Ключови фрази

Р А З П О Р Е Ж Д А Н Е
№ 25

гр. София, 14.02.2022 г.


ЕМИЛИЯ ВАСИЛЕВА- Председател на II отделение в Търговска колегия на Върховен касационен съд на Република България, при извършена входяща проверка по преписка вх.№ 1176 от 10.02.2022г., констатира следното:
Постъпила е частна жалба с вх. № 7838/15.12.2021г. срещу определение № 219 от 25.11.2021г. по в.т.д. № 279/2021г. на Апелативен съд –Бургас, постановено по реда на чл.629а ТЗ, с подател „ОГНЯНОВ БИЗНЕС СОЛЮШЪН“ ЕАД –гр.София.

Липсват данни за връчване на атакуваното определение.
Жалбата е подадена на 13.12.2021г., видно от пощенското клеймо.
Жалбата отговаря на изискванията по чл.260 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.
Подписана е от адв.К. Г. с приложено незаверено копие на нотариално заверено пълномощно.
Връчен е препис от жалбата по чл.261,т.1 във връзка с чл.275, ал.2 ГПК.
Постъпил е подписан чрез КЕП отговор по жалбата от Н. Б. К., гражданин на Руската Федерация, чрез адв.М. К. с приложено и подписано чрез КЕП пълномощно.
Представен е документ от 06.01.2022г. за внесена на основание чл.19 от ТДТДГПК държавна такса в размер на 15 лв.

С оглед на направената предварителна входяща проверка за редовност и допустимост на регистрираната частна жалба, не са налице предпоставките за образуване на частно търговско дело, поради което Председателят на ІI т.о. на ВКС

Р А З П О Р Е Д И:

ВРЪЩА преписка с вх. № 1176/10.02.2022г. на Апелативен съд –Бургас за представяне на: 1/ съобщение за връчване на препис от атакуваното определение на жалбоподателя или друг документ, удостоверяващ спазване на срока по чл.275, ал. 1 ГПК и 2/ заверено за вярно с оригинала пълномощно на адв.К. Г..

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОТДЕЛЕНИЕ: