Ключови фрази
Делба * съсобственост * споразумение при развод по взаимно съгласие * придобиване по време на брака * принос * определяне на квоти * съдебна спогодба


4

Р Е Ш Е Н И Е

№ 755/10

гр.София, 11.07.2011 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България,Първо гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и пети октомври две хиляди и десета година в състав:ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА


при секретаря ВИОЛЕТА ПЕТРОВА
и в присъствието на прокурора
изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
дело № 27/2010 година

Производството е по чл.290 от ГПК.
С определение № 776 от 08.09.2010 г.е допуснато касационно обжалване по касационна жалба на Л. С. Л.,чрез адв. В.З.,на решение № 236 от 17.09.2009 г. по гр. д № 150/2009 г. по описа на Хасковски окръжен съд, с което е отменено решение на Хасковски районен съд и е допусната делба на апратамент, находящ се в [населено място], [улица], ет.5, с идентификатор 77195.722.7.1.13 по кадастралната карта на [населено място] при квоти 22 500/35 000 ид. ч. за В. И. К. и 12 5000/ 35 0000 ид. ч. за Л. С. Л..
Касационното обжалване е допуснато поради наличие на противоречива практика по материалноправен въпрос, свързан с преуреждане на имуществените отношения между бивши съпрузи, които отношения са били предмет на постигнатото между тях споразумение по чл. 101 от СК /отм./, одбрено в производството по чл. 100 от СК /отм./.
Поддържат се оплаквания за недопустимост,за неправилност,поради противоречие с материалния закон ,съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост.Иска се отмяна на въззивното решение и уважаване на иска с допускане на делба на процесния имот при равни квоти.
Ответницата по касация В. К. е на становище,че жалбата е неоснователна.Претендира разноски.
В обжалваното въззивно решение е прието, че въпроса за собствеността на придобитото по време на брака жилище не е бил решен със споразумението по чл. 101 СК /отм./, тъй като споразумението е непълно.Според въззивния съд със споразумението не се ликвидирала съсобствеността върху апартамента, не се посочвало по какъв начин ще се извърши делбата, а именно на кого ще се постави в дял жилището и какво ще бъде паричното уравнение на дела на другия съсобственик /бивш съпруг/.С оглед на това и след преценка на събраните гласни доказателства, въззивния съд се е произнесъл по въпроса за приноса на страните в придобиване на семейното жилище по същество и е определил квотите на страните, при които следва да се допусне делбата. Съдът е приел, че ответницата К. е участвала в придобиване на семейното жилище със 22 500 лева, от които 15 000 лева, дарени от родителите й, и 7 500 лева от банков кредит, а касаторът е участвал с 12 500 лева, от които 5000 лева-собствени средства и 7 500 лева от банков кредит.
Със споразумението по чл. 101 от СК /отм./ съпрузите уреждат всички последици от развода, касаещи личните и имуществените отношения между тях.За одобреното от съда споразумение е характерно присъщото на съдебната спогодба правоустановяващо и декларативно действие - страните се задължават да се въздържат от всякакво оспорване на прогласената от самите тях обикновена съсобственост и да спазват занапред поведение, отговарящо на установеното със споразумението правно положение. Със споразумението по чл. 101 от СК /отм./ съпрузите могат както да уредят най-пълно имуществените последици от развода, така и да определят съдържанието на отношенията си по повод придобитите през време на брака имущества.Недопустимо е пререшаване на доброволно определения от съпрузите размер на дяловете им в съсобствеността.След като съпрузите са се съгласили, че квотите в придобитото по време на брака жилище са равни, то докато тя ги обвързва, никоя от страните не може да претендира, че отношенията са различни от тези, които прогласява спогодбата и не биха могли да се позовават на уредената в чл.21 ал.2 СК/отм./частична трансформация.
Предвид на изложеното,като е приел,че споразумението по чл.101 СК/отм./не прекратява съсобствеността,въззивният съд е нарушил материалния закон,а като е разгледал и иска за частична трансформация е допуснал и съществено нарушение на процесуалните правила,които пороци съставляват основание за отмяна на обжалваното решение и постановяване на ново решение по същество на спора.
Отношенията между страните по делото,бивши съпрузи – лични и имуществени са уредени със споразумение,в което страните са изявили съгласие, че всеки един от тях става собственик на по ½ идеална част от процесния апартамент.В този смисъл одобреното от съда споразумение има смисъла на спогодба, която урежда отношенията между страните и докато тя ги обвързва, никоя от страните не може да претендира, че отношенията са различни от тези, които прогласява спогодбата.Единствената възможност отношенията да се променят е тази спогодба да бъде прогласена за нищожна или да бъде унищожена по съдебен ред.Самият законодател е предвидил възможност при промяна на обстоятелствата да се изменят единствено уговорките относно издръжка на деца и съпруг, упражняване на родителски права и личния режим на отношения между родители и деца.Недопустимо е съдът да променя съглашението между страните, след като не е овластен с това.
Следователно делбата следва да се допусне при равни квоти между страните.
Воден от изложеното и на основание чл. 293, ал.2 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение


Р Е Ш И :


ОТМЕНЯ решение № 236 от 17.09.2009 г. по гр. д № 150/2009 г. по описа на Хасковски окръжен съд
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба на апартамент с идентификатор 77195.722.7.1.13 със застроена площ от 60 кв.м., находящ се в [населено място], [улица], ет.5, състоящ се от две стаи със сервизни помещения, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото, в което е построена сградата при квоти : ½ идеална част за В. И. К. с ЕГН: [ЕГН] и ½ идеална част за Л. С. Л. с ЕГН: [ЕГН].
Решението не подлежи на обжалване.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Членове: