Ключови фрази


1

2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№167

гр. София, 29.07. 2022 г.ВЪРХОВEН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на двадесет и девети юли две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОТКА КАЛЧЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ВЕРОНИКА НИКОЛОВА
МАДЛЕНА ЖЕЛЕВА
като разгледа докладваното от съдия Желева т. д. № 1477 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпили са молби от 25. 07. 2022 г. и 29. 07. 2022 г. от „Център за европейско финансиране“ ЕООД, [населено място], в които е направено искане за прекратяване на производството по делото, тъй като същото е образувано по касационна жалба на молителя, която е върната с влязло в сила разпореждане на Софийски апелативен съд поради оттегляне на жалбата.
Производството е по чл. 288 ГПК и е образувано по касационна жалба на „Център за европейско финансиране“ ЕООД срещу решение по гр. д. № 5640/2019 г. на Софийски апелативен съд.
Видно от данните по делото с молба с нотариална заверка на подписа вх. № 30604 от 8. 03. 2022 г. управителят на „Център за европейско финансиране“ ЕООД С. Г. е заявила, че оттегля касационната жалба, подадена срещу решението по гр. д. № 5640/2019 г. на Софийски апелативен съд. С влязло в сила разпореждане от 14. 03. 2022 г. на съдията-докладчик по посоченото дело касационната жалба е върната.
Изложеното изключва извод за надлежно сезиране на ВКС и налага прекратяването на настоящото производство.
Мотивиран от горното, Върховен касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение

О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т. д. № 1477/2022 г. по описа на ВКС, ТК, Първо отделение.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: