Ключови фрази
Делба * делба * подобрения * съсобственост * необходими разноски * определяне на квоти

Р Е Ш Е Н И Е

Р Е Ш Е Н И Е

 

307

 

гр. София, 25.05.2010 г.

 

Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, четвърто гражданско отделение, в открито съдебно заседание на тринадесети април през две хиляди и десетата година, в състав:

 

                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТОИЛ СОТИРОВ

                                     ЧЛЕНОВЕ: БОЙКА ТАШЕВА

                                                                        МИМИ ФУРНАДЖИЕВА

 

при секретаря Борислава Лазарова, като изслуша докладваното от съдия Фурнаджиева гр.д. № 4129 по описа на четвърто гражданско отделение на ВКС за 2008 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 290 и сл. от ГПК.

Образувано е по касационната жалба на Г. Д. К. от гр. Б., чрез процесуалните му представители адв. М, К. Б. и Г. Ч. , против въззивното решение № І* от 26 май 2008 г., постановено по гр.д. № 188 по описа на окръжния съд в гр. Б. за 2008 г., с което е оставено в сила решение № 85 от 27 декември 2007 г., постановено по гр.д. № 72 по описа на районния съд в гр. М. за 2007 г. в частта по претенциите по сметки.

Касационният контрол е допуснат с определение № 307 от 1 април 2009 г. поради наличието на основанието по чл. 280 ал. 1 т. 2 от ГПК по правния въпрос за значението за спора на недостатъчна индивидуализация на претенциите по сметки.

По поставения въпрос касаторът сочи, че предявяването на претенциите по сметки следва да отговаря на всички изисквания за исковата молба – трябва да се посочи точната стойност на всяка от претенциите, да се индивидуализират преустройствата по време и дали е било налице съгласие на съсобственика за осъществяването му, както и в какво качество ответницата е извършила преустройството.

Ответницата Д. Г. П., чрез процесуалния си представител адв. М, в отговор по реда на чл. 287 ал. 1 от ГПК изтъква, че претенциите са индивидуализирани и уточнени по време и по основание; съдът правилно приел, че се касае за подобрения в имота, като никое от тях не представлява незаконно строителство по смисъла на ЗУТ. В писмени бележки и лично в съдебно заседание ответницата поддържа доводите си за неоснователността на касационната жалба.

Делбата на съсобствен имот е допусната при равни квоти за страните по спора с влязло в сила съдебно решение. В първото по делото заседание след допускането на делбата съсобственицата П. предявила претенции по сметки за извършени в имота подобрения, изброени в осем пункта. Претенциите не са стойностно отразени. Към писмената молба били приложени четири договора, фактури и квитанции. С атакуваното решение в частта му по претенциите по сметки въззивният съд приел, че ответницата по касационната жалба е извършила посочените подобрения в имота и с посочената от вещото лице сума се е увеличила стойността на делбения имот, поради което касаторът следва да заплати половината от нея.

По поставения правен въпрос при условията на чл. 291 т. 1 от ГПК съдът намира за правилна практиката, отразена в посоченото от касатора съдебно решение № 612 от 25. Х.1995 г. по гр. д. № 375/95 г., I ГО. Претенциите по сметки следва да отговарят на всички изисквания на процесуалния закон за редовност на исковата молба и то за всяка претенция поотделно. Ако това изискване не бъде спазено, то не само самата претенция е неясна, но ищецът по нея не е определил и параметрите на защита на ответната страна, както и дължимото произнасяне от страна на съда, поради което като краен резултат съдебният акт ще е незаконосъобразен.

Касационната жалба е основателна.

Предявен е иск за делба на съсобствен недвижим имот дворно място, ведно с построената в него едноетажна масивна жилищна сграда и всички подобрения в имота. В първото по делото заседание след допускането на делбата съсобственицата П. предявила претенции по сметки за извършени в имота подобрения, изброени в осем пункта, без стойностно те да са отразени. За определяне на оценката на подобренията била изслушана съдебно-техническа експертиза. Експертът дал пазарната цена на имота преди извършването на подобренията, стойността на подобренията и увеличената стойност на имота след подобренията.

В касационната жалба се сочи, че решението е неправилно, защото претенциите по сметки на ответницата не са достатъчно прецизирани и съдът не е направил разлика между необходими разноски, подобрения и луксозни преустройства; преустройствата са извършени и незаконно.

След като съдът не е спазили изискването на закона относно редовността на претенциите по сметки, то атакуваното решение следва да бъде обезсилено и делото – върнато за ново разглеждане от стадия нередовност на претенциите по сметка между страните. При новото разглеждане на делото страната следва да прецизира стойността на всяка от претенциите, да индивидуализира преустройствата по време и да посочи дали е било налице съгласие на съсобственика за осъществяването му, както и в какво качество ответницата е извършила преустройството.

Мотивиран от изложеното, състав на четвърто гражданско отделение на ВКС

 

Р Е Ш И :

 

ОБЕЗСИЛВА въззивното решение № І* от 26 май 2008 г., постановено по гр.д. № 188 по описа на окръжния съд в гр. Б. за 2008 г. в частта му, с която са разгледани претенции по сметки.

ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния окръжен съд в гр. Б..

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: