Ключови фрази


Определение по ч. гр.д. на ВКС , ІV-то гражданско отделение стр.2
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 148

София, 20.04. 2022 годинаВърховният касационен съд на Република България, четвърто гражданско отделение, в закрито съдебно заседание на 20.04.2022 година, в състав

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Зоя Атанасова
ЧЛЕНОВЕ: Владимир Йорданов
Димитър Димитров

разгледа докладваното от съдия Йорданов

гр.дело № 967 /2022 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по чл.282,ал.2 – ал.6 ГПК.

Образувано е по молба на С. Г. Д. за спиране изпълнението на въззивно решение № 361 /02.11.2021 г. по гр.д. № 355 /2021 г. на Пернишкия окръжен съд, г.о., с което С. Г. Д. е осъдена да заплати на Д. С. И. общо сумата 14 273.34 лева.

От приложеното въззивно дело е видно, че С. Г. Д. е обжалвала въззивното решение и по нейната касационна жалба е образувано гр.д. № 967 /2022 г. по описа на ВКС, четвърто г.о., разпределено на настоящия съдебен състав и насрочено за провеждане на производство по чл.288 ГПК.

С обжалваното решение С. Г. Д. е осъдена да заплати на Д. С. И. сумата 8 215.34 лева - обезщетение за имуществени вреди за периода от 01.07.2016 г. до 30.05.2019 г., ведно със законната лихва от 27.11.2019 г., сумата 2 022.92 лева – обезщетение за забава върху главницата 8 215.34 лева за периода от 01.07.2016 г. до 24.11.2019 г., сумата 3 000 лева - обезщетение за неимуществени вреди за периода от 01.07.2016 г. до 30.05.2019 г., ведно със законната лихва от 27.11.2019 г., и сумата 1 035.08 лева – обезщетение за забава върху главницата 3 000 лева за периода от 01.07.2016 г. до 24.11.2019 г.

Сумите са присъдени като обезщетения за вреди от незаконосъобразно принудително изпълнение по изп.д. № 271 /2012 г. по описа на ЧСИ С. Д..

С молбата за спиране молителят С. Г. Д. е представила покана за доброволно изпълнение от държавен съдебен изпълнител – Перник по изп.д. № 20221720400134, с което е поканена да заплати по изпълнителен лист, издаден по гр.д. № 355 /2021 г. на Пернишки окръжен съд на Д. С. И. сумите: 11 215.34 лева главница, 2 676.10 лева лихви, 40 лева разноски по и.д. и такса в размер на 1 236.97 лева.

С молбата за спиране молителят е представила платежен документ за преведено по сметка на ВКС обезпечение по чл.282 ГПК в размер на 14 273.34 лева. Счетоводството на ВКС е удостоверено по делото, че сумата 14 273.34 лева с вносител ЧСИ С. Д., е постъпила по сметката за обезпечения на ВКС на 20.04.2022 г.

Съдът намира, че предпоставките за спиране на изпълнението на обжалваното въззивно решение в частта, с която са уважени осъдителни искове общо за сумата 14 273.34 лева са осъществени и


О П Р Е Д Е Л И :

СПИРА ИЗПЪЛНЕНИЕТО на въззивно решение № 361 /02.11.2021 г. по гр.д. № 355 /2021 г. на Пернишкия окръжен съд, г.о., с което С. Г. Д. е осъдена да заплати на Д. С. И. общо сумата 14 273.34 лева.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ:1. 2.