Ключови фрази
Делба * определяне на квоти * трансформация * предварителен договор * идентичност на имоти


                          
Р Е Ш Е Н И Е
412

гр.София, 29.06.2010 година

В ИМЕТО НА НАРОДА
Върховният касационен съд на Република България,   Първо гражданско отделение в съдебно заседание на   десети май  две хиляди и десета  година в  състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:   ТЕОДОРА НИНОВА
                                                ЧЛЕНОВЕ:    КОСТАДИНКА АРСОВА
                                                                        ЗОЯ АТАНАСОВА
                                                                                                                           
                 със секретар   Виолета Петрова
изслуша    докладваното  от   
председателя        (съдията)   ТЕОДОРА НИНОВА
гражданско  дело под № 594/2009 ГОДИНА

Производство чл.290 ГПК.
Обжалвано е въззивното решение на Старозагорския окръжен съд № 37, постановено на 20.02.2009 год. по в.гр.дело № 1574/2008 год., с което е оставено в сила решение № 2 от 08.02.2007 год. по гр.дело № 1547/2006 год. на Старозагорския районен съд за допускане делба между страните при равни дялове по ½ идеална част по отношение процесния недвижим имот, представляващ апартамент № 7 в гр. С. на ул.”А” № 69, вх. А, ет.ІV.
Недоволна от въззивното решение е касаторката С. Р. С. от гр. С., представлявана от адвокат М от АК-Стара Загора, която го обжалва в срока по чл.283 ГПК като счита, че е неправилно поради нарушение на материалния закон и съществено нарушение на съдопроизводствени правила тъй като съдът приема, че е налице доказана частична трансформация чрез влагане на лични средства, но това не касаело процесния имот, в нарушение на чл.21 СК.
Процесуалният представител адвокат М поддържа касационната жалба и по съображенията, изложени в нея. Претендира за направените по делото разноски.
От ответника по касация Г. А. Г. от гр. С., представляван от адвокат К от АК-Стара Загора е постъпил отговор по чл.287, ал.1 ГПК, в който се заявява становище за неоснователност на жалбата.
Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение, разгледа касационната жалба с оглед наведените отменителни основания и като взе предвид доводите на страните и данните по делото, приема следното:
За да потвърди решението на първоинстанционния съд въззивният съд е приел, че по делото е установено от събраните писмени и гласни доказателства, че 277 000 лева са кредитни преводи от баща й и 60 000 лева са й преведени от роднини. Съобразено е, че ответницата по искането за делба е направила възражение първоначално за пълна трансформация на основание чл.21, ал.1 СК, а впоследствие е уточнено, че е частична поради трансформацията на средства, получени от баща й и роднини. Направен е извод, че не е налице някакъв вид трансформация той като имотът по предварителния договор от 25.04.1995 год. касае различен имот от описания в исковата молба, поради което правата на страните са равни.
С определение № 716 от 17.07.2009 год., постановено по настоящото дело е допуснато касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280, ал.1, т.2 ГПК.
Касационната жалба е редовна и допустима.
Разгледана по същество е основателна.
Решението на въззивния съд е неправилно като при постановяването му е нарушен материалния закон – чл.21 СК.
При посочените факти и иначе правилно възприетата фактическа обстановка въззивният съд е стигнал до неправилен извод, че не е налице частична трансформация от страната на ответницата в делбения имот тъй като няма идентичност между процесния апартамент и този по предварителен договор.
Понеже е допуснато нарушение, водещо до отмяна на основание чл.281, т.3, пр.1 ГПК касационната жалба следва да се уважи, а решението на въззивния съд – отмени само относно квотите.
Страните не спорят, че делбения апартамент е имотът, построен през време на брака, като пред всички инстанции ищецът е поддържал, че предварителният договор, сключен с ищцата не прехвърля вещни права, а създава само облигационни отношения. Освен това не се спори, че имотът е придобит за 800 000 лева.
От събраните писмени и гласни доказателства, последните при отчитане тяхната заинтересованост, е установено, че в изплащането на имота са вложени 337 000 лева, както е приел и въззивния съд с извън семеен произход – дарени от бащата и роднини на бившата съпруга, поради което е налице частична трансформация в размер на 337000/800000 ид.части в придобиване на делбения апартамент от страна на касаторката. Разликата от 463000/800000 ид.части е съпружеска имуществена общност, при която правата на страните са равни по 231500/800000ид.ч. на основание чл.19 СК.
Или правата/дяловете/ на страните в съсобствения имот са съответно: 231500/800000 ид.ч. за ищеца и 568500/800000 ид.ч. за ответницата, при които следва да се допусне делбата.
По изложените съображения Върховният касационен съд, състав на І гражданско отделение на основание чл.293, ал.1 ГПК
Р Е Ш И:
ОТМЕНЯ въззивното решение № 37 от 20.02.2009 год., постановено по гр.дело № 1574/2008 год. по описа на Старозагорския окръжен съд в частта относно дяловете, до които е допусната делба на процесния апартамент.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между Г. Н. Г. и С. Р. С. при квоти:
231500/800000 ид.ч. за Г. Н. Г. и
568500/800000 ид.ч. за С. Р. С.
на следния недвижим имот: апартамент № 7 в гр. С. на ул.”А” № 69, вх. А, ет.ІV.
РЕШЕНИЕТО е окончателно.


ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/
ЧЛЕНОВЕ: /п/



/СЛ
Вярно с оригинала!
СЕКРЕТАР: