Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 244

гр. София, 30.06.2022г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Четвърто гражданско отделение в закрито заседание на двадесет и втори юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: ЕРИК ВАСИЛЕВ
ЯНА ВЪЛДОБРЕВА
като разгледа докладваното от съдията Вълдобрева ч.гр.д. № 2237/2022г., за да се произнесе взе предвид следното:
Производство по чл. 278, вр. с чл. 274, ал. 2 ГПК.
Образувано е по частна жалба, подадена от С. Д. Д. и М. Д. Д., чрез пълномощника адв. А. П., против определение № 245 от 31.03.2022г., постановено по гр. дело № 3895/2021г. на ВКС, IІІ ГО, с което е оставена без разглеждане подадената от С. Д. и М. Д. касационна жалба против въззивно решение № 260057 от 17.05.2021г. по въззивно гр. дело № 71/2021г. на Силистренския окръжен съд и е прекратено касационното производство. Съставът на ВКС е приел, че касационната жалба е недопустима, като се е позовал на разпоредбата на чл. 280, ал.3, т.1 ГПК.
В частната жалба се прави оплакване за неправилност на определението и се иска отмяната му. Сочи се, че не е съобразено, че във връзка с образуваното тълк.дело №4/2021г. на ОСГТК на ВКС производството по настоящото дело следва да се спре до постановяването на тълкувателното решение.
Ответниците по частната жалба И. Д. Й. и Й. Д. Й. не вземат становище по жалбата. Върховният касационен съд, тричленен състав на IV гражданско отделение, като прецени оплакванията в частната жалба и данните по делото, намира следното:
Жалбата е постъпила в срок, подадена е от процесуално легитимирана страна, против определение, което подлежи на обжалване, поради което същата е допустима. Разгледана по същество, частната жалба е неоснователна.
В случая първоинстанционният съд е бил сезиран с иск за разваляне на алеаторен договор с предмет нива с площ 7,493 дка и нива с площ 4,487 дка, намиращи се в землището на [населено място], като данните по делото сочат, че данъчната оценка на първата нива е 773,10 лева, а на втората е 367,62 лева или общо 1 141,10 лева. Паричната оценка на предмета на делото е цената на иска (чл.68 ГПК), като размерът на цената на иск за разваляне на договор с предмет вещни права е данъчната оценка на имота - чл. 69, ал.1, т.4 ГПК във вр. с т.2 ГПК. Следователно цената на иска изключва решението на Силистренския окръжен съд от обхвата на касационното обжалване, съгласно чл. 280, ал. 3, т. 1 от ГПК, поради което и правилно съставът на ІІІ ГО на ВКС е приел, че касационната жалба против това решение, като недопустима трябва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото-прекратено.
Образуваното тълкувателно дело № 4/2021г. на ОСГТК на ВКС е по въпроси касаещи направен пред ВКС частичен отказ по чл.233 ГПК от спорното право, в резултат на което цената на предявения иск е под прага, установен в чл.280, ал.3, т.1 ГПК и относно правните последици при частичен отказ от иск, заявен по реда на чл. 233 ГПК в касационното производство, които са неотносими към конкретния случай.
Така мотивиран, Върховният касационен съд, състав на ІV ГО

ОПРЕДЕЛИ:

ПОТВЪРЖДАВА определение № 245 от 31.03.2022г., постановено по гр. дело № 3895/2021г. на ВКС, IІІ ГО.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
ЧЛЕНОВЕ: