Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 60573

София, 05.07.2021 г.
В И М Е Т О НА Н А Р О Д А

Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение, в закрито заседание на шести април, две хиляди двадесет и първа година в състав:

Председател: МАРИО ПЪРВАНОВ
Членове: ИЛИЯНА ПАПАЗОВА МАЙЯ РУСЕВА

изслуша докладваното от съдията Марио Първанов гр. дело № 429/2021 г.

Производството е по чл. 288 ГПК.
Обжалвано е решение №1758 от 04.03.2020 г. по гр.д. №16383/2019 г. на Софийския градски съд, с което е потвърдено решение от 29.03.2019 г. по гр.д.№ 45477/2018 г. на Софийския районен съд. С първоинстанционното решение са уважени исковете на С. Ц. Н., [населено място], срещу „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, [населено място], с правно основание чл.344, ал.1, т.1 и т.2 КТ за признаване за незаконно уволнението и на основание чл.328, ал.2 КТ и за възстановявявнае на заеманата до уволнението и длъжност «главна медицинска сестра». Въззивният съд е приел, че със заповед № 65/10.05.2018 г. на изпълнителния директор на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД е прекратено трудовото правоотношение между страните по делото, на основание чл.328, ал.2 КТ. "във връзка с договор № РД-16-105/26.03.2018 г. за възлагане на управлението на лечебното заведение - еднолично акционерно дружество." Този договор за възлагане на управление е сключен между министъра на здравеопазването и съвета на директорите на болницата за срока по чл. 17 от същия договор - "до провеждане на конкурс по реда на Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията за реда и провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения ", което легитимира избрания от Съвета на Директорите по протокол от 30.03.2018 г. изпълнителен директор, като временно изпълняващ тази длъжност, а не като титуляр. В обема на правомощията на временно изпълняващия длъжността управител на дружеството не влиза и възможността, той да сформира свой екип и да упражни правото по чл.328, ал.2 КТ. Изпълняващият длъжността управител на дружеството по сключения договор за възлагане на управление е за срок до провеждане на конкурс за избор на управител, поради което временно изпълняващият длъжността управител не разполага с възможността да прилага чл.328, ал.2 КТ по отношение ръководния състав на дружеството, независимо че му е делегирана дисциплинарна власт по отношение персонала и възможност да сключва, изменя и прекратява трудови договори, тъй като това е във връзка с организацията на текущата работа, но не и възможност да подбере свой управленски екип. Основанието за уволнение по чл.328, ал.2 КТ възниква при сключване на договор за управление и възложените с него на управителя задачи за успешно управление на стопанската дейност и изпълнението на определената с него бизнес програма. Законът предоставя на управителя работодател и правото да си подбере нов екип от сътрудници, с помощта на които да я изпълни, за което той трябва да има правно основание за прекратяване на трудовия договор със съответните служители от ръководството на предприятието. Обемът на правомощията зависят от мандата, който е възложен да се изпълнява, а последният зависи от задачите, включени в този мандат. 3аконът не слага знак на равенство между титуляр и изпълняващ длъжността. С учредяването на нов мандат по договор за възлагане на управление, за управителя възниква възможността да сформира управленски екип, поради което му се предоставят и правата по чл.328, ал.2 КТ. Ето защо уволнението е незаконно.

Недоволен от решението е жалбоподателят „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, [населено място], който го обжалва в срок, като счита, че въззивният съд се е произнесъл по правния въпрос за това дали лицето, което е назначено да изпълнява длъжността управител на предприятието със срок до провеждане на конкурс има право на избор на екип и съответно да упражни правото на уволнение по чл.328, ал.2 КТ. Твърди се, че тези въпроси са решени в противоречие с практиката на ВКС. Представени са решение №259 от 20.12.2017 г. по гр. дело №1235/2017 г. на ВКС, IV г.о. и решение №179 от 04.06.2012 г. по гр. дело №665/2011 г. на ВКС, IV г.о.
Ответницата по касационната жалба С. Ц. Н., [населено място], не е заявила становище.
Касационната жалба е подадена в срок, редовна е и е допустима.
Касационното обжалване трябва да бъде допуснато на основание чл.280, ал.1, т.1 ГПК по повдигнатия въпрос. Той е обусловил изхода на спора и обжалването трябва да бъде допуснато за проверка съответствието на разрешението в обжалваното решение с посочената от касатора практика на ВКС.
На касатора следва да се укаже в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 80 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.

По изложените съображения, Върховният касационен съд, състав на ІII г.о.

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА касационно обжалване на решение №1758 от 04.03.2020 г. по гр.д. №16383/2019 г. на Софийския градски съд.
УКАЗВА на „Национална специализирана болница за физикална терапия и рехабилитация“ ЕАД, град София, в едноседмичен срок от съобщението да представи доказателства за внесена по сметка на ВКС държавна такса в размер на 80 лв., като в противен случай касационната жалба ще бъде върната.
След представяне на вносен документ за платена държавна такса делото да се докладва на Председателя на ІII г.о. на ВКС за насрочване в открито заседание.ПРЕДСЕДАТЕЛ:


ЧЛЕНОВЕ:1.2.