Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 134
гр.София, 04.03.2021 година


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Търговска колегия, Първо отделение в закрито заседание на петнадесети февруари през две хиляди двадесет и първа година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАРИЯ ПРОДАНОВА ЧЛЕНОВЕ: КРИСТИЯНА ГЕНКОВСКА
АНЖЕЛИНА ХРИСТОВА

като изслуша докладваното от съдия Генковска т.д. № 1203 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.288 ГПК.
Подадена е касационна жалба от Б. Г. Е. против решение № 2797/16.12.2019 г. по т.д. № 4736/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав, с което е потвърдено решение № 46/24.06.2019 г. по т.д. № 84/2018 г. на Пернишки окръжен съд, ГК, за отхвърляне на искове с правно основание чл.74, ал.1 ТЗ, предявени от Б. Г. Е. срещу „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД за отмяна на решенията, взети на проведеното на 20.12.2018 г. Общо събрание на съдружниците на „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД, а именно: за освобождаване на Р. П. Г. и В. В. П. като управители на дружеството – т.2 и за избор на съдружниците Ю. Б. В., К. В. Т. и К. В. К. за управители на дружеството – т.3, поради нарушение на чл.138, ал.2, чл.139 и чл.137, ал.4 ТЗ.
Касаторът поддържа, че решението е недопустимо и неправилно, както и че са налице предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК за допускане на касационно обжалване.
Ответникът по касационната жалба „Автобусен транспорт – Кракра“ ООД не е подал писмен отговор.
Третите лица – помагачи К. В. К., Ю. Б. В. и К. В. Т. в писмения си отговор излагат съображения за недопустимост и неоснователност на касационната жалба.
Върховният касационен съд, Търговска колегия, I отделение, след като разгледа касационната жалба и извърши преценка на предпоставките по чл.280, ал.1 ГПК, констатира следното:
Кaсационната жалба е редовна - подадена от надлежна страна, срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт в преклузивния срок по чл.283 ГПК и отговаря по съдържание на изискванията на чл.284 ГПК.
САС е приел, че предявените искове по чл.74 ТЗ са неоснователни по съображения, че предмет на претендираната отмяна могат да бъдат само валидни решения на ОС. С оглед наведените в исковата молба доводи за нищожност на решенията на Общото събрание въззивният съд е счел, че решенията не могат да бъдат прогласени за нищожни, тъй като ищецът не е предявил такива искове. Изтъкнал е липсата на заявен петитум за прогласяване на нищожността и констатацията на това обстоятелство от първоинстанционния съд в определението по чл.374 ГПК, обективиращо и проекта за доклад по делото. Цитираното определение е връчено на ищеца, като в проведеното открито съдебно заседание на 03.04.2019 г. неговият процесуален представител изрично е заявил, че няма възражения по проектодоклада и моли същият да се приеме за окончателен.
В изложението към касационната жалба по чл.284, ал.3, т.1 ГПК касаторът поставя следния процесуалноправен въпрос: „Трябва ли съдът да обсъди всички искания и възражения на страните, които се основават на установени факти, както и доводите на страните, които имат значение за решението по делото?“, при въведено допълнително основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК, поради противоречие на въззивното решение с практиката на ВКС, обективирана в решение № 139/24.04.2013 г. по гр.д. № 926/2012 г. на ВКС, IV г.о.
Съгласно разпоредбата на чл.280, ал.1 ГПК и според разясненията, дадени в Тълкувателно решение № 1/19.02.2010 г. по тълк. д. № 1/2009 г. на ОСГТК на ВКС, служебното задължение на съда да следи за спазването на съществените процесуални норми, обуславящи валидността и допустимостта на съдебните решения във всяко положение на делото, трябва да се разпростре и във фазата по чл.288 вр. чл.280, ал.1 ГПК. Ако съществува вероятност обжалваното въззивно решение да е нищожно или недопустимо, ВКС е длъжен да го допусне до касационен контрол, а преценката за валидността и допустимостта ще се извърши с решението по същество на касационния контрол.
В случая с въззивното решение се потвърждава изцяло решението на първоинстанционния съд за отхвърляне на конститутивни искове с правно основание чл.74 ТЗ. Видно от обстоятелствената част на исковата молба, въз основа на която е образувано исковото производство, ищецът е навел твърдения, че общото събрание на съдружниците не е свикано по реда на чл.138 и чл.139 ТЗ и приетите решения за освобождаване на управителите и за избор на нови управители са нищожни съгласно чл.137, ал.5 ТЗ, тъй като не са в изискуемата форма по чл.137, ал.4 вр. ал.1, т.5 ТЗ. В същото време ищецът поддържа и становище, че решенията са нищожни на основание чл.75, ал.1 ТЗ, тъй като са приети при наличие на висящо производство по т.д. № 51/2018г. на ОС – Перник, образувано по иск по чл.74 ТЗ за отмяна на същите решения, по което с определение е спряно регистърното производство по подадено заявление за тяхното вписване. Заявеният петитум е за отмяна на решенията на ОСС за освобождаване на Р. П. Г. и В. В. П. като управители на дружеството и за избор на съдружниците Ю. Б. В., К. В. Т. и К. В. К. за управители на дружеството. Така съобразени данните по делото създават предположение за вероятна недопустимост на обжалваното решение, като постановено по нередовна искова молба – съществуващо противоречие между обстоятелствена част и петитум. Ето защо за проверка допустимостта на въззивния съдебен акт следва да се допусне неговото касационно обжалване.
По поставения правен въпрос, тъй като касае правилността на обжалваното решение, настоящата инстанция не се произнася, доколкото до обсъждане правилността на съдебния акт би се стигнало, само ако той е допустим.
На основание чл.18, ал.2, т.2 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по ГПК, касаторът следва да внесе държавна такса в размер на 40 лв. по сметка на ВКС.
Мотивиран от изложеното, Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на Първо отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на въззивно решение № 2797/16.12.2019 г. по т.д. № 4736/2019 г. на Софийски апелативен съд, ТО, 9 състав.
УКАЗВА на Б. Г. Е. в едноседмичен срок от съобщението да представи по делото вносен документ за заплатена държавна такса по сметка на ВКС за разглеждане на касационната жалба в размер на 40 лв., като при неизпълнение на указанието в срок, производството по жалбата ще бъде прекратено.
След представяне на вносния документ делото да се докладва на Председателя на I т.о. за насрочване в открито съдебно заседание, а при непредставянето му в указания срок – да се докладва за прекратяване.
Определението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: