Ключови фрази
Делба * съсобственост * ЖСК * придобиване по време на брака * съпружеска имуществена общност * обжалване на решения на общото събрание на ЖСК

Р Е Ш Е Н И Е

№ 39

С.,14.02.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Р. Б.,Второ гражданско отделение,в съдебно заседание на трети февруари две хиляди и единадесета година,в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:Елса Ташева
ЧЛЕНОВЕ:Светлана Калинова
Зоя Атанасова
при участието на секретаря Ани Давидова
и в присъствието на прокурора
като изслуша докладваното от съдия Светлана Калинова
гражданско дело № 1358 от 2009 година и за да се произнесе взе предвид следното:
Производството е по чл.290-293 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на М. А. И. от[населено място] срещу въззивното решение на Р. окръжен съд, постановено на 17.09.2009г. по гр.д.№719/2009г.,с което е отменено решението на първоинстанционния съд и вместо това е отхвърлен предявения от М. А. И. против Д. А. Х. иск за делба на апартамент №3 на първи жилищен етаж в секция Б-3,блок 7 на ЖСК”Х.”,находящ се в[населено място],[улица].
С определение №245/12.03.2010г.,постановено по настоящето дело, касационното обжалване е допуснато по въпроса за значението на взетите от проведеното по реда на чл.35,ал.1 З. общо събрание решения, необходимостта от доказване на тези решения при наличие,респ. при липса на спор за провеждането им,както и за момента,в който правото на собственост преминава в патримониума на член-кооператора и реда за това.
Касаторът поддържа,че обжалваното решение е неправилно,тъй като неправилно въззивният съд е приел,че решението на Общото събрание на ЖСК от 21.12.1995г. за приемането му за член-кооператор е нищожно като не е съобразил,че чл.30 З. не предвижда подобна хипотеза на нищожност. Неправилно също така въззивният съд приел,че при липса на проведено Общо събрание по чл.35,ал.1 З.,съставеният по реда на чл.35,ал.2 З. констативен нотариален акт не произвежда правно действие.
В писмен отговор в срока по чл.287,ал.1 ГПК ответницата по касационна жалба Д. А. Х. изразява становище,че жалбата е неоснователна по изложените в отговора съображения.
Върховният касационен съд,като обсъди доводите на страните във връзка с изложените касационни основания и като извърши проверка на обжалваното решение по реда на чл.290,ал.1 ГПК и чл.293 ГПК, приема следното:
Предявен е иск за делба на апартамент №3,находящ се на първи жилищен етаж в секция Б-3,блок 7 на ЖСК”Х.” в[населено място],[улица]. Производството е във фазата по допускане на делбата.
С обжалваното решение,постановено на 17.09.2009г. по гр.д.№719/2009г. от Р. окръжен съд решението на първоинстанционния съд е отменено и вместо това предявеният от М. А. И. иск за делба е отхвърлен.
Прието е,че съделителите са бивши съпрузи. Бракът им,сключен на 22.12.1993г. е прекратен с развод с решение №87 на Р. районен съд по гр.д.№411/2005г.,влязло в сила на 18.09.2006г. С констативен нотариален акт №149 от 28.08.2006г. на нотариус Р.П., Д. А. е призната за собственик на процесния апартамент като член-кооператор в ЖСК “Х.”.
Прието е,че по отношение на М. А. не е възникнало валидно членствено правоотношение с ЖСК,въпреки че с решение на ОС на ЖСК от 21.12.1995г. същият е приет за член-кооператор,тъй като не е установено съгласно чл.30,т.1 З. Д. А. да е дала съгласие за приемането му. Поради това е прието,че решението на ОС на ЖСК от 21.12.1995г. е нищожно,не е налице възмездно придобиване на имота по време на брака и искът за делба е неоснователен.Прието е,че съставеният по реда на чл.35,ал.2 З. нотариален акт не легитимира като собственик на имота съделителката Д. А.,тъй като липсва решение на ОС по чл.35,ал.1 З.,а оттам че делбеният имот не е преминал от патримониума на ЖСК в този на Д. А.,не е налице възмездно придобиване по време на брака на страните,имотът не представлява имущество в режим на СИО,прекратена с развод,поради което искът за делба е приет за неоснователен.
По въпроса за значението на взетите от проведеното по реда на чл.35,ал.1 З. общо събрание решения,необходимостта от доказване на тези решения при наличие,респ. при липса на спор за провеждането им, както и за момента,в който правото на собственост преминава в патримониума на член-кооператора и реда за това настоящият състав приема следното:
Съгласно разпоредбата на чл.35,ал.2 З. въз основа на влязлото в сила решение на Общото събрание на ЖСК,което по реда на чл.35,ал.1 З. въз основа на разпределението по чл.28,ал.1,т.5 е приело окончателната цена на имотите и е определило припадащите се идеални части от общите части в сградата и от мястото,съответно от правото на строеж, и след представяне на необходимите документи,нотариусът снабдява членовете на ЖСК с нотариални актове,като правото на собственост се придобива с издаването на нотариалния акт. В т.2 на ППВС №3/1983г. са дадени задължителни за съдилищата указания по приложението на тази разпоредба,като е прието,че жилищата,гаражите и ателиетата след изграждането им се разпределят от Общото събрание на ЖСК и правото на собственост се придобива от член-кооператора с издаването на нотариалния акт за съответния имот. Издаването на нотариалния акт по реда чл.35,ал.2 З. следователно само по себе си удостоверява придобиване правото на собственост върху конкретния обект от член-кооператора,на когото този обект е разпределен по решение на Общото събрание на ЖСК. За да се легитимира като собственик член-кооператорът е достатъчно да представи така съставения нотариален акт. Ако обаче е налице оспорване на това придобивно основание и по-специално се оспорва факта на провеждане на Общо събрание по чл.35, ал.1 З.,лицето,в полза на което по реда на чл.35,ал.2 З. е съставен нотариален акт за собственост следва да удостовери,че преди съставянето на акта е било проведено Общо събрание на ЖСК,на което въз основа на разпределението по чл.28,ал.1,т.5 е приета окончателната цена на имотите и припадащите се идеални части от общите части на сградата и от мястото, съответно от правото на строеж. Правото на собственост върху обект, построен от ЖСК,се придобива от член-кооператора с издаването на нотариален акт по реда на чл.35,ал.2 З. само ако същото е предхождано от решение на Общото събрание на ЖСК по чл.35,ал.1 З.. Фактът на провеждане на събрание и вземане на решение при наличие на спор следва да бъде установен по категоричен начин,тъй като ако събрание не е било проведено и не е налице воля на член-кооператорите,изразена по реда на чл.35,ал.1 З. за приемане на окончателната цена на имотите и извършването на окончателното им разпределение, съставеният по реда на чл.35,ал.2 З. нотариален акт не може да легитимира посоченото в него лице като собственик на имота.
По основателността на касационната жалба и с оглед изложеното по-горе становище,настоящият състав приема следното:
Обжалваното решение е валидно,процесуално допустимо и правилно.
Моментът на придобиване на собствеността върху жилище в ЖСК при спор между съпрузи следва да бъде определен съобразно общите правила на прехвърлителното действие на съответния придобивен способ съгласно указанията,дадени в т.2 на ППВС №5/1972г.,като установената в чл.19,ал.3 СК,1985г./отм./ презумпция намира приложение само ако фактическият състав на съответния придобивен способ се е осъществил по време на брака. В случая по делото е представен н.а.№52,том 33, н.д.№8080/2006г.,с който за собственик на апартамента като член-кооператор в ЖСК е призната само Д. А. Х.,като нотариалният акт е съставен на 28.08.2006г.,т.е. по време на брака /решението,с което бракът е прекратен е влязло в сила на 18.09.2006г./. Съделителят М. А. И. обаче в представено в производството пред въззивния съд възражение срещу подадената от Д. А. Х. въззивна жалба е оспорил факта на провеждане на Общо събрание на ЖСК по реда на чл.35,ал.1 З.. Доколкото такова оспорване е налице и фактът на провеждане на общо събрание по чл.35,ал.1 З. и на вземане на решение за окончателно разпределение не е установен,а напротив,установено е,че такова събрание не е било проведено по причина липсата на акт №15 и на удостоверение за въвеждане на сградата в експлоатация,правилно въззивният съд е приел,че делбеният имот не е преминал от патримониума на ЖСК в този на Д. А. Х. и че не е налице възмездно придобиване по време на брака на страните,а оттам и че не е установено към настоящия момент апартаментът да е съсобствен помежду им. Поради това на основание чл.293,ал.1 ГПК обжалваното решение следва да бъде оставено в сила.
По изложените по-горе съображения,Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение
Р Е Ш И :

ОСТАВЯ В СИЛА въззивното решение на Р. окръжен съд, постановено на 17.09.2009г. по гр.д.№ 719/2009г.


Председател:

Членове: