Ключови фрази


1


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 52

София, 14.02.2022г.

Върховният касационен съд на Република България, ГК, ІІІ г.о.,в закрито заседание на десети февруари през две хиляди и двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТЛА БОЯДЖИЕВА
ЧЛЕНОВЕ: МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА
ДАНИЕЛА СТОЯНОВА

изслуша докладваното от съдията Бояджиева гр.дело № 391 по описа за 2022 година и за да се произнесе,взе предвид следното:

Производството е по чл.303 ГПК.
Образувано е по молба за отмяна вх.№ 277843/26.11.21г. на Сдружение „Футболен клуб Миньор П.“ [населено място] срещу влязлото в сила решение № 260665 от 8.06.21г.по гр.дело № 5959/20г.на Пернишкия районен съд.
В молбата се твърди, че са налице основанията за отмяна на влязлото в сила решение по чл.303 ал.1 т.5 ГПК.Приложено е уведомление на РС - Перник до молителя за явяване в канцеларията за съда за връчване на съдебни книжа, получено от него на 28.10.21г. Моли се съда да допусне до разглеждане молбата за отмяна и да отмени атакуваното решение.
Върховният касационен съд, състав на ІІІ г.о.,намира,че следва да допусне молбата за отмяна за разглеждане в открито съдебно заседание, с оглед твърденията на молителя,че е узнал за решението на 28.10.21г.
Предвид на горното,ВЪРХОВНИЯТ КАСАЦИОНЕН СЪД,ІІІ г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане в открито съдебно заседание молбата за отмяна,подадена от Сдружение „Футболен клуб Миньор П.“ [населено място] срещу влязлото в сила решение № 260665 от 8.06.21г.по гр.д.№ 5959/20г.на Пернишкия районен съд.
Делото да се докладва на Председателя на ІІІ г.о.за насрочване на делото.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.