Ключови фрази
Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * уравнение на дялове * връчване на съдебни книжа * служебно начало

Р Е Ш Е Н И Е

№ 281
София, 05.07.2010  година

В    И   М   Е   Т   О    Н   А    Н   А   Р   О   Д   А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в открито съдебно  заседание на  седемнадесети май две хиляди и десета  година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
          ЧЛЕНОВЕ:  СНЕЖАНКА  НИКОЛОВА
                                 ВЕЛИСЛАВ  ПАВКОВ

при  участието на секретар  Теодора Иванова
изслуша докладваното от съдията  БАЛЕВСКА
гр.дело № 539 /2009  година,  и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.

Г. Т. Д. от гр. В.,чрез адв. Г обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 38 от 28.01.2009 година по гр.възз. д. Nо 35/2009 година на Русенския окръжен съд .
С касационната жалба се поддържа , че обжалваното въззивното решение е неправилно, постановено в нарушение на процесуалните правила за призоваване на страната по делото, установени с чл. 47 ал.1 ГПК , както и в нарушение на служебното начало , установено с чл. 7 ГПК при приложението на материално-правната разпоредба на чл. 349 ал.1 ГПК, основания за отмяна по см. на чл. 281 т. 3 ГПК.
Допустимостта на касационното обжалване по см. на чл. 280 ал. 1 т.3 ГПК е мотивирано с довод ,че по повдигнатите процесуални въпроси- за законосъобразното призоваване по реда на чл. 47 ал.1 ГПК на страна по делото, както и за правната същност и за рамката на служебното начало във въззивата инстанция според ГПК , в сила от м.март 2008 година, липсва съдебна практика, обстоятелство налагащо произнасяне по релевираните спорни проблеми от ВКС с оглед еднаквото и точно прилагане на закона и за развитие на правото.
По делото е подаден отговор в срока по чл.287 ал.1 ГПК от ответника по касация- А. И. П., с който отговор се поддържа становище–по съществото на релевираните основания,че въззивната инстанция е обвързана само от основанията по въззивната жалба , поради което, произнасяйки се само по довод за занижена пазарна оценка на имота , съдът е приложил точно закона.
Състав на ВКС, второ отделение на гражданската колегия , след преценка наличие на основания по чл. 280 ал. 1 ГПК в рамките на парвомощията по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК, намира :
С обжалваното решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция е потвърдил решението на районния съд по извършване делбата на апартамент в гр. Б., придобит в режим на съпружеска имуществена общност между страните бивши съпрузи,чрез възлагане на основание чл. 349 ал. 1 ГПК , в частта досежно определената пазарна цена от 21 000 лв. и присъдената сума за уравнение на дела и от 10 500 лв.. Прието е , че при разглеждане на делото пред първата инстанция няма нарушение на процедурата по призоваването , поради липса на основание да се приложи чл. 47 ал.1 ГПК, както и , че предмет на обжалване е само решението на първата инстанция по чл. 349 ал.1 ГПК досежно определената пазарна оценка, като е недопустимо служебната проверка законосъобразността на избрания способ по извършване на делбата и решението в тази част е влязло в сила.
Релевираните процесуално правни въпроси, касаят нови институти на процесуалния закон, обнародван с ДВ.бр.59/2007 година , в сила от 1. март 2008 година. Краткият период на прилагане на новите норми, по –конкретно тези, регламентиращи първоинстанционното и въззивно производство и липсата на обобщена практика, обуславят необходимостта от произнасяне от касационния съд с оглед точното и еднакво прилагане на закона и развитие на правото от гл.т. на без противоречиво правоприлагане.
С чл. 46 ГПК регламентира надлежното връчване на съдебни книжа на „друго лице”. Това друго лице според законодателя може да бъде всеки пълнолетен от домашните или което живее на адреса, или работник, служител или работодател на адресата, изразил съгласие да ги приеме и предаде, удостоверено чрез подписа му на призовката. С получаване на съдебните книжа от това „друго лице”, връчването е осъществено. Полагането на подпис от страна на лицето-получател е достатъчно да се приеме , че същото не само е дало съгласие за приемане на книжата и е запознато и със задължението да предаде същите на адресата. Това е така , тъй като образецът на призовките, изработен по указания на МП е еднакъв за всички съдилища и съдържа изричното текст, касаещ това задължение на получателя по чл. 46 ГПК.
Доколкото по обективни причини получателя не е могъл да изпълни поетото задължение за предаване на съдебните книжа по обективни причини, то адресатът разполага с възможността/ чл. 46 ал.4 ГПК. да иска възстановяване на срок, ако е отсъствал от адреса и не е било възможно да узнае своевременно за връчването.
По повдигнатия процесуално правен въпрос за рамката на служебното начало на въззивната инстанция от гл.т. възможността в делбения процес, втората инстанция да провери законосъобразността на обжалваното решение на РС и в онези части, които не са обжалвани.
Служебната проверка на въззивния съд , без конкретно релевирани доводи, обхваща единствено валидността и допустимостта/ от гл.т. на валидно упражнено право на иск и валидно упражнено право на въззивна жалба/ на обжалваното решение, както и на инициираното въззивно производство. В рамките на материално-правната незаконосъобразност на обжалваното решение , въззивният съд е обвързан с конкретния довод по въззивната жалба.
В контекста на изложените съображения , настоящият състав на ВКС на основание чл. 293 ал.1 ГПК приема , че обжалваното въззивно решение, е валидно, процесуално допустимо и правилно.
Не са допуснати релевираните нарушения на процесуалните правила по надлежното призоваване на жалбоподателката , като страна в делбения процес. Не са налице данни, които да обуславят необходимостта призоваването да се извърши по реда на чл. 47 ал.1 ГПК, а не по реда на чл. 46 ГПК.
Призоваването на жалбоподателя Г. Д. на адреса в гр. Б. е извършено чрез майка и Н. Б. Г. Призовката е надлежно оформена според изискванията на закона и решаващият съд правилно, по вече изложените от настоящия състав съображения по приложението на чл. 46 ГПК , е приел, че е налице точно изпълнение на процедурата по призоваването на страната , чрез друго лице. Доводите на касатора , че с майката си не се вижда често, защото живее в друг град и не поддържали връзка ,не може да се приеме за основание , което да обуслови необходимостта от друг ред на призоваване.
С обжалваното решение не е допуснато нарушение на материалния закон , поради нарушаване от страна на въззивния съд на задължението за служебна проверка на избрания от долната инстанция способ за извършване на делбата.
С решение по чл. 344 ГПК , между страните по делото- бивши съпрузи , е допусната съдебна делба , при равни права на апартамент в гр. Б., а с решението си извършване на делбата , районният съд е поставил жилището в дял на бившия съпруг А. И. П. , на основание чл. 349 ал.1 ГПК, като е осъдил същия , за уравнение на дяловете да заплати на бившата съпруга Г равностойността на нейния дял, в размер на 10 500 лв. по реда и в срока на чл. 349 ал.5 ГПК.
В подадената въззивна жалба , Г. Д. е посочила , че обжалва решението на районния съд , в частта , с която пазарната цена на имота е определена в размер на 21 000 лв. Мотиви за незаконосъобразност относно способа извършване на делбата – 349 ал.1 ГПК и искане за произнасяне в тази част на решението като делбата се извърши по друг начин, няма изложени.
Правилно въззивният съд, тълкувайки рамката на служебното начало така , като е прието и с изложението на настоящия състав, е проверил валидността и допустимостта на производството и решението на първата инстанция, но при проверката на материалната и процесуална законосъобразност на обжалваното решение е ограничил произнасянето си, като въззивен съд по съществото на спора , в предметната рамка на релевираните доводи – т.е. само до проверка правилността и законосъобразността на процедурата по призоваването и правилността и обосноваността на решението по извършване на делбата , в частта пазарната цена на делбения имот и правилното определяне на сумите за уравнение на дяловете.
По изложените съображения, ВКС- състав на второ отделение на гражданската колегия

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивно Решение Nо 38 от 28.01.2009 година по гр.възз. д. Nо 35/2009 година на Русенския окръжен съд по извършване на делбата на апартамент в гр. Б., в частта досежно определената пазарната оценка на имота и сумите за уравнение на дяловете.


ПРЕДСЕДАТЕЛ :

ЧЛЕНОВЕ :