Ключови фрази
Делба * съсобственост * съпружеска имуществена общност * определяне на квоти

Р Е Ш Е Н И Е

N 37

София 05.03.2015 г.


В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на четвърти февруари две хиляди и петнадесета година в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ
при участието на секретаря Анета Иванова
като разгледа докладваното от съдията Бранислава Павлова
гражданско дело N 4786/2014 г. по описа на Първо гражданско отделение,за да се произнесе съобрази:

Производството е по чл. 290 и сл. ГПК.
Р. А. С. чрез пълномощника си адв. Г.М. е обжалвал въззивното решение на Варненския окръжен съд № 446 от 21.03.2014г. по гр.д.№ 3131/2013г. по допускане на делбата.
Касационната жалба е приета за допустима и е допусната за разглеждане по същество с определение № 600 от 10.11.2014г. само в частта по допускане на делбата на лекия автомобил „Рено-М.” рег. [рег.номер на МПС] . С определението по чл.288 ГПК е констатирано противоречие между обжалваното решение и задължителната практика на ВКС във връзка със задължението на делбения съд в решението по допускане на делбата да посочи кой от съделителите държи движимите вещи.
Ответницата В. Н. Т. е изразила становище в отговора по чл.287 ГПК, че касационната жалба е неоснователна , тъй като следва да бъде зачетена силата на пресъдено нещо на решението по гр.д.№ 9374/2007г. на Варненския районен съд , с което е отхвърлен предявеният от Р. А. С. иск за установяване, че лекият автомобил е негова изключителна собственост като придобит по време на брака, но с негови лични средства.
Върховният касационен съд, първо гражданско отделение обсъди доводите на страните и намира касационната жалба за основателна по следните съображения:
Страните по делото са бивши съпрузи, бракът между които е сключен на 20.11.1993г. и прекратен с развод с влязло в сила решение № 2725 от 20.11.2006г. по гр.д.№ 832/2006г. на Варненския районен съд. Предмет на делбата във висящата пред ВКС част , е лек автомобил, за който ищцата В. Н. Т. твърди, че е придобит по време на брака. За същия този автомобил, заедно с други имоти, е предявен иск от Р. А. С. с правно основание чл.21 ал.2 СК /отм./ , който е отхвърлен с влязло в сила решение на Варненския районен съд № 3762 от 14.12.2009г. по гр.д.№ 9374/2007г. като е прието, че не е оборена презумпцията за съвместен принос на съпрузите в придобиването на вещта.
С обжалваното решение Варненският окръжен съд е потвърдил решението на Варненския районен съд № 3669 от 22.07.2013г. по гр.д.№ 20738/2011г. , с което е допусната делба при равни квоти между съделителите В. Н. Т. и Р. А. С. на лек автомобил марка „Рено-М.” рег. [рег.номер на МПС] . Съдът е приел, че придобиването на лекия автомобил е доказано с представеното свидетелство за регистрация на МПС , което е официален документ, и е разрешен с влязлото в сила решение по гр.д.№ 9374/2007г. на Варненския районен съд. Съдът не се е произнесъл по въпроса кой от съделителите държи лекия автомобил по съображение, че този въпрос подлежи на изследване във втората фаза на делбата.
Изводът, че е налице съсобственост по отношение на лекия автомобил е правилен, макар не изцяло по изложените от съда съображения. По делото е представена част първа от свидетелство за регистрация на лекия автомобил, в което за собственик е вписан Р. А. С.. Издаването на свидетелство за регистрация, доказва придобивно основание на собственика , което следва от изискването на чл.143 от Закона за движението по пътищата, регистрацията на пътното превозно средство да се извършва на името на собственика /решение № 874 от 18.11.2009 г. по гр. д. № 4074/2008 г . на ВКС, ІІІ г.о. в тълкувателната му част, която представлява задължителна съдебна практика/. В случая касаторът се позовава на няколко дни разминаване между датата на последната регистрация на лекия автомобил и момента на прекратяване на брака , но това твърдение не се подкрепя от данните по делото, защото в представеното с исковата молба удостоверение няма отбелязване на коя дата е влязло в сила решението по гр.д.№ 832/2006г. на Варненския районен съд в частта за прекратяване на брака. От друга страна е налице извънсъдебно признание на Р. А. С. за възмездното придобиване на лекия автомобил по време на брака, с предявяването на иска по чл.21 ал.1 СК /отм./, което наред с представеното свидетелство за регистрация, обосновава извод за наличие на съсобственост между страните. Ответникът – касатор не е възразил в отговора на исковата молба, че автомобилът не съществува или е погинал и не е представил доказателства, че регистрацията на лекия автомобил е прекратена по реда на чл. 18 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г., с оглед на което въззивният съд законосъобразно е приел, че вещта съществува.
Незаконосъобразен е изводът на съда, че въпросът кой от съделителите дължи движимите вещи, предмет на делбата се изследва във фазата по извършване на делбата. Разпоредбата на чл.344 ал.1 изр.2 ГПК съдържа императивно изискване съдът с решението по допускане на делбата на движими вещи наред с това кои са обектите на съсобствеността, съсобствениците и техните дялове, да посочи и при кого се намират. Разпоредбата е ясна и категорична , в задължителната съдебна практика също се приема, че това е задължително съдържание на решението по чл.344 ГПК - решение № 271 от 15.06.2011г. по гр.д.№ 985/2010г. на ВКС, І г.о. В случая съсобствеността е установена по безспорен начин, от което следва, че искът за делба е основателен и делбата следва да се допусне с посочване, че лекият автомобил се намира при ответника, тъй като предположението е, че собственикът /в случая той е и титуляр, вписан в талона на лекия автомобил и оспорва правата на ищцата както в предходния, така и в настоящия процес / владее вещта. При липса на доказателства колата да се намира при друго лице, което не е държател или да се ползва от ищцата, следва да се приеме, че тя е при ответника.
По изложените съображения на основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК Върховният касационен съд, първо гражданско отделение


Р Е Ш И :

ОТМЕНЯ въззивното решение на Варненския окръжен съд № 446 от 21.03.2014г. по гр.д.№ 3131/2013г. в частта за лекия автомобил и вместо него ПОСТАНОВЯВА:
Допуска да се извърши делба между по В. Н. Т. и Р. А. С. при равни права – по ½ ид.ч. на лек автомобил марка „Рено-М.” рег. [рег.номер на МПС] двигател № К7МС72А09061, рама № VF1BA0L0514830247, който се държи от Р. А. С..
Решението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: