Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 128

гр. София, 25.07.2022 година

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, първо гражданско отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЯНА ЦЕНЕВА
ЧЛЕНОВЕ : БОНКА ДЕЧЕВА
ВАНЯ АТАНАСОВА

разгледа докладваното от съдията Д. Ценева гр.д. № 1693/2021 г. по описа на ВКС, І г.о. и за да се произнесе, взе предвид:

Производството е по чл. 248 ГПК.
Постъпила е молба вх. № 4185 от 12.05.2022 г., допълнена с молба вх. № 4234 от 16.05.2022 г. подадени от В. В. С., чрез процесуалния й представител адв. Я. П., за допълване на решение № 60164 от 18.04.2022 г., постановено по настоящото дело в частта за разноските с искане за присъждането им за производството по делото пред всички инстанции.
В срока по чл. 248, ал. 2 ГПК една от насрещните страни Х. И. А. изразява становище, че искането за присъждане на разноски не е направено своевременно, както и че не е налице основание за допълване на решението, т.к. не се касае за пропуск на съда, а за разноски които не са поискани навреме и то за всички инстанции.
Върховният касационен съд, състав на първо гражданско отделение, за да се произнесе, взе предвид следното:
Молбата е допустима и основателна.
С решение № 60164 от 18.04.2022 г. по гр.д. № 1693/2021 г. по описа на ВКС, I г.о., е отменено въззивно решение № 52 от 03.02.2020 г. по в.гр.д. № 509/2019 г. на Русенския окръжен съд в частта, с която В. В. С. е осъдена на основание чл. 109 ЗС да премахне котела в пристроената към къщата й сграда в УПИ .... в кв. .....по плана на [населено място] и вместо него е постановено друго, с което отхвърля предявеният от Х. И. А. и Л. Р. А. против В. В. С. иск с правно основание чл. 109 ЗС за осъждане на ответницата да премахне котела на твърдо гориво, монтиран пристроената към къщата й сграда в УПИ ..... в кв. .....по плана на [населено място]. С решението си касационната инстанция е пропуснала да присъди направените от касатора, ответник по предявения осъдителен негаторен иск, разноски по делото, макар искането за това да е било направено своевременно в касационната жалба, и да е представен договор за правна защита и съдействие в съдебното заседание.
Видно от данните по делото, молителката е направила разноски за водене на делото пред всички инстанции в размер общо на 2 270 лв., от които 800 лв. за адвокатско възнаграждение пред първата инстанция, 600 лв. адвокатско възнаграждение пред въззивната инстанция, като е приложен и списък по чл. 80 ГПК, 800 лв. адвокатско възнаграждение по гр. д. № 1693/2021 г. на ВКС, I г. о., 30 лв. държавна такса пред ВКС за произнасяне по допустимост на касационната жалба, 40 лв. държавна такса пред ВКС за разглеждане на касационната жалба по същество.
Неоснователни са възраженията, направени с отговора на молбата по чл. 248 ГПК за това, че искането за присъждане на разноски не е било заявено своевременно от молителя и то за всички инстанции.
Решението, чието допълване се иска е постановено на 18.04.2022 г., а молбата по чл. 248 ГПК е подадена на 12.05.2022 г., допълнена на 16.05.2022 г. видно от отразяването върху щемпелите, с които са заведени във ВКС. Искането за присъждане на разноски е заявено с касационната жалба, към която е приложено пълномощно и Договор за правна защита и съдействие от 26.11.2021 г., представен в проведеното на 07.12.2021 г. съдебно заседание, с който се доказва извършеното плащане на адвокатско възнаграждение в договорения размер.
Молбата за допълване на решението в частта за разноските е подадена в едномесечния срок по чл. 248, ал. 1 ГПК. Налице са основанията, визирани в чл. 78, ал. 1 ГПК, поради което молбата следва да бъде уважена, като в полза на В. В. С. бъдат присъдени направените от нея разноски за разглеждане на делото във всички инстанции в размер общо на 2 270 лв.
Предвид изложеното и на основание чл. 78, ал. 1 ГПК ответниците по касация следва да бъдат осъден да заплатят на касатора тази сума.
Водим от гореизложеното съдът
ОПРЕДЕЛИ:

На основание чл. 248 ГПК ДОПЪЛВА решение № № 60164 от 18.04.2022 г. по гр.д. № 1693/2021 г. на ВКС, I г.о., като ОСЪЖДА Х. И. А., ЕГН [ЕГН] и Л. Р. А., ЕГН [ЕГН] и двамата с адрес [населено място], [община] поле, област Русе да заплатят на В. В. С., ЕГН [ЕГН], [населено място], [населено място], [община] поле, област Русе, ул. Х. А.“ № 8 направените разноски по водене на делото във всички инстанция в размер общо на 2 270 /две хиляди двеста и седемдесет/лв.
Определението не подлежи на обжалване.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: