Ключови фрази
Делба * съсобственост * право на строеж * задължение на чужденците, придобили земеделски земи при наследяване по закон * съпружеска имуществена общност * приращения * суперфиция

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1
София, 29.04.2013 година


В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, състав на второ отделение на гражданска колегия, в ОТКРИТО съдебно заседание на двадесет и първи януари две хиляди и тринадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМАНУЕЛА БАЛЕВСКА
ЧЛЕНОВЕ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ВЕЛИСЛАВ ПАВКОВ

при участието на секретар Теодора Иванова
изслуша докладваното от съдията БАЛЕВСКА
гр.дело № 765 /2012 година, и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл.290-293 ГПК.
А. И. К. от [населено място] обжалва и иска да се отмени въззивно Решение Nо 1088 от 22.06.2012 година по гр. възз. д. Nо 2210/ 2011 на ОС- Пловдив. Поддържа се, че обжалваното решение, е постановено при допуснати нарушения по см. на чл. 281 т.3 ГПК.
Касационното обжалване по чл. 280 ал.1 т.2 ГПК е допуснато по въпросите за придобиване правото на собственост в хипотеза на чл. 58 ал. 1 З./ отм./ и възможността да се придобие право на собственост по време на брака от съпруг-чужд гражданин , при наличие ограниченията на чл. 29 ЗС, поради констатирано противоречие на даденото от въззивния съд решение с изразеното такова на съдилищата по незадължителна практика на ВС и ВКС , обективирана по Решение Nо 2351/1957 г. на ВС-IV отд., , Решение Nо 799/ 28.11.1997 год. по гр.д. Nо 695/1997 год. на ВКС-I г.о., Решение No 602 от 01.11.1995 година по гр.д. Nо 551/1995 год. на ВС-I г.о
В срока по чл.287 ГПК е подаден писмен отговор от ответната страна Т. В. Б. от [населено място] , с който се оспорват основанията за допускане на касационното обжалване, както и основателността на основанията за отмяна на обжалваното решение.
Състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия, след преценка на изложените с касационната жалба основания и в правомощията си по чл. 291 ГПК и чл. 293 ГПК , намира :
С посоченото решение , окръжният съд в правомощията на въззивна инстанция по 196 и сл. ГПК / отм./ е отменил Решение Nо 169 от 05.04. 2011 година по гр.д. Nо 426/2004 год. на РС- Карлово , В ЧАСТТА по отхвърления иск за съдебна делба на едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 170 кв.м., построена в УПИ XV-* в кв.6 по плана на [населено място] и е постановено ново, като съдебната делба едноетажната масивна жилищна сграда е допусната между страните по делото , бивши съпрузи , при равни права.
За да приеме , че делбата на изградения по време на брака на страните жилищен имот е допустима , а самият имот е съсобствен между бившите съпрузи, решаващият въззивен съд е приел, че правното основание за възникване на собствеността , не е чл. 92 ЗС, а е чл. 58 ал.1 З./ отм./.
По изведения от касатора въпрос за придобиване правото на собственост в хипотеза на чл. 58 ал. 1 З. / отм./ и възможността да се придобие право на собственост по време на брака от съпруг-чужд гражданин , при наличие ограниченията на чл. 29 ЗС настоящият състав приема :
С Решение Nо 2361/1957г. на ВС-IVотд. се приема, че извършването на постройка върху чужда земя , макар и със съгласието на собственика не прави строителя собственик на постройката, ако съгласието не е дадено във формата по чл. 18 ЗС.
С Решение Nо 799/ 28.11.1997 год. по гр.д. Nо 695/1997 год. на ВКС-I г.о. се приема , че при делба на съсобствена сграда, чужденец може да придобие право на собственост само с разрешение на министъра на финансите , а с Решение No 602 от 01.11.1995 година по гр.д. Nо 551/1995 год. на ВС-I г.о. е прието аналогично разрешение на спора за придобиване правото на собственост, но преценено от гл.т. действие на чл. 23 ЗСВЦВК / отм./
Съгласно действащото понастоящем законодателство- чл. 29 ЗС , ограниченията за придобиване на вещни права от чужденци засягат придобиването на земя, но не вещни права по отношение на недвижими имоти и вещи. Чужденците и чуждестранните юридически лица могат да придобиват правото на собственост на сгради и ограничени вещни права върху недвижими имоти в страната, освен ако със закон не е уредено нещо друго. Доколкото вещното право на собственост или ограничено вещно право се придобива чрез сделка с транслативно действие , то преценката за валидността на сделката и възможността чужденецът да придобие това право / лично или при рефлекторното действие на чл. 19 ал.1 СК от 1985 г.- отм. или чл.21 ал.1 СК при режим на общност на съпрузите/ следва да бъде направена съобразно действащия режим към момента на прехвърляне на собствеността.
Разпоредбата на чл. 58 ал.1 З./ отм./ е действаща до отмяната и 31.03.2000 година. Съгласно същата строежи в съсобствен парцел, предназначен за малоетажно или средноетажно строителство, могат да се разрешат по искане на един или повече от съсобствениците , без съгласие на останалите въз основа на архитектурен проект за цялостно застрояване на парцела, по който всеки от съсобствениците ще може да получи самостоятелен обект на правото на собственост- отделна жилищна/ вилна/ сграда. След като придобиване правото на собственост на жилищната сграда е при условията на чл. 58 ал.1 З./ отм./, то не може да се поддържа теза за придобиване имота по приращение , на основание чл. 92 ЗС. Касае се до придобиване на специално предвидена от законодателя суперфициарна собственост , когато въпреки наличието на собственост по отношение на терена-дворно място, построеният от единия съсобственик недвижим имот не е съсобствен , а е индивидуална собственост само на единия от съсобствениците на терена. Собствеността на жилищната / респ. вилна / сграда като вещно право възниква , като при всяко суперфициарно право от момента на изграждането на съответния , съгласно одобрения архитектурен проект, обект на вещното право при минималните признаци на самостоятелност. При действащия режим определение началния момент от който една постройка се третира като годен обект на правото на собственост е момента на нейното изграждане в „груб строеж” т.е. карабина. Законова дефиниция намираме в § 5 т. 42 ДР на ЗУТ.
За да се приеме , че правото на собственост на жилищна сграда в хипотезите на чл. 58 ал.1 З./ отм./ е възникнало , то жилищната сграда като обект на правото на собственост следва да е изпълнена до степен на изграждане на ограждащи стени и покрив. Едва към този момент, с оглед на действащите правила може да бъде направен извод , дали суперфициарният собственик придобива правото като лична –индивидуална собственост или , доколкото е в брак, правото на собственост се придобива в режима на имуществена общност и дали , ако съпругата е гражданин на чужда държава , същата може да бъде носител на вещни права по отношение на тази собственост , с оглед на конкретно действащия ограничителен респ. разрешителен правен режим.
Предвид на изложеното и след преценка на данните по делото и релевираните доводи на касатора А. К. , настоящият състав намира , че обжалваното въззивно решение е неправилно, постановено без съобразяване на материалния закон и необосновано.
Право на делба е правото на съсобственика да иска прекратяване на съществуващата съсобственост и превръщането си, съгласно на установените от закона способи, в индивидуална собственост, при уравнение в натура или стойностно на дяловете.
За да постанови решение , с което се допуска делба на едноетажна масивна жилищна сграда със застроена площ от 170 кв.м. , построена в УПИ XV-* в кв.6 по плана на [населено място] , въззивният съд е приел, че има годен обект на правото на собственост , придобит от бившите съпрузи по време на брака им.
Този извод не кореспондира на доказателствата по делото , че към датата на постановения развод 18.06.2004 година в мястото има изградена жилищна сграда, така както се твърди по исковата молба. По делото са налични данни , установени по изслушаното експертно заключение, че към този момент сградата не е имала изграден покрив, което обстоятелство сочи, че доколкото такъв е изграден след прекратяване на брака, собствеността на жилищната сграда не може да е придобита в режим на съпружеска имуществена общност.
Констатираната необоснованост на обжалваното решение , налага отмяната му и връщане на делото за ново разглеждане от въззивния съд, който следва да даде указания на страните да установят точно кога е реализирана в груб строеж процесната жилищна сграда и с оглед на получения отговор да се реши спора за наличието на съсобственост в контекста на изложените съображения по приложение на материалния закон и правото на съдебна делба на иницииралата производството Т. Б..
По изложените съображения и на основание чл. 293 ал.1 и 2 ГПК, състав на ВКС- второ отделение на гражданската колегия


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯВА Решение Nо 1088 от 22.06.2012 година по гр. възз. д. Nо 2210/ 2011 на ОС- Пловдив по допускане на делбата и
ВРЪЩА делото на въззивния съд , за ново разглеждане от друг състав от етапа на разпоредително съдебно заседание по въззивната жалба на Т. Б..ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: