Ключови фрази
Делба * съсобственост * постройка * право на строеж * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти * наследяване * приращения


Р Е Ш Е Н И Е


№ 96 ,

гр.София ,07.03.2012 година

ВЪРХОВНИЯ КАСАЦИОНЕН СЪД на Република БЪЛГАРИЯ, Първо гражданско отделение, в открито заседание двадесети февруари , две хиляди и дванадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Костадинка Арсова
ЧЛЕНОВЕ : Василка Илиева
Даниела Стоянова


При участието на секретаря Даниела Цветкова като разгледа докладваното от съдия Костадинка Арсова гр.д. N 1148 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл. 288 ГПК във вр. с чл.280 ГПК.
С определение № 1084 от 16.11.2011 г. по гр.д. № 1148 от 2010 г. по описа на Върховния касационен съд, Първо гражданско отделение е допуснато касационно обжалване на решение от 3.06.2010 г. по гр.д. № 211 от 2010 г. на Окръжен съд, [населено място] , с което е оставено в сила първостепенното решение от 12.01.2010 г. по гр.д. № 920 от 2008 г. на Районен съд, [населено място] по жалбата на Е. Г. К.. Обжалването е допуснато по следните въпроси : възниква ли право на собственост върху постройка в съсобствен имот въз основа на фактическо строителство и изграждането на сграда в съсобствен имот без учредено право на строеж и създава ли семейна имуществена общност между строилите я съпрузи при положение, че нито един от тях не е самостоятелен собственик на терена. С решението е допусната съдебна делба на жилищна сграда с идентификатор № ................ със застроена площ от 54 кв.м. при квоти : 5/12 ид.ч. за К. Й. К. , 3/12 ид.ч. за Й. Г. К. и 4/12 ид.ч и в частта , с която е отхвърлен иска за делба на сграда с идентификатор №.............. В касационната жалба се позовава на неправилност на решението като подържа нарушение на всички основания , посочени в чл.281, т.3 ГПК.
Ответниците К. Й. К. и Й. Г. К. са взели становище по жалбата , като намират, че същата е неоснователна. Постановеното решение е обосновано, съобразено със закона и при произнасянето му не са допуснати съществени процесуални нарушения.
Решението е правилно.
Кюстендилския окръжен съд е споделил изводите на Районен съд, [населено място] и е допуснал съдебна делба на дворно място , съставляващо парцел ......., кв......... по плана на гр. “С. б.” при квоти : К. Й. К. -3/8 ид. части; Й. Г. К. – 1/8 ид.ч. и Е. Г. К. – 4/8 ид. части , ведно с изградените в този имот три броя сгради- жилищна сграда с идентификатор № ............... със застроена площ от 54 кв.м. при квоти : 5/12 ид.ч. за К. Й. К. , 3/12 ид.ч. за Й. Г. К. и 4/12 ид.ч. за Е. Г. К. , стопански сгради с идентификатори №.............. ; № .............. и № ................... при квоти за страните както следва : К. Й. К. -3/8 ид. части Й. Г. К. – 1/8 ид.ч. и Е. Г. К. – 4/8 ид. части и е отхвърлен иска за делба на сграда с идентификатор №....................... Касационната жалба касае решението в две части – отхвърлителният диспозитив по отношение на двуетажната жилищната сграда, която е построена от К. и Й. К. през време на брака върху съсобствено място и квотите при които е допусната делбата на сграда с идентификатор № .....................
Собственик на мястото е бил Й. К. К., който е починал на 5.11.1972 г. /у-ние за наследници № ....... от ......... г./. Той е наследил спорния терен от баща си К. С. К., който е починал през 1968 г. и е оставил петима наследници- низходящи.
Самият К. К. го е придобил по договор за доброволна делба от 20.12.1965 г. К.К. е съставил декларация с достоверна дата от 7.09.1967 г. установяваща, че едноетажната жилищна сграда е била построена през 1952 г. от неговите синове Й. и К. К.. Към тази година Й. К. е бил женен за съпругата си Е. К..
Й. К. е оставил наследници съпруга Е. К. и трима низходящи. Брака между него и съпругата му е сключен на 12.08.1951 г. С н.а. по обстоятелствена проверка №......, т......., н.д. №........ от ........ г. всичките му наследници са били признати за собственици по давност върху парцел стар № .......... и нов № ............, кв......... по плана на гр. “С. б.” при равни квоти или по 1/4 ид. ч. за всеки един от тях. В този нотариален акт е посочено , че са съсобственици при тези квоти на едноетажна жилищна сграда. Действително мястото е наследствено защото негов собственик е бил бащата на Й. К., но половината от едноетажната жилищна сграда е строена през време на техния брак и е станала имуществена общност. Следователно след прекратяването на брака поради смъртта на Й. К. неговата съпруга по принципа на чл.14, ал.7 от СК от 1968 г. е притежавала 1/4 ид.ч. от тази изградена половина от сградата върху съсобствено място.
По делото е представен стр. протокол за изграждането на името на К. К. на жилищна сграда с площ от 60 кв.м. Представено е и строително разрешение № ..... от 1977 г. За тази сграда е издаден и констативен н.а. № ....., т......, рег. №........, н.д. №...... от ....... г. на името на К. К. за придобиването на двуетажна жилищна сграда на основание извършено строителство и давност. Тази сграда е била построена върху съсобствен терен и е станала по приращение- чл.92 от ЗС съсобствена. Отхвърлянето на иска за делба е мотивирано с обстоятелството, че върху сградата с идентификатор № ............. липсва съсобственост , тъй като е изградена от К. К. тъй като на негово име е издадено строителното разрешение № ..... от ....... г. , строителния протокол № ....... от ....... г. и в негова полза е съставен констативен н.а. № ......, т......, рег. № ......., н.д. № ...... от .......... г.
С н.а. №....., т......, рег. № ......., н.д. № ...... от ........ г. майката Е. К. продава своята ј ид.ч. от дворното място, толкова ид.ч. от едноетажната сграда и стопанска постройка на сина си К. Й. К..
С н.а. № ....., т......, рег. № ......., н.д. № ...... от ....... г. В. Й. К. и В. Й. К., т.е. другите двама низходящи продават на касаторката Е. Г. К. 1/2 ид.ч. от дворното и толкова ид.ч. от едноетажната жилищна сграда.
Въззивният съд е обосновал извода си , че следва да се допускане делбата по отношение на сградата № ....... с извършените между съсобствениците транслативни сделки. Всичките тези изводи , изложени във въззивното решение се споделят от настоящият съдебен състав и кореспондират с трайната съдебна практика поради което решението следва да се остави в сила. Отговора на поставеният въпрос е, че фактическото строителство не създава право на собственост, а собствеността на сградата следва собствеността върху терена- чл.92 ЗС.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение,

Р Е Ш И :

ОСТАВЯ в сила решение от 3.06.2010 г. по гр.д. № 211 от 2010 г. на Окръжен съд, [населено място] .
ДЕЛОТО да се изпрати на Районен съд, [населено място] за извършване на делбата.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: