Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60409
гр.София, 22.11.2021 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на осемнадесети ноември през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска ч.т.д. № 2289 по описа за 2021 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.274, ал.3 ГПК.
Образувано е по частна касационна жалба на С. Х. К. срещу определение № 140/14.07.2021г. по ч.т.д. № 20215001000536/2021г. на Пловдивски апелативен съд, с което е потвърдено разпореждане № 260344/15.04.2021г. по т.д. № 137/2020г. на Хасковски окръжен съд за връщане на подадената от частния касатор частна жалба вх. № 263366/13.04.2021г.
В частната касационна жалба се излагат съображения за неправилност на обжалваното определение, тъй като въззивният съд неправилно е приел, че срокът за подаване на частната жалба не е спазен превид постъпването й в електронната система на съда след работното му време. Счита, че следва да се приложи правилото на чл.62, ал.2, изр.1 ГПК /редакция, ДВ, бр.59/2007г./ за подаден документ по пощата. Иска отмяна на обжалваното въззивно определение и потвърденото с него първоинстанционно разпореждане, като делото се върне на ХОС за продължаване на съдопроизводствените действия по подадената частна жалба.
Ответникът по частната касационна жалба „Кооперативен пазар“ООД оспорва основателността на частната касационна жалба. Излага становище за липса на предпоставките за допускане на касационно обжалване, евентуално моли частната касационна жалба да бъде оставена без уважение.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, първо отделение, предвид данните по делото, приема следното:
Частната касационна жалба е постъпила в срока по чл.275, ал.1 ГПК, подадена е от надлежна страна срещу подлежащ на обжалване съдебен акт по чл.274, ал.3 ГПК.
С обжалваното въззивно определение е било прието, че частната жалба пред ХОС е била подадена по електронен път на 12.04.2021г. в 22:24 часа, а съобразно приложимата редакция на чл.61, ал.1 ГПК /ДВ, бр.59/20078г./ това действие е следвало да се извърши до „момента на изтичане на работното време на съда“. Към 12.04.2021г. съдът все още е нямал процесуална възможност да приема процесуални действия в електронна форма, тъй като чл.102б ГПК е в сила от 30.06.2021г.
Настоящият съдебен състав намира, че касационно обжалване на въззивното определение следва да се допусне.
На основание чл.274, ал.3 ГПК във връзка с чл.280, ал.1 ГПК преди да пристъпи към разглеждане на частната касационна жалба по същество, ВКС се произнася дали са налице изчерпателно изброените от законодателя общо и допълнителни основания за допускането й до касационен контрол. В настоящия случай частният касатор формулира в контекста на доводите по частната жалба следния правен въпрос: Валидно ли е подаването на жалба по електронен път, на електронен адрес на компетентния съд, съобразно действащите към 12.04.2021г. разпоредби на ГПК? Въпросът е въведени при позоваване на селективния критерий за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, поради противоречие на обжалваното определение с практиката на ВКС, обективирана в Определение №415/02.07.2015г. по ч.гр.д. № 3390/2015г. на ВКС, III г.о..
Настоящият състав на ВКС намира, че въпросът изпълнява изискването на чл.280, ал.1 ГПК към общото основание за допускане на касационно обжалване, тъй като е бил обсъждан от въззивния съд и е обусловил крайните му правни изводи.
В цитираното от частния касатор определение и в служебно известното на съда определение № 60341/27.09.2021г. по ч.т..д. № 1878/2021г. на ВКС, II т.о. е прието, че съгласно редакцията на чл.62 ГПК /ДВ, бр.59/2007г./ извършеното от страната процесуално действие чрез електронна поща представлява използване на електронна пощенска услуга, т.е. представлява подаване на документ по електронен път, който е разрешен от закона начин за осъществяване на процесуални действия по ГПК на осн. чл.62, ал.2 и чл.44, ал.3 ГПК /ДВ, бр.59/2007г./ и съгласно ЗЕДЕП /в сила от 06.10.2001г./.
По същество на частната касационна жалба:
Предвид отговора на правния въпрос, въззивният съд неправилно е приел, че срокът за подаване на частна жалба вх. № 263366/13.04.2021г. е бил пропуснат, тъй като същата е подадена след работното време на съда. ПАС не е съобразил, че подаването на документ чрез електронна поща, подписан с КЕП, представлява използване на електронна пощенска услуга, която не е изключена от приложното поле на чл.62, ал.2, изр.1 ГПК /ДВ, бр.59/2007г./ и в този случай подаването може да е след работното време на съда. Ограничението по чл.62, ал.1, изр.2 ГПК /ДВ,бр.59/2007г./ относно извършване на действие или представяне на нещо в съда има предвид фактически осъществяване на това действие на място в съда, само в който случай е от значение работното време на съда.
Разпоредбата на чл.62, ал.2, изр.2 ГПК /ДВ, бр.59/2007г./ се прилага, когато действието е извършено пред друг съд или прокуратурата, но не и пред съда, пред който е следвало да се извърши действието.
Предвид изложеното обжалваното въззивно определение, както и потвърденото с него първоинстанционно разпореждане следва да бъдат отменени, а делото следва да бъде върнато на първоинстанционния съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на частната жалба.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И :

ОТМЕНЯ определение № 140/14.07.2021г. по ч.т.д. № 20215001000536/2021г. на Пловдивски апелативен съд и потвърденото с него разпореждане № 260344/15.04.2021г. по т.д. № 137/2020г. на Хасковски окръжен съд.
ВРЪЩА делото на Хасковски окръжен съд за продължаване на съдопроизводствените действия по администриране на подадената от С. Х. К. частна жалба вх. № 263366/13.04.2021г.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: