Ключови фрази


Р Е Ш Е Н И Е


№ 41


София, 15.06.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в съдебно заседание на двадесет и първи февруари две хиляди двадесет и втора година в състав:


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ


при секретаря Ани Давидова
изслуша докладваното от съдията ВАСИЛКА ИЛИЕВА
гр.дело № 2832 по описа за 2021 година


Производство по чл.7,ал.5 от Закона за адвокатурата.
Подадена е жалба от адв.М. Е. Н. срещу решение на Висшия адвокатски съвет № 3383/14.05.2021г.,с което е оставена без уважение жалбата на адв.Н. срещу мълчалив отказ на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия да впише в регистрите си Еднолично Адвокатско Дружество“Н. и К.“ по заявление вх. № 1315 / 04.03.2021 г.
В жалбата се излагат оплаквания за това, че Висшия адвокатски съвет неправилно е приел,че подаденото заявление до САС за вписване на новоучреденото еднолично адвокатско дружество не отговаря на изискванията на чл.9 от Наредба № 3/29.10.2004 год. за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети/отм./,но действаща към момента на подаване на заявлението.Счита,че нормата на чл.61,ал.3 ЗАдв.следва да се тълкува стеснително и се отнася до преценката дали съдържанието на учредителния акт отговаря на закона,за да са налице последиците – вписване или мълчалив отказ. Моли за отмяна на атакуваното решение на Висшия адвокатски съвет като неправилно,незаконосъобразно и необосновано.
Ответникът Висш адвокатски съвет изразява становище за неоснователност на жалбата по подробно изложени съображения.
Върховният касационен съд, като разгледа жалбата в рамките на наведените основания, приема следното:
Жалбата е постъпила в срока по чл. 7, ал. 5 ЗА и е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.
С обжалваното решение на Висшия адвокатски съвет е оставена без уважение жалбата на адв.Н. срещу мълчалив отказ на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия да впише в регистрите си Еднолично Адвокатско Дружество“Н. и К.“ по заявление вх. № 1315 / 04.03.2021 г.В мотивите на обжалваното решение е посочено, че подаденото от адв.Н. до САС заявление на 4.03.2021 год.за вписване на новоучреденото еднолично адвокатско дружество не отговаря на изискванията на чл.9 от Наредба № 3/29.10.2004 год. за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети/отм./,но действаща към момента на подаване на заявлението.Съгласно чл.9,ал.1 от Наредбата информацията за подлежащите на вписване обстоятелства в регистъра на адвокатските дружества се посочва в заявление – образец № 2,а съгласно чл.45 от сега действащата Наредба № 3/20.11.2020 год.в образец – приложение № 14.САС е оставил без движение подаденото заявление за вписване на еднолично адвокатско дружество „Н. и К.“ на 9.03.2021 год. и е указал да се приведе наименованието на адвокатското дружество в съответствие с чл.59,ал.2 ЗАдв.,след което заявлението да се внесе за повторен доклад в съвета.И тъй като за вписването на новообразуваното еднолично адвокатско дружество не е подадено заявление по образец,ВАдвС е приел за правилен мълчаливия отказ на САС.
Решението е правилно. Съгласно нормата на чл. 59, ал. 1 от ЗАдв. в наименованието на дружеството се вписват думите "адвокатско дружество", съответно "еднолично адвокатско дружество" и имената на един или няколко съдружници, като съгласно ал. 2 в наименованието на адвокатското дружество не могат да се използват други думи и имена освен имената на съдружниците, с изключение на случаите по чл. 58а, когато името на дружеството може да съдържа името на групата в държавата членка по произход. В настоящия случай наименованието на едноличното адвокатско дружество не отговаря на горепосоченото императивно изискване на закона. Същото съдържа освен фамилното име на адвоката, учредил дружеството, така и сричката "Ко", която не може да се определи, че е съкращение на името на адвоката, нито сама по себе си съставлява име, което е самостоятелно основание за отказ от вписване на дружеството в регистрите на адвокатските дружества. Отделно от това адвокатското дружество се вписва въз основа на заявление по образец съгласно Наредба № 3 за водене и съхраняване на регистрите на адвокатските съвети,като към заявлението се прилагат изискуемите по чл.61,ал.1 ЗАдв. учредителен договор или учредителен акт. Регистърното производство е формално и се основава на искането на заявителя. Представените писмени доказателства следва да установяват заявените за вписване обстоятелства и да подкрепят същите.Не се установява да са спазени изискванията на специалния закон, предвиждащи учредяването на адвокатско дружество с наименование, съответстващо на нормата на чл. 59, ал. 1 и 2 ЗАдв. и подаване на заявление по образец ,поради което не са налице законовите изисквания за вписване на новоучреденото еднолично адвокатско дружество.
Съобразно изложеното решението на Висшият адвокатски съвет следва да бъде потвърдено.
Водим от гореизложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение


Р Е Ш И:


ПОТВЪРЖДАВА решение на Висшия адвокатски съвет № 3383/14.05.2021г.,с което е оставена без уважение жалбата на адв.Н. срещу мълчалив отказ на Адвокатския съвет при Софийска адвокатска колегия да впише в регистрите си Еднолично Адвокатско Дружество“Н. и К.“ по заявление вх. № 1315 / 04.03.2021 г.
Решението е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


Членове: