Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 160

гр. София, 20.04.2022 г.

ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение, в закрито заседание на дванадесети април две хиляди двадесет и втора година, в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СИМЕОН ЧАНАЧЕВ
ЧЛЕНОВЕ: 1. АЛЕКСАНДЪР ЦОНЕВ 2. ФИЛИП ВЛАДИМИРОВ
като разгледа докладваното от съдията Владимиров гр. д. № 687/2021 г. по описа на съда и за да се произнесе, взе предвид следното:

Постъпила е молба вх. № 1968/02.03.2022 г. по регистъра на ВКС, подадена от адв. М. Т., в качеството й на назначен в производството по делото особен представител на ответниците С. И. С. и Е. Ю. С., с искане да ѝ бъде изплатено внесеното от жалбоподателя възнаграждение за осъществяване на процесуално представителство пред ВКС.
За да се произнесе по молбата настоящият състав на ВКС, III г.о., приема следното.
С решение № 60259 от 16.12.2021 г. по гр. д. № 687/2021 г. ВКС е отменил въззивното решение № 45 от 29.07.2020 г. по гр. д. № 104/2020 г. на Апелативен съд – Бургас (АС – Бургас) и е върнал делото за ново разглеждане от друг негов състав. Разноски за касационното производство не са присъждани с оглед правилото на чл. 294, ал. 2 ГПК, вкл. и за особен представител.
В производството по делото ответниците са участвали чрез назначения им особен представител адв. М. Т. от Адвокатска колегия – Ямбол. За касационното производство по указание на въззивния съд (с разпореждане № 100044 от 19.01.2021 г. по гр. д. № 104/2020 г. на АС – Бургас) ищецът – търговска банка е внесъл предварително разноски за адвокатско възнаграждение на особения представител в размер на 1460 лв. Сумата е постъпила по сметка на ВКС и понастоящем е налична (удостоверена от счетоводния отдел на ВКС с нарочна справка от 12.04.2022 г.). Особеният представител е депозирал отговор по чл. 287, ал. 1 ГПК на постъпилата срещу въззивното решение касационна жалба от ищеца като е развил подробни съображения за липсата на основания за допускане на касационен контрол и за неоснователност на жалбата. Той не е взел участие в провелото се открито съдебно заседание пред касационния съд.
Настоящият състав на ВКС счита искането за основателно, тъй като възнаграждение за назначен по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК особен представител на ответника (ответник и по касационна жалба) се дължи от ищеца за всяка инстанция поотделно. Това възнаграждение винаги е дължимо (вж. указанията по т. 6 от ТР № 6 от 6.11.2013 г. на ВКС по тълк. д. № 6/2012 г., ОСГТК) и следва да се разграничава от отговорността за разноски, която се реализира с оглед постигнатия правен резултат по спора, при наличие предпоставките на чл. 78 ГПК. Разноските за този вид представителство следва да бъдат внесени в съда от ищеца преди приключване на делото в съответната инстанция, съответно съдът, който разглежда делото в съответната инстанция е компетентен да определи размера на разноските за тази инстанция. Предвид данните за внесена сума по сметка на ВКС от ищеца „Юробанк България“ АД за възнаграждение на особен представител на ответниците – в размер от 1460 лв. и доколкото за касационното производство, развило се по настоящото гражданско дело (№ 687/2021 г. на ВКС, III г.о.), приключило с решение за отмяна на обжалвания съдебен акт и връщане делото за ново разглеждане от въззивния съд от друг негов състав, такова не е присъждано на адвоката, а е дължимо (предвид очертаното по-горе различие в режима на отговорността за разноски по чл. 78 ГПК и разноските по чл. 47, ал. 6 ГПК), то следва да се постанови горната сума да бъде изплатена на адв. Тайчева чрез превод от сметката на ВКС.
Воден от горното, Върховният касационен съд, III г. о.,
О П Р Е Д Е Л И :

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на адв. М. Т. от Адвокатска колегия – Ямбол, назначена за особен представител, по реда на чл. 47, ал. 6 ГПК, на ответниците С. И. С. и Е. Ю. С. възнаграждение в размер на 1460 (хиляда четиристотин и шестдесет) лева за осъществявано процесуално представителство в касационното производство по гр. д. № 687/2021 г. по описа на ВКС, ІІІ г. о.
Препис от определението да се предаде служебно в счетоводството на ВКС за извършване на плащането след посочване от адвоката на банкова сметка и да се връчи на последния за сведение.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: 1.

2.