Ключови фрази

1
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 61

София, 18.04.2022 година


Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 13.04.2022 година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Бранислава Павлова
ЧЛЕНОВЕ: Теодора Гроздева

Милена Даскалова


разгледа докладваното от съдия Даскалова гр.дело № 4161 /2021 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

С определение № 60188/01.12.2021г. производството по настоящото дело е спряно до постановяване на тълкувателно решение по тълк. д. № 2/2021 г. на ОСГК на ВКС.
Тълкувателното решение е прието и обявено на 11.04.2022г., предвид на което и пречките за движение на настоящото дело са отпаднали и производството по него следва да бъде възобновено.
По изложените съображения, Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

О П Р Е Д Е Л И :

Възобновява производството по гр. д. № 4161 от 2021 г. по описа на ВКС, ГК, първо г. о.
Делото да се докладва на председателя на първо гражданско отделение за насрочване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1.

2.