Ключови фрази
Делба * възлагане на неподеляем имот * определяне на квоти * изключителен собственик * разпределение на наследствените имоти без теглене на жребий * обезщетение за ползване


2
Върховен касационен съд на Република България ГК, І г.о. дело № 545/2010 год.
Р Е Ш Е Н И Е
№ 105

гр.София, 29.06.2011 година

В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение в съдебно заседание на седми март две хиляди и единадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТЕОДОРА НИНОВА
ЧЛЕНОВЕ: КОСТАДИНКА АРСОВА
ВАСИЛКА ИЛИЕВА

със секретар Даниела Цветкова
изслуша докладваното от
председателя (съдията) ТЕОДОРА НИНОВА
гражданско дело под № 545/2010 година

Производство по чл.290 ГПК.
Обжалвано е въззивното решение на Варненския окръжен съд, постановено под № 1683 на 18.12.2009 г. по в.гр.д.№ 2110/2009 г. с което е:
потвърдено решение № 2 от 17.03.2009 г. на Варненски районен съд по гр.д. № 1945/2004 г. на VII с-в, в частта в която е:
1. поставен в дял и изключителна собственост на Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН], следния недвижим имот: апартамент № 4, находящ се в жилищна сграда в [населено място], [улица], т.2 попадащ в кв.519 в 13-ти подрайон на [населено място], състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня, предверие с клозет и два балкона, с обща застроена площ от 84.33 кв.м., ведно с принадлежащото му избено помещение № 2, с площ от 7.92 кв.м. и 5.334% ид.ч. от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място, на стойност 138 000 лв., на основание чл.288 ал. 2 от ГПК /отм./.
2. поставен в дял и изключителна собственост на М. С. Р. с ЕГН [ЕГН] едноетажна постройка със застроена и реална жилищна площ 55.62 кв.м., а на избеното помещение-19.53 кв.м. изградена в дворно място в местността „К." в землището на [населено място], представляващо имот с пл.№ 685 по КП на кк"Ч.", състояща се от - на първо ниво - от дневна с кухненски бокс, спалня, баня-тоалет, вътрешно стълбище и на второ ниво-спалня и тоалет, на стойност 48000 лв., на основание чл. 288 ал. 2 предл.последно от ГПК /отм./.
3. с осъждане Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН], [населено място], [улица], ет.2 ап.4 да заплати на М. С. Р. с ЕГН [ЕГН], сумата 21256.40 лв. представляваща сума за уравнение на дяловете на съделителите за недвижимите имоти.
4. поставяне в дял и изключителна собственост на Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН] лек автомобил марка „ПЕЖО", модел 309 с ДР [рег.номер на МПС] с рама № У. 12028894 19, син на цвят, на стойност 1500 лв. и мотопед марка „СУЗУКИ", модел 50 с рама № РА1 1А248901, син на цвят, на стойност 600 лв. на основание чл.292 от ГПК /отм./.
Отменено е решение № 2 от 17.03.2009 г. на Варненски районен съд постановено по гр.д.№ 1945/2004 г. по описа на В., X. с-в в частта в която В. е постановено 1. осъждане на Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН], [населено място] [улица] ет.2 ап.4 да заплати на М. С. Р. с ЕГН [ЕГН], сумата 7604.18 /седем хиляди шестстотин и четири и 0.18 лв./ представляваща обезщетение за ползването от Р. Т. Р. на припадаща се на М. С. Р. идеална част от недвижимия имот: апартамент № 4 находящ се в жилищна сграда в [населено място] [улица], ет.2 за периода 01.11.2005 г. - 26.11.2008 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на претенцията-26.11.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, на основание чл.31 ал.2 ЗС;
2. осъждане Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН], [населено място] [улица] ет.2 ап.4 да заплати на М. С. Р. с ЕГН [ЕГН] сумата 4964 /четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/ лв. представляваща обезщетение за ползването от Р. Т. Р. на припадащата се на М. С. Р. идеална част от недвижимия имот едноетажна постройка, изградена в дворно място в местността „К." в землището на [населено място], представляващо имот с пл. № 685 по КП на к-с „Ч." за периода 01.11.2005 г. - 26.11.2008 г., ведно със законната лихва от датата на предявяване на претенцията-26.11.2008 г. до окончателното изплащане на сумата, на основание чл.31 ал.2 3С.
И вместо него е постановено друго за:
1/ за отхвърляне предявеният от М. С. Р. с ЕГН [ЕГН] иск против Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН] [населено място] [улица], ет.2 ап.4 за заплащане на обезщетение за ползването от Р. Т. Р. на припадащата се на М. С. Р. идеална част от недвижимия имот: апартамент № 4, находящ се в жилищна сграда в [населено място], [улица], ет.2 за периода 01.11.2005 год. – 26.11.2008 год. ведно със законната лихва от датата на предявяване на претенцията – 26.11.2008 год. до окончателното изплащане на сумата на основание чл.31, ал.2 ЗС;
2/ отхвърляне предявения иск от М. С. Р. с ЕГН [ЕГН] против Р. Т. Р. с ЕГН [ЕГН] [населено място], [улица], ет.2, ап.4 за сумата 4 964/четири хиляди деветстотин шестдесет и четири/лева, представляваща обезщетение за ползването от Р. Т. Р. на припадащата се на М. С. Р. идеална част от недвижимия имот едноетажна постройка, изградена в дворно място в местността „К.” в землището на [населено място], представляващо имот с пл.№ 685 по КП на к-с „Ч.” за периода от 01.11.2005 год. – 26.11.2008 год. на основание чл.31, ал.2 ЗС.
С определение № 1148 от 21.12.2010 год., постановено по настоящото дело, е допуснато касационно обжалване на обжалваното въззивно решение в частта, с която е потвърдено посоченото първоинстанционно решение за възлагане на основание чл.288, ал.2 ГПК/отм./ на процесния апартамент № 4 в [населено място] на [улица] на Р. Т. В., а в останалите обжалвани части по двете касационни жалби не е допуснато касационно обжалване.
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение, като взе предвид данните по делото, приема следното:
Видно от съдържанието на въззивната жалба, подадена от Р. Т. В., за производството пред окръжния съд липсва сезиране в частта, с която й е възложен апартамента (отделен е въпросът, че за същата липсва и правен интерес да обжалва позитивното решение) в нейна полза (на първата инстанция за поставяне в дял по реда на чл.288, ал.2 ГПК, отм., на делбения апартамент), поради което касационната й жалба се явява основателна, а решението на въззивната инстанция в тази му част е недопустимо и следва да се обезсили.
При този изход на спора и съгласно чл.81 ГПК на касатора Р. Т. В. се присъждат съобразно уважената част направените разноски по делото пред настоящата инстанция общо 230 лева.
По изложените съображения и на основание чл.293, ал.3 във връзка с чл.270 ГПК
Р Е Ш И:

ОБЕЗСИЛВА въззивното решение № 1683 от 18.12.2009 год., постановено по гр.дело № 2110/2009 год. по описа на Варненския окръжен съд в частта, с която е потвърдено решение № 2 от 17.03.2009 год. по гр.дело № 1945/2004 год. на Варненския районен съд за поставяне в дял и изключителна собственост на основание чл.288, ал.2 ГПК/отм./ на Р. Т. Р. на следния недвижим имот: апартамент № 4 в [населено място], в жилищната сграда на [улица], ет.ІІ-ри, състоящ се от две спални, хол, кухня, коридор, баня с площ от 84.33 кв.м. ведно с принадлежащото му избено помещение № 2 с площ 7.92 кв.м. и 5.334% ид.ч. от общите части на сградата и правото на строеж върху мястото и
ПРЕКРАТЯВА производството по делото.
ОСЪЖДА М. С. Р. ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица] да заплати на основание чл.81 ГПК на Р. Т. Р. ЕГН [ЕГН] от [населено място], [улица] сумата 230/двеста и тридесет/лева.ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п//СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: