Ключови фрази


5
О П Р Е Д Е Л Е Н И Е
№ 514
София, 09.09.2020 година

Върховен касационен съд на Република България, Търговска колегия, в закрито заседание на десети юни две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:
КАМЕЛИЯ ЕФРЕМОВА
ЧЛЕНОВЕ:
БОНКА ЙОНКОВА
ЕВГЕНИЙ СТАЙКОВ

изслуша докладваното от съдия Камелия Ефремова т. д. № 2759/2019г.


Производството е по чл. 288 ГПК.
Образувано е по касационна жалба на „Бони Холдинг“ АД, [населено място] срещу решение № 1987 от 31.07.2019 г. по т. д. № 2104/2019 г. на Софийски апелативен съд, с което, след отмяна на постановеното от Софийски градски съд, Търговско отделение, VI-9 състав решение № 22 от 04.01.2019 г. по т. д. № 5758/2015 г., са уважени предявените от Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д., против „Бони Холдинг“ АД искове по чл. 74 ТЗ, като са отменени решенията на общото събрание на акционерите в същото търговско дружество, проведено на 10.09.2015г.
В касационната жалба се поддържа, че въззивното решение е неправилно поради нарушение на материалния и процесуалния закон, както и поради необоснованост. Оспорва се извода на съда, че недопускането на ищците до самостоятелно участие в процесното общо събрание, в качеството им на акционери, съпритежатели на 1/6 идеална част от всяка една акция от общо 341 003 поименни акции, представлява нарушение на разпоредбите, обезпечаващи правото им на участие в управлението на дружеството. Изразено е разбирането, че подобно право на самостоятелно участие не е уредено в българското законодателство, а и същото е в противоречие с разпоредбата на чл. 177 ТЗ, въвеждаща изискването правата по съпритежавани акции да се упражняват единствено чрез определен от всички съпритежатели на акциите пълномощник. Изложени са подробни съображения срещу приетото от решаващия състав, че в случая по аналогия следва да се приложи разрешението в съдебната практика, касаеща упражняване на правата на съпритежаван дял по смисъла на чл. 132 ТЗ към правилата за упражняване на правата на съпритежавана акция по смисъла на чл. 177 ТЗ.
Като неправилен касаторът преценява и извода за дерогиране на изискването по чл. 177 ТЗ за определяне на общ пълномощник от съпритежателите на акциите при упражняването на неимуществените членствени права по тях, а именно – правото на участие в общото събрание и правото на глас. Счита, че участието на всеки отделен съпритежател на акция би се ограничило до съвещателен глас, но не и до възможност за самостоятелно гласуване, което да промени резултатите от гласуването на останалите акционери, поради което твърди, че недопускането на ищците да участват самостоятелно в процесното общо събрание не опорочава взетите на него решения. Отделно от това, според касатора, в случая неучастието на представител на ищците в общото събрание се дължи на обстоятелството, че пълномощникът им е закъснял.
Като обосноваващи допускане на касационното обжалване в изложението по чл. 284, ал. 3, т. 1 ГПК са поставени въпросите: „1. Дали на наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции, е признато правото да участват лично в работата на общото събрание на акционерите в дружеството; 2. Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно на ОСА без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл. 177 ТЗ; 3. Разрешението, че съпритежаването на дялове по реда на чл. 132, изр. 3 ТЗ не лишава съпритежателите им от участие в работата на ОСА и не ги лишава от право на глас, стига упражняването на това право да е еднопосочно от всеки един от съпритежателите, приложимо ли е към съпритежаването на акции по реда на чл. 177 ТЗ и упражняването на правата по акциите от техните съпритежатели; 4. Съвместното упражняване на право на глас, което е допуснато в хипотезата на съпритежаване на дялове, допустимо ли е в хипотезата на съпритежание на акции по смисъла на чл. 177 ТЗ; 5. Недопускането до участие на ОСА на част от съпритежателите на акции, чиито глас няма да бъде зачетен при неучастието на останалата част от съпритежателите на тези акции на проведеното ОСА, опорочава ли проведеното ОСА и това може ли да се приеме за основание за отмяната на приетите на него решения“.
По отношение на първия от поставените въпроси се поддържа, че е разрешен в противоречие с практиката на ВКС – определение № 604 от 26.09.2013 г. по ч. т. д. № 2860/2013 г. на I т. о. (чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК), а за всички останали въпроси – че решаването им е от значение за точното прилагане на закона и за развитието на правото (чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК).
Освен това, допускането на касационното обжалване е заявено и основанието по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност на въззивното решение.
Ответниците по касация – Б. Б. Н., П. Б. Н. и Б. Б. Н., действащи чрез своята майка и законен представител А. П. Д. – молят за недопускане на касационното обжалване, респ. за оставяне на жалбата без уважение като неоснователна, по съображения, изложени в писмен отговор от 14.11.2019 г.
Върховен касационен съд, Търговска колегия, Второ отделение, като взе предвид данните по делото и становищата на страните, приема следното:
Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е от надлежна страна срещу подлежащ на касационно обжалване съдебен акт, в рамките на преклузивния срок по чл. 283 ГПК.
За да отмени първоинстанционното решение и да уважи иска по чл. 74 ТЗ за отмяна на решенията на проведеното на 10.09.2015 г. Общо събрание на акционерите в „Бони Холдинг“ АД, въззивният съд е приел, че на пълномощника на ищците, в качеството им на акционери в това дружество, не е бил осигурен достъп до общото събрание, което ги е лишило от правото на участие и гласуване в същото и има за последица незаконосъобразност на взетите на него решения.
По основния спорен по делото въпрос – дали на наследниците на починалия акционер, притежаващи заедно идеална част от общия брой на притежаваните от наследодателя акции, е признато правото да участват лично в работата на общото събрание на акционерите в дружеството, решаващият състав е счел, че отговорът е положителен, като се е позовал на решение № 127 от 10.02.2015 г. по т. д. № 3197/2013 г. на ВКС, II т. о., според което правилото на чл. 132, изр. 3 ТЗ, че съпритежателите на дружествен дял определят лице, което да ги представлява пред дружеството, не е основание да се отрече правото на всеки от съпритежателите да участва лично в работата на общото събрание. Независимо, че посоченото решение касае съпритежанието на дружествен дял, а не на акция, съдът е приел, че даденото в него принципно разрешение е приложимо и към настоящия случай, доколкото разпоредбите н чл. 132 и чл. 177 ТЗ имат идентично съдържание – те постановяват правата върху дял от капитала на ООД, респ. акция, да бъдат упражнявани от техните съпритежатели само заедно, като съпритежателите следва да определят лице, което да ги представлява пред дружеството.
Настоящият състав намира, че касационното обжалване следва да бъде допуснато само по единия от поставените от касатора въпроси, а именно по въпрос № 2: Има ли право съпритежател на идеални части от акции да участва самостоятелно на общото събрание на акционерите без необходимост от упълномощаване заедно с останалите съпритежатели на тези акции на общ пълномощник по реда на чл. 177 ТЗ. По отношение на този въпрос е осъществена общата предпоставка по чл. 280, ал. 1 ГПК, тъй като същият е обусловил изхода на конкретното дело по смисъла на разясненията в т. 1 от Тълкувателно решение № 1 от 19.02.2010 г. на ОСГТК на ВКС, за разлика от всички останали въпроси, които са относими към правилността на обжалвания акт.
Касационното обжалване обаче не може да бъде допуснато на поддържаното от касатора основание – чл. 280, ал. 1, т. 3 ГПК, предвид обстоятелството, че по този въпрос вече е налице практика на ВКС. В постановеното по реда на чл. 290 ГПК решение № 47 от 31.07.2020 г. на II т. о. е даден отговор на обусловилия допускането на касационното обжалване въпрос „При наследяване на налични поименни акции какво придобива всеки един от наследниците – индивидуална собственост върху реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял или идеална част от собствеността върху всяка една акция“, като е прието, че всеки един от наследниците придобива идеална част от всяка акция, съответстваща на дела му в наследството, а не реален брой акции, пропорционален на наследствения му дял. С оглед така дадения отговор, при решаване на спора по чл. 74 ТЗ по същество и произнасяне по законосъобразността на атакуваните решения на общото събрание на акционерите, съставът на ВКС е разрешил и релевантния за настоящото дело въпрос, касаещ участието на съпритежателите на идеални части от акции в общото събрание на акционерите, като е приел, че: Ищците като акционери, макар и притежаващи идеални части от акции, имат правото да присъстват лично на общото събрание на акционерите, но съгласно императивната норма на чл. 177, изр. 2 ТЗ те нямат право да упражняват самостоятелно, лично или чрез упълномощен само от тях представител, правата по съпритежаваните с останалите наследници акции; При липса на общ с останалите наследници пълномощник, ищците не могат да упражнят самостоятелно правото на глас, произтичащо съгласно чл. 181, ал. 1 ТЗ от всяка акция.
Настоящият състав споделя изцяло разрешенията в цитираната практика. И доколкото въззивното решение е в противоречие с тази практика, налице е основанието по чл. 280, ал. 1, т. 1 ГПК за допускането му до касационен контрол.
С оглед допускането на касационното обжалване на посоченото основание, не следва да се обсъжда наличието на поддържаното от касатора основание по чл. 280, ал. 2, пр. 3 ГПК – очевидна неправилност.
Така мотивиран, Върховен касационен съд, състав на Търговска колегия, Второ отделение
О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА КАСАЦИОННО ОБЖАЛВАНЕ на решение № 1987 от 31.07.2019 г. по т. д. № 2104/2019 г. на Софийски апелативен съд.
УКАЗВА на касатора „Бони Холдинг“ АД, [населено място], в едноседмичен срок от съобщението, да представи документ за платена по сметка на Върховен касационен съд държавна такса в размер на сумата 40 /четиридесет/ лева.
След изпълнение на указанието делото да се докладва на Председателя на Второ отделение на Търговска колегия на ВКС за насрочване.
Определението не подлежи на обжалване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: