Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е
№ 38

София, 02.08.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, Второ гражданско отделение, в открито съдебно заседание на единадесети април през две хиляди двадесет и втора година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА

при участието на секретаря Теодора Иванова, изслуша докладваното от съдията Николова гр. д. № 4627/2021 год. по описа на ВКС, II г. о. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 307, ал. 2, във връзка с чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК.
Образувано е по подадената на 25.06.2021 год. от „Артьом“ ООД, със седалище и адрес на управление в гр. Варна, чрез процесуалния му представител адв. Б. Г. от АК-Варна, молба за отмяна на влязлото в сила решение от 29.04.2009 год. по в. гр. д. № 865/2008 год. на Варненския окръжен съд. С него, след отмяната на първоинстанционното решение, е признато за установено по отношение на „Габровска популярна кооперация“, че „Ученически отдих и спорт“ ЕАД е собственик на имот в гр. Варна, КК „Св. Св. Константин и Елена“, представляващ УПИ VІ-113 в кв. 16, с площ от 7 960 кв. м., при описаните граници, ведно с двуетажна масивна сграда с приземен етаж, с разгърната застроена площ от 1 530 кв. м. и е отменен нот. акт № 18/2003 год. на нотариус Н. С. с допълнителното решение от 6.07.2009 год. по същото въззивно производство.
В молбата за отмяна се поддържа, че представеното с нея писмено доказателство – искане вх. № 92-00-188 от 20.08.1992 год. до кмета на община Габрово, с което дружеството се е снабдило на 11.06.2021 год. от АГКК – Варна, представлява ново писмено доказателство от съществено значение за делото. То представлява искането на „Габровска популярна кооперация“, основано на параграф 1 от ЗК/91 год. и ПМС № 192/91 год. до кмета на общината за възстановяване на притежавани от кооперацията недвижими имоти, един от които е процесният. Непредставянето му по делото поради унищожаване на архива на общината от 1992 год. е обосновало направения от съда извод във влязлото в сила решение, постановено при участието на молителя като трето лице, помагач на кооперацията.
Поддържаните от молителя доводи са за наличие на ново обстоятелство от съществено значение за делото, респ. ново писмено доказателство от съществено значение за делото, с което не е могъл да се снабди своевременно, поради несъществуването му в архива на общината и липсата му в изисканата по делото преписка. Горното обосновава релевиране на основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК с искане за отмяна на влязлото в сила решение.
От ответниците по молбата са постъпили писмени отговори, като „Габровска популярна кооперация“, чрез председателя си П. П. не я оспорва, а „Ученически отдих и спорт“ ЕАД на първо място поддържа становище за недопустимост поради неспазване на срока по чл. 305, ал. 1, т. 1 ГПК, респ. за неоснователност по изложените в отговора съображения. Претендира присъждане на разноските.
По допустимостта на молбата за отмяна настоящият състав на съда се е произнесъл с определение № 60189 от 07.12.2021 год. След преценка на изложените от молителя доводи намира, че по същество молбата за отмяна е неоснователна по следните съображения:
Основанието по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК предполага представеното с молбата за отмяна ново писмено доказателство да е от съществено значение за изхода на спора - т. е. представянето и обсъждането му от съда, да е могло да обуслови различен от постановения по делото правен резултат. В случая приложеното искане вх. № 92-00-188 от 20.08.1992 год. не може да обоснове различен изход по предмета на делото, поради което и молбата за отмяна на постановеното по в. гр. д. № 865/2008 год. решение от 29.04.2009 год. на Варненски окръжен съд следва да се остави без уважение.
Решаващите изводи на съда са били обосновани с констатацията му, че към влизане в сила на Закона за държавната собственост /ЗДС/ процесният имот е имал статут на публична държавна собственост на основание чл. 2, ал. 2, т. 2 от закона, тъй като е обявен за такъв по силата на Закона за народната просвета /ЗНП/ - чл. 10, ал. 2, съгласно който имотите, предоставени за ползване на държавните детски градини, училища и обслужващите звена, които са с национално значение и се финансират от държавния бюджет чрез МОН, са публична държавна собственост. Освен това е прието, че процесният имот попада и в хипотеза на чл. 2, ал. 2, т. 4 ЗДС поради това, че в качеството си на ученическа почивна база е предназначен за задоволяване на трайни и значими обществени потребности от национално значение чрез общо ползване. При това положение и доколкото имотите публична държавна собственост не подлежат на реституция, а процесният е именно такъв, то заповедта на областния управител от 2002 год. за неговото деактуване е издадена при липса на материална компетентност. Следователно имотът няма как да се приеме, че е бил реституиран по отношение на Габровска популярна кооперация. Последната не може да прехвърли валидно права, които не притежава, поради което и молителят „Артьом“ ООД не може да се легитимира като собственик на имота въз основа на сключената с кооперацията транслативна сделка. При тези съображения дали е спазен или не срокът по пар. 1 от ДР на ЗК за подаване на искане за възстановяване на собствеността върху процесния имот е напълно ирелевантно обстоятелство за решаващите изводи по предмета на делото /и то подадено от страна на кооперацията, а не от кооперативно сдружение „Популярна банка", последната съществувала и към 7.08.1991 год. – писмо изх. № 13 от 2.12.1992 год. /.
С оглед изхода на спора, ответникът по молбата за отмяна „Ученически отдих и спорт“ ЕАД има право на разноски. Претенцията му обаче не следва да бъде уважена, тъй като плащането на договорената сума в размер на 2 300 лв. не е установено. Съгласно представения договор за правна защита и съдействие от 15.01.2022 год. възнаграждението се заплаща в срок до 10.02.2022 год. с подписан разходен касов ордер, какъвто не е представен по делото.
Водим от горното и на основание чл. 307, ал. 2 ГПК, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение

Р Е Ш И:


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на „Артьом“ ООД за отмяна на влязлото в сила решение № 548 от 29.04.2009 год. по в. гр. д. № 865/2008 год. на Варненския окръжен съд.
Решението е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ: 1.


2.