Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 15
[населено място], 27.01.2022 г.


ВЪРХОВЕН КАСАЦИОНЕН СЪД – Търговска колегия, състав на първо търговско отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕМИЛ МАРКОВ

ЧЛЕНОВЕ: ИРИНА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРЕВА

като изслуша докладваното от съдия Добрева т. д. № 11 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл. 288 ГПК.

Образувано е по касационна жалба на „Акцент инвест“ ЕООД срещу решение № 1365/30.07.2021 г. по в. гр. д. № 1485/2021 г. на Окръжен съд Варна, с което е отменено изцяло решение № 261049/24.03.2021 г. по гр. д. № 3744/2020 г. на Районен съд Варна за осъждане на Л. М. М. да заплати на касатора сума в размер 4 104 евро, ведно със законната лихва.

Върховният касационен съд, Търговска колегия, състав на първо търговско отделение, като провери данните по делото в съответствие с правомощията си по чл. 288 ГПК, намира следното :

Касационната жалба е подадена в преклузивния срок по чл. 283 ГПК от легитимирана да обжалва страна, но срещу неподлежащ на обжалване акт /въпреки указаното в обратен смисъл в атакуваното въззивно решение/, поради което е процесуално недопустима.

Съгласно разпоредбата на чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК от обхвата на касационен контрол са изключени решенията по въззивни дела с цена на иска до 5 000 лв. – за граждански дела, и до 20 000 лв. – за търговски дела, с изключение на решенията по искове за собственост и други вещни права върху недвижими имоти и по съединените с тях искове, които имат обуславящо значение за иска за собственост.

В процесната хипотеза Районен съд Варна е сезиран с иск по чл. 79, ал. 1 ЗЗД за осъждане на ответника да заплати на дружеството ищец възнаграждение за извършена посредническа услуга при закупуване на недвижим имот. Размерът на претендираното възнаграждение е 8 026, 72 лв. Търговският характер на спора произтича от правоотношение, възникнало по повод търговска сделка, поради което следва да се приложи прагът за касационно обжалване от 20 000 лв., регламентиран в чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК, и да се приеме, че атакуваното решение не подлежи на обжалване пред настоящата инстанция.

Подадената от „Акцент инвест“ ЕООД касационна жалба като недопустима следва да бъде оставена без разглеждане.

С тези мотиви и на основание чл. 280, ал. 3, т. 1 ГПК съставът на първо търговско отделение на ВКС


О П Р Е Д Е Л И :


ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба на „Акцент инвест“ ЕООД срещу решение № 1365/30.07.2021 г. по в. гр. д. № 1485/2021 г. на Окръжен съд Варна.

Определението подлежи на обжалване пред друг състав на ВКС, Търговска колегия в едноседмичен срок от съобщаването му на касатора.

ПРЕДСЕДАТЕЛ : ЧЛЕНОВЕ : 1. 2.