКС.
С Р № 63/28.05.2010 г. по т.д. № 637/2009 г. на ВКС-І т.о. е прието, че началния момент, от който спира да тече погасителната давност, е датата на завеждане на иска, спрямо целия заявен и окончателно прецизиран размер, в това число и сумите, с които същия е бил увеличен в хода на висящия процес. Това решение е задължителна практика на ВКС, съгласно т.2 ТР 1/2010 ОСГТК.
Това разбиране кореспондира на приетото в т.9 ТР 1/2000 ОСГК, че изменение на иска, изразяващо се в увеличаване или намаляване размера на петитума, е допустимо пред въззивния съд.
От друга страна, с Р № 610/9.12.2008 г. по т.д. № 391/2008 г. на І т.о., което също е задължителна практика на ВКС, е прието, че предявяването на частичен иск нито спира, нито прекъсва погасителната давност за останалата част от цялото вземане. Но тук се има предвид предявяване и уважаване на частичен иск, след което останалата част от цялото вземане се предявява в отделно производство.
Видно от исковата молба, касае се за частично предявени искове, за които обаче изрично е посочено на стр.3, че ще бъдат изменени по реда на чл.116 ГПК в същото производство, и за които е допуснато увеличение в с.з. на 31.10.2005 г., както е поискано с молбата на ищците от 31.03.2005 г.
Изменението на размера на иска не може да бъде прието като нов иск-различен от вече предявения. След като в крайна сметка ищецът предявява иска в целия му размер и съответно изчерпва спорното право, то и правните последици се преценяват от предявяване на исковата молба и по отношение на изменения петитум относно размера му.
По изложените съображения, касационната жалба е частично основателна, т.е. в частта за която е допуснато касационно обжалване с определение № 729/2.11.2010 г. В тази част въззивното решение следва да се отмени и делото да се върне в отменената част за ново разглеждане от друг състав на СГС, тъй като няма произнасяне по размера на тези искове.
Водим от горното, ВКС-І т.о.

Р Е Ш И :

Отменя решение № 336/14.01.2010 г. по гр.д. № 4383/2009 г. на СГС само в частта, с която е оставено в сила решение № 141/11.01.2008 г. по гр.д. № 5270/2003 г. на СРС в частта, с която са отхвърлени предявените от тримата касатори Л.Г., Г.С. и Л.Ц. от С. срещу З. ДЗИ-С. искове с правна квалификация чл.407,ал.1-отм. ТЗ за неимуществени вреди за разликата от 800 до 10 000 лв.

Връща делото в отменената част за ново разглеждане от друг състав на СГС.

ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ: