Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 233
София, 26.07.2022 г.

Върховният касационен съд, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на осми юли две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: АЛБЕНА БОНЕВА
ЧЛЕНОВЕ: БОЯН ЦОНЕВ
МАРИЯ ХРИСТОВА
като разгледа докладваното от съдия Албена Бонева гр.д. № 2415/2022 г, взе предвид следното:
Производството по делото е образувано по частна касационна жалба, подадена от „Джи Ай Груп” ЕООД, София, против определение 1259/13.05.2022 г. на Софийския апелативен съд, постановено по гр.д. № 1331/2022 г.
С въззивното определение е потвърдено това на първостепенния Софийски градски съд, постановено по гр. 11402/2021 г., с което производството по делото е прекратено.
Първостепенният съд е намерил иска, с който е сезиран за недопустим, като се е обосновал с решение № 60247 от 29.11.2021 г. по гр.д. № 3137/2020 г.: „даденият с решението отговор отрича допустимостта на предявения в настоящото производство иск. Това е така, защото интересът на длъжника да получи законната лихва върху събраните суми е защитен в производството по издаване на обратен изпълнителен лист“.
На практика няма съображения защо законната лихва върху събраната главница в материално незаканосъобразното принудително изпълнение, също може да се получи по реда на чл. 245, ал. 3 ГПК.
Това определение е потвърдено от апелативния съд с мотиви, че определението на СГС не засяга правата на ищеца, защото го насочва към облекчен, по-бърз и финансово икономичен законов ред. Лихвата следва да бъде конкретизирана в обратния изпълнителен лист само като период и впоследствие изчислена като точен размер от съдебния изпълнител.
Подадена е частна касационна жалба, в която жалбоподателят обосновава допускане на касационно обжалване с очевидна неправилност. По същество всичките доводи са против мотивите на решение № 60247 от 29.11.2021 г. по гр.д. № 3137/2020 г., като се твърди, че то е изолирано и цитираната в него съдебна практика няма съдържанието, посочено в касационното решение.
Съдебният състав, постановил решение № 60247 от 29.11.2021 г. по гр.д. № 3137/2020 г. (съдия Албена Бонева (докладчик), съдия Боян Цонев и съдия Мария Христова) съвпада със състава по настоящото частно производство. На практика, при така изготвените мотиви от по-долустоящите инстанции и съдържанието на частната касационна жалба, тримата съдии ще следва да отговорят на конкретни оплаквания против постановено от тях решение.
За трети непредубеден наблюдател би могло да се създаде основателно съмнение в безпристрастността на съда, поради което съдиите Албена Бонева, Боян Цонев и Мария Христова се отвеждат от участие по ч.гр.д. № 2415/2022 г. по описа на ВКС, IV г.о., на осн. чл. 22 ал. 1, т. 6 ГПК.
МОТИВИРАН от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТВЕЖДА съдия Албена Бонева, съдия Боян Цонев и съдия Мария Христова от участие по частно касационно гр.д. № 2415/2022 г. по описа на четвърто гражданско отделение.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

Делото да се докладва за преразпределение.ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: