Ключови фрази

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
№ 156
София, 18.04.2022 г.

ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД, Първо търговско отделение, в състав:
Председател: Елеонора Чаначева
Членове: Росица Божилова
Васил Христакиев
разгледа в закрито заседание на 15.04.2022 г. докладваното от съдията Христакиев ч. т. д. № 793 по описа за 2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл. 282 ГПК.
Образувано е по молба на ответника ЗАД „Армеец“ АД за спиране на изпълнението на постановено от Пловдивски апелативен съд въззивно решение.
Установява се от представените с молбата писмени доказателства, че въззивният съд е потвърдил първоинстанционното решение, с което по иск по чл. 432, ал. 1 КЗ ответникът е осъден да заплати застрахователно обезщетение за неимуществени вреди в размер на 180 000 лв., заедно със законната лихва от 30.06.2020 г. и разноски.
Установява се също, че ответникът в срока по чл. 283 ГПК е подал редовна касационна жалба срещу въззивното решение – частично за разликата над 100 000 лв. до уважения размер от 180 000 лв., както и че на 14.04.2022 г. е представил в обезпечение сумата 80 000 лв., постъпила и намираща се по сметката за обезпечения на ВКС.
Налице са следователно предпоставките по чл. 282, ал. 2 ГПК, поради което съдът
ОПРЕДЕЛИ:
Спира на основание чл. 282, ал. 2 ГПК изпълнението на въззивно решение № 173/01.04.2022 г. по т. д. № 61/2022 г. по описа на Пловдивски апелативен съд в частта относно уважената над 100 000 лв. до 180 000 лв. част от предявения от Г. Д. У. иск по чл. 432, ал. 1 КЗ, заедно със законната лихва от 30.06.2020 г.
Определението не подлежи на обжалване.Председател: Членове: