Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е

№ 17

гр. София, 31.01.2022 г.


ВАСИЛКА ИЛИЕВА – председател на Четвърто гражданско отделение при Гражданска колегия на Върховния касационен съд, при проверка на допустимостта на преписка вх. № 768 от 27.01.2022 г., констатира следното:

Производството е по чл. 274, ал. 2 ГПК - II поток.
Частна жалба вх. № 852/17.01.2022 г. /П.К. от 13.01.2022 г/ срещу разпореждане № 4008/17.12.2021 г. по в. ч. гр. д. № 2133/2021 г. на Апелативен съд – София:
1/ подадена е в срока по чл. 275, ал. 1 ГПК – препис от обжалваното определение е връчен на процесуалния представител на жалбоподателя на 06.01.2022 г.;
2/ отговаря на изискванията по чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 260 ГПК;
3/ жалбата е подадена от процесуалния представител по ЗПП – адв. В. С. назначена с определение от 10.05.2021 г., постановено по гр. д. № 3789/2021 г. на СГС /л. 26/;
4/ не е внесена държавна такса съгласно чл. 275, ал. 2 ГПК, вр. чл. 261, т. 4 ГПК и вр. чл. 19 ТДТССГПК;
5/ не се дължи осъществяване на процедурата по чл. 276, ал. 1 ГПК за връчване на преписи.

Предвид изложеното, постъпилата частна жалба е нередовна и преписката следва да бъде върната на администриращия съд за даване на указания на жалбоподателя за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС.
По изложените съображения, председателят на Четвърто гражданско отделение на Гражданска колегия на Върховния касационен съд,
Р А З П О Р Е Д И :


ВРЪЩА преписката на Апелативен съд – София за даване на указания на жалбоподателя за внасяне на дължимата държавна такса в размер на 15 лв. по сметка на ВКС.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: