Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 116

Гр. София, 19.04.2022 год.

Върховният касационен съд на Република България, Търговска колегия, ІІ-ро отделение, в закрито заседание на 14.04.2022 г. в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА ВЪРБАНОВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН БАЛЕВСКИ
ПЕТЯ ХОРОЗОВА

Като изслуша докладваното от съдия Петя Хорозова
т.д. № 684/2021 год., за да се произнесе, взе предвид:

С определение № 131/10.03.2022 г. е допуснато касационно обжалване на решение № 11848 от 12.08.2020 г. по в.т.д.№ 2445/2018 г. на Софийския апелативен съд, ТО, 9 състав, в обжалваната от касатора ЕДК АД част, като на последния са дадени указания да представи доказателства за внасяне на дължимата за разглеждането на касационната жалба държавна такса, възлизаща на 6 581.45 лв., в 1-седмичен срок от връчване на съобщението.
Съобщение за горното е изпратено на касатора, чрез процесуалния му пълномощник – адв. Боян Станев, посочен в касационната жалба и като съдебен адресат, на адреса на адвокатската кантора „Станев и Ко“. Същото е получено от адв. Е. Б. С. /съдружник/ на 28.03.2022 г., със задължение да го предаде на адресата.
При тези данни настоящият съдебен състав намира, че съобщението е редовно връчено и срокът за изпълнение на указанията е изтекъл на 04.04.2022 г. – понеделник. Предвид липсата на представени доказателства за своевременно внасяне на изискуемата държавна такса, следва да се приложат неблагоприятните правни последици от неизпълнение на дадените указания относно редовността на жалбата, за които касаторът също е уведомен, а именно – прекратяване на касационното производство.
Така мотивиран, съставът на ВКС, Търговска колегия, ІІ т.о.
О П Р Е Д Е Л И:

ПРЕКРАТЯВА производството по т.д.№ 684/2021 г. на ВКС, ІІ т.о.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред друг състав на ВКС, ТК, в едноседмичен срок от съобщението.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: