Ключови фрази


3
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 121гр.София, 18.03.2022 г.В ИМЕТО НА НАРОДАВърховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито заседание на седемнадесети март 2022 г. в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЕМИЛ ТОМОВ
ЧЛЕНОВЕ: ДРАГОМИР ДРАГНЕВ
ГЕНОВЕВА НИКОЛАЕВА

разгледа докладваното от съдия Д. Драгнев гр.д. № 3925 по описа за 2021 г. на ВКС и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството по настоящото дело е образувано по касационна жалба на „Азимут 51“ ЕООД срещу решение № 3413 от 09.06.2020 г. по гр. д. № 8326 по описа за 2019 г. на Софийския градски съд, ГО, II „В“ въззивен състав, с което е обезсилено решение № 96550 от 17.04.2019 г. по гр.д. № 53308 по описа за 2016 г. на Софийския районен съд, 30 състав, като производството по делото е прекратено.
Ответникът по касационната жалба Т. Н. Т. я счита за недопустима, тъй като се касае за търговско дело с цена на иска под 20 000 лв. Ето защо моли настоящата инстанция да я остави без разглеждане и да прекрати производството по делото.
Върховният касационен съд, като взе предвид становищата на страните и данните по делото, по допустимостта на касационната жалба приема следното:
След възражение на Т. Н. Т. в заповедното производство „Азимут 51“ ЕООД е поискало да бъде признато за установено на основание чл.415 от ГПК, че той дължи по запис на заповед от 8.3.2011 г. сумата от 16 000 лв. Следователно искът се основава на запис на заповед, която съгласно чл.286, ал.2 във връзка с чл.1, ал.1, т.8 от Търговския закон е търговска сделка, независимо от качеството на лицата, които я извършват. Касае се за абсолютна или обективна търговска сделка и обстоятелството, че едната или двете страни не са търговци няма никакво значение за предмета на спора, който е търговски. Затова се прилага разпоредбата на чл.280, ал.3, т.1, която предвижда, че решенията с предмет търговски дела с цена на иска под 20 000 лв. не подлежат на обжалване.
Постановеното в обратния смисъл определение № 193 от 25.05.2021 г на IV ГО на ВКС по ч. гр. д. № 1780 по описа за 2021 г., с което е отменено разпореждането за връщане на касационната жалба, не обвързва настоящия състав. Според цитираната в него практика, съдържаща се в определения № 253 от 6.7.2020 по ч. гр.д. №2265/2020 г. и № 547 от 23.11.2016 г. по ч.гр.д.№ 4967/ 2016 г. на IV ГО на ВКС, прагът за достъп до касационен контрол, когато се касае за физически лица-потребители, е 5 000 лв., а не 20 000 лв. даже предмет на спора да е абсолютна търговска сделка. Аргументите за този извод са, че потребителите се нуждаят от засилена защита, за физическите лица сумата от 20 000 лв. не е незначителна, и най-вече-че законодателят е предвидил тази по-ефективна защита посредством допълнението в чл.113 от ГПК с бр.100 на ДВ от 2019 г., което предвижда разглеждане на потребителските дела като граждански. Тези аргументи обаче следва да се коригират с оглед мотивите на ТР№ 3/2019 г. от 23.02.2022 г. по тълкувателно дело № 3/2019 г. на ОСГТК. От тези мотиви става ясно, че за да се приложи разпоредбата на чл.113 от ГПК/ ДВ, бр.100/2019 г./ и делото да се гледа като гражданско, е необходимо не само страната да е физическо лице, но и да притежава качеството потребител. В случая записът на заповед е издаден, за да обезпечи кредит за оборотни средства, отпуснат от „ОББ“ АД на дружество „Апи тренд“ ООД, чиито управител е бил Т. Н. Т.. Касае се за чисто търговски взаимоотношения, а не за търговско правоотношение, по което едната страна е потребител. Ето защо не може да се приложи разпоредбата на чл.113 от ГПК, делото не следва да се разглежда като гражданско, а като търговско. Затова касационната жалба срещу въззивното решение е по търговско дело с цена под 20 000 лв., поради което е недопустима и следва да бъде оставена без разглеждане, а производството трябва да бъде прекратено.
Воден от горното, съдът


О П Р Е Д Е Л И :ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационната жалба на „Азимут 51“ ЕООД срещу решение № 3413 от 09.06.2020 г. по гр. д. № 8326 по описа за 2019 г. на Софийския градски съд, ГО, II „В“ въззивен състав, с което е обезсилено решение № 96550 от 17.04.2019 г. по гр.д. № 53308 по описа за 2016 г. на Софийския районен съд, 30 състав.

ПРЕКРАТЯВА производството по делото.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС в едноседмичен срок от съобщението до страните.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: