Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 198
гр. София, 18.03.2021 год.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на петнадесети март две хиляди двадесет и първа година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Мими Фурнаджиева
ЧЛЕНОВЕ: 1. Велислав Павков
2. Ерик Василев

при секретаря в присъствието на прокурора като разгледа докладваното от съдията Павков гр.д.№ 37 по описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:
Производството е по реда на чл.288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „Енерго – Про Продажби” АД против решение № 1034/02.10.2020 г., постановено по гр.д.№1674/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.
Ответникът по касационната жалба я оспорва, с писмен отговор.
Касационната жалба е подадена в срок и е процесуално допустима.
С обжалваното решение, съдът е приел, че предявеният установителен иск е основателен и е потвърдено постановеното в този смисъл решение на първата инстанция.
Съдът е приел, че едностранната корекцията на оператора е допустима при наличието на следните предпоставки: предвиждане в ОУ на договорите на ред за уведомяване на клиента при извършване на корекция на сметка; наличието на правила за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване, включително за установяване случаите на неизмерена, неправилно и/или неточно измерена електроенергия и за извършване на корекция на сметките за предоставената електроенергия; спазването на правилата за измерване на количеството електрическа енергия, регламентиращи принципите за измерване, начините и местата за измерване, условията и реда за тяхното обслужване. Съдът е приел, че не се установява обаче наличието на първата и третата предпоставки. Прието е, че според член 195, алинея 2 от АПК правните последици от акта се уреждат от компетентния орган /в случая КЕВР/ в срок до три месеца от влизане в сила на съдебното решение. Към настоящия момент КЕВР не е уредила правните последици, възникнали от отменените ПИКЕЕ. Поради това и с оглед действието във времето на решението на ВАС относно извършената на 05.12.2018 г. проверка на средството за търговско измерване , съдът е приел, че отменените ПИКЕЕ не представляват приложим закон.
В изложението на касационните основания се твърди, че съдът се е произнесъл по правен въпрос в противоречие с практиката на ВКС – касационно основание по чл.280, ал.1, т.1 ГПК.
Сочи се правен въпрос, съществува ли възможност за електроразпределителното дружество да извършва корекции в сметките на потребителите за минал период, след отмяната на чл. 47 ПИКЕЕ от 2013г. с решение № 1500/06.02.2017г. на ВАС по адм.дело № 2385 от 2016г., ако поради софтуерно въздействие върху СТИ не е отчетена част от действително потребената електрическа енергия и следва ли да се ангажира отговорността на купувача по реда на чл.183 ЗЗД в този случай.
Въззивният съд е дал отрицателен отговор на този въпрос, докато с цитираното в изложението на касационните основания решение №150/26.06.2019 г. по гр.д.№ 4160/2018 г. на ВКС , ІІІ гр.отд. е даден положителен отговор на така поставения правен въпрос. Това противоречие с практиката на ВКС води до наличие на основанието по чл.280, ал.1, т.1 ГПК и касационното обжалване следва да се допусне.
На касатора следва да се укаже да внесе държавна такса в размер на 146,25 лева, по сметката на ВКС.
Водим от горното, състав на ВКС

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение № 1034/02.10.2020 г., постановено по гр.д.№1674/2020 г. от състав на Окръжен съд – Варна.
УКАЗВА на „Енерго – Про Продажби” АД да внесе в едноседмичен срок държавна такса в размер на 146,25 лева по сметката на ВКС, като в същия срок представи доказателства за това, в противен случай касационното производство ще бъде прекратено.
Определението не подлежи на обжалване.

Председател: Членове: 1. 2.