Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е


№ 204

гр.София,

16.06.2022 г.


Върховен касационен съд на РБ, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на четиринадесети юни две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател:ВЕСКА РАЙЧЕВА

Членове: ГЕНИКА МИХАЙЛОВА

АНЕЛИЯ ЦАНОВА

като разгледа докладваното от съдията Райчева гр.д. № 5006 описа за 2021 год. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 248 ГПК.

С молба вх. 4473 от 20.05.2022 г., С. З. К., чрез от адв. Д. О. от АК – Сливен, е поискал да бъде изменено определение от 20.04.2022г., постановено в производство по чл. 288 ГПК по гр. д. № 5006/2021 г. на ВКС - IV г. о., в частта за разноските, като му се присъдят допълнително 100 лв. разноски, с оглед на постановения правен резултат и направените от доверителя му разноски в размер на 1160 лв., а в диспозитива на определението са присъдени 1060 лв. С подадената молба по чл. 248, ал. 1 ГПК се поддържа, че разноските са поискани своевременно, представен е и списък на същите и с оглед изхода на спора следва да бъдат присъдени.
По делото не е постъпил отговор от ответниците по молбата Б. Г. Б. и В. Д. Ш. .
По подадената молба, Върховният касационен съд- състав на четвърто отделение на гражданската колегия, намира:
С определение № 304 от 20.04.2022 г. по гр.д. № 5006/2021 г. на IV – г.о. на ВКС не е допуснато касационно обжалване на решение № 75 от 24.06.2021 г. по в.гр.д. № 200/2021 г. по описа на ОС – Сливен и жалбоподателите Б. Б. и В. Ш. са осъдени да заплатят на С. З. К. сумата 1060 лв., разноски по делото.
В касационното производство процесуалният представител на С. З. К. е представил договор за правна защита и съдействие, претендирайки своевременно заплащането на направените разноски в размер на 1160 лв.
От данните по делото е видно, че срокът за изменение на определението на касационния съд по 288 ГПК, в частта за разноските, към датата на подаване на молбата по чл. 248 ГПК не е изтекъл и съставът на ВКС е сезиран своевременно .
Настоящият състав констатира, че с отговора на касационната жалба е представен договор за правна защита и съдействие и надлежен списък на разноските по чл. 80, изр. 2-ро ГПК за сумата 1160лева. С оглед обстоятелството, че производството по чл. 288 ГПК е завършило с позитивно определение в полза на ответника в касационното производство и не е направено възражение по чл.78,ал.5 ГПК, направените разноски за защита следва да се присъдят изцяло. Съдът е присъдил само част от същите, а именно сумата 1060 лева, вместо дължимите се такива за процесуално представителство пред касационния съд в размер на 1160 лв. Ето защо жалбоподателите следва да бъдат осъдени да заплатят допълнително на ответника по жалба още 100 лева разноски за процесуално представителство пред ВКС.
По изложените съображения, съдът


О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА Б. Г. Б. и В. Д. Ш. с да заплатят на С. З. К. и сумата от 100 лв, разноски за процесуално представителство пред ВКС.
Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: