Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 88

София, 23.05.2019 год.


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание , в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева ч.гр.д. № 354/2019 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид :

Производството е по чл. 274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба, подадена от С. С.- нотариус с район на действие на РС- Дупница, и от Х. Г. В. срещу определение № 651 от 19.11.2018 г. по ч.гр.д. № 387/2018 г. на Окръжен съд - Кюстендил. С него е потвърдено определение № 15 от 27.09.2018 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията при Районен съд- Дупница, с което е отказано вписване на нотариален акт за собственост на недвижим имот, придобит на основание давностно владение и наследство.
В частната касационна жалба са изложени оплаквания за неправилност на обжалваното определение поради противоречието му с материалния закон и се иска неговата отмяна. Жалбоподателите поддържат, че за населеното място, в което се намират недвижимите имоти, предмет на нотариалното удостоверяване, няма одобрена кадастрална карта, поради което изискването на разпоредбата на чл. 6, ал.3 ПВ относно индивидуализацията на недвижимия имот е неприложима. Считат също, че приложената към нотариалния акт комбинирана скица индивидуализира в достатъчна степен недвижимия имот и построените в него сгради и това е достатъчно за вписването му, без да е необходимо да се прилагат и скици на сградите, както е приел съдът.
Иска се определението да бъде допуснато до касационно обжалване на основание чл. 280, ал.1, т.1 и т.3 ГПК по въпроса „При представена комбинирана скица на поземления имот и намиращите се в него сгради, от която са видни данните, необходими за вписване, съгласно разпоредбата на чл. 6, ал.3 ПВ във вр. с чл. 60, т.1-7 ЗКИР, и в която скица има данни за идентификатора на сградите, тяхната застроена площ, предназначение и етажност, необходимо условие ли е към молбата за вписване да се представя и скица за всяка сграда”. Твърдението е, че този въпрос е разрешен в противоречие с практиката на ВКС- определение № 196 от 24.04.2013 г. по ч.гр.д. № 2544/2013 г. на І г.о. и определение № 25 от 19.01.2016 г. по ч.гр.д. № 6317/2015 г. на ІІІ г.о. , както и че е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
С нотариален акт № 117, т.ІІІ, дело № 467/27.09.2018 г. на нотариус С. С., вписан в регистъра на НК под № 293, вторият жалбоподател- Х. Г. В. е признат за собственик на основание давностно владение и наследство на поземлен имот с идентификатор .......... по КККР на [населено място], общ. Б. дол, одобрени със Заповед № 18-7396 от 03.09.2018 г. на началника на С.- К., с площ 1 259 кв.м, ведно с построените в имота сгради: сграда с идентификатор ........... със застроена площ 56 кв.м, бр. етажи- 2, предназначение- вилна сграда- еднофамилна; сграда с идентификатор ................. със застроена площ 19 кв.м, брой етажи- 1, предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда с идентификатор ................ със застроена площ 19 кв.м, брой етажи- 1, предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда с идентификатор ................. със застроена площ 30 кв.м, брой етажи-1, предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда с идентификатор ................ със застроена площ 13 кв.м, брой етажи- 1, предназначение- постройка на допълващото застрояване; сграда с идентификатор ................. със застроена площ 13 кв.м, брой етажи- 1, предназначение- постройка на допълващото застрояване. Към молбата за вписване на нотариалния акт е приложена комбинирана скица за пълна или частична идентичност на поземлен имот с идентификатор .................., в която са нанесени построените в имота сгради, а в легенда към нея същите са индивидуализирани с посочване на техния идентификатор, застроена площ, брой етажи и предназначение.
За да откаже вписване на нотариалния акт, съдията по вписванията е приел, че освен скица от кадастралната карта за поземленият имот, към молбата за вписване е следвало да се представят и скици от кадастралната карта на сградите, описани в него.
С обжалваното определение Кюстендилският окръжен съд е потвърдил отказа по съображения, че след като законът изисква към заявлението за впиване на нотариалния акт да се приложи скица - копие от кадастралната карта за недвижимия имот, до който се отнася актът, то в случая молителят е имал задължение да представи и скици - копие от кадастралната карта и за сградите.
В определение № 196 от 24.04.2013 г. по ч.гр.д. № 2544/2013 г. на ВКС, І г.о. и определение № 25 от 19.01.2016 г. по ч.гр.д. № 6317/2015 г. на ВКС, ІІ г.о., на които се позовават жалбоподателите, е възприето разбирането, че съдията по вписванията няма правомощието да откаже вписване на нотариален акт за недвижим имот, когато за него е представена скица от кадастралната карта, съдържаща всички данни по чл. 60, т.1-7 ЗКИР. В този смисъл са и определение № 722 от 08.10.2014 г. по ч.гр.д. № 4293/2014 г. на ВКС, ІІІ г.о., определение № 582 от 15.12.2016 г. по ч.гр.д. № 5149/2016 г. , определение № 14 от 12.01.2017 г. по ч.гр.д. № 4482/2016 г. на ІІІ г.о. и др.
Обжалваното пред настоящото инстанция определение на Кюстендилския окръжен съд противоречи на тази практика, поради което е налице основанието по чл. 280, ал.1, т.1 ГПК за допускането му до проверка по същество.
Съгласно чл. 6, ал.3 ПВ когато недвижимият имот, до който се отнася актът, се намира в район с одобрена кадастрална карта, описанията се извършват съобразно данните по чл. 60, ал.1-7 ЗКИР, като в тези случаи към акта се прилага скица - копие от кадастралната карта. Това са данните, подлежащи на вписване в част „А” от партидата за недвижимия имот- идентификаторът; видът на имота - поземлен имот, сграда или самостоятелен обект в сграда; адресът; границите на поземления имот /идентификаторите на съседните поземлени имоти, съответно на самостоятелните обекти в сграда/; площта в квадратни метри или в декари; предназначението на имота; етажността на сградата; обстоятелството по чл. 67, ал. 2 от Закона за наследството. Съгласно чл. 65 ЗКИР партидата се води за недвижим имот, който има идентификатор, но в чл. 10 от Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за водене и съхраняване на имотния регистър е пояснено, че не се открива отделна партида за сграда, когато нейният собственик е и собственик на земята, т.е. в тези случаи поземленият имот и построената върху него сграда, принадлежащи на едно и също лице, се третират като един недвижим имот, за който се води една партида. В Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри е предвидено издаване на скица на поземлен имот със съдържание, посочено в приложение № 2, таблица 1 към същата, което включва освен основните кадастрални данни за поземления имот, и тези за сградите в него- идентификатор на сградата/ите, попадащи в поземления имот, предназначение и площ на сградата/ите, брой надземни и подземни етажи.
В случая представената с молбата за вписване на нотариалния акт скица има предписаното от закона съдържание - основните кадастрални данни както за поземления имот, така и за построените в него сгради, които са графично изобразени върху него, а в легенда към скицата е посочен техният идентификатор по кадастралната карта, застроена площ, етажност и предназначение. По този начин изискването на чл. 6, ал.3 ПВ за представяне на скица от кадастралната карта на недвижимия имот, предмет на акта, е удовлетворено и представянето на скица за всяка отделна сграда не е било необходимо.
По тези съображения частната касационна жалба е основателна. Обжалваното определение и потвърденият с него отказ за вписване на нотариалния акт следва да бъдат отменени и делото изпратено на съдията по вписванията при районен съд- Д. за извършване на вписването.
Водим от гореизложеното съдът


О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на определение № 651 от 19.11.2018 г. по ч.гр.д. № 387/2018 г. на Окръжен съд- Кюстендил.
ОТМЕНЯ определение № 651 от 19.11.2018 г. по ч.гр.д. № 387/2018 г. на Окръжен съд- Кюстендил и потвърденото с него определение № 15 от 27.09.2018 г. на съдията по вписванията при Службата по вписванията при Районен съд- Дупница, с което е отказано вписване на нотариален акт № ..., т..., дело № .../27.09.2018 г. на нотариус С. С..
ИЗПРАЩА делото на съдията по вписванията при Службата по вписванията при Районен съд- Дупница за извършване на вписване на нотариален акт № ..., т...., дело № .../27.09.2018 г. на нотариус С. С..

ПРЕДСЕДАТЕЛ :ЧЛЕНОВЕ: