Ключови фрази
предоставяне на семейно жилище след развода * съпружеска имуществена общност * вина за разстройство на брака * доказателства * Предоставяне на семейното жилище след развода

? ? ? ? ? ? ?

Р  Е  Ш  Е  Н  И   Е 

 

 

№ 272

 

София, 09.04. 2009година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение  , в съдебно  заседание на  осемнадесети март  две хиляди и девета година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           

                                                 ЧЛЕНОВЕ:       ЛИДИЯ РИКЕВСКА

                               ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

                                                              

                                                          при участието на секретаря Виолета Петрова

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело №  3117/2008 година по описа на Второ гражданско отделение

 

Производството е по чл.293 ГПК.

С определение № 168 от 30.12.2008г. Върховният касационен съд, ІІ г.о. е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на Смолянския окръжен съд № 262 от 14.05.2008г. по гр.д. № 618/2007г. в частта по чл.107 СК на основание чл.280 ал.1 т.1 ГПК като е приел, че при решаването на спора за ползването на семейното жилище не е съобразено задължителното за съдилищата ППВС 12/1971.

К. е констатирано и с определението по чл.288 ГПК касационната жалба е подадена в срок , от надлежна страна, приподписана е от адвокат, има за предмет подлежащо на обжалване решение на въззивен съд /непопадащо в изключението по чл.280 ал.2 ГПК/ и от гледна точка на редовността й е процесуално допустима.

В жалбата на В. Д. П. са развити съображения за допуснато нарушение на закона и процесуалните правила от въззивния съд - касационни отменителни основания по чл.281 т.3 ГПК, които се отнасят до съществения по смисъла на чл.280 ал.1 ГПК въпрос по за предпоставките, при които съдът може при развода да разпредели ползването на семейното жилище, когато то е съпружеска имуществена общност

Ответникът Е. К. П. изразява становище, че решението на въззивния съд е правилно и моли да бъде оставено в сила.

С обжалвото решение Смолянският окръжен съд е отменил частично решението на Смолянския районен съд № 417 от 12.07.2007г. по гр.д. № 193/2007г. като е постановил, че виновен за настъпилото дълбоко и непоправимо разстройство на брака е мъжа и е разпределил ползването на семейното жилище като на него е предоставил първия и третия етаж, а на жената – втория етаж от жилищната сграда. Основателен е доводът в касационната жалба, че в тази част решението не е мотивирано , което е съществено процесуално нарушение на чл.189 ал.2 ГПК/отм./, защото липсват фактически и правни изводи на съда по спора по чл.107 СК.

Според задължителните разяснения, дадени в ППВС 12/1971г. при решаване на спора по чл.107 СК съдът следва да прецени дали е възможно жилището да се ползва и от двамата съпрузи. Това означава на първо място да се изясни дали е може да се обособят две относително самостоятелни части с оглед на функционалната им характеристика , без да се налага общо ползване на кухни, сервизни и санитарни помещения /решение № 20 /1983 г. по гр. д. № 127/82 г. ОСГК/. Второто условие за съвместно ползване е свързано с търпимостта в отношенията между бившите съпрузи. На трето място ако приеме, че следва да се разпредели ползването, съдът следва да зачете правото на обитаване на пълнолетните деца, които живеят в жилището към момента на развода. Като не е дал отговор на тези въпроси и не е събрал доказателства за пълното изясняване на делото, включително и чрез изслушване на вещо лице, което да установи възможно ли е самостоятелно ползване на отделните етажи от жилищната сграда съдът е допуснал съществено нарушение на процесуалните правила, довело и до нарушаване на материалния закон. Ето защо на основание чл. 293 ал.3 във връзка с чл.281 т.3 ГПК , решението следва да се отмени и делото да се върне за ново разглеждане от друг състав на Смолянския окръжен съд.

Воден от горното Върховният касационен съд, състав на Първо гражданско отделение

 

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивното решение на Смолянския окръжен съд № 262 от 14.05.2008г. по гр.д. № 618/2007г. в частта за ползването на семейното жилище по чл.107 СК и

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Смолянския окръжен съд в отменената част.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: