Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 193
гр.София, 08.06.2022 г.
В ИМЕТО НА НАРОДА

Върховният касационен съд на Република България, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на шести юни, две хиляди двадесет и втора година в състав:

Председател: ВАСИЛКА ИЛИЕВА
Членове: БОРИС ИЛИЕВ
ЕРИК ВАСИЛЕВ

като изслуша докладваното от съдия Ерик Василев гр.д.№ 758 по описа за 2022 г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по чл.288 ГПК.
Образувано по касационна жалба от Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество /КПКОНПИ/ чрез старши инспектор В. Д. срещу решение № 71/07.12.2021 г. по в.гр.д.№ 428/2019 г. на Апелативен съд Бургас, с което се потвърждава решение № 33/14.10.2019 г. по гр.д.№ 307/2018 г. на Окръжен съд Ямбол в частта, с която е отхвърлен предявения иск на КПКОНПИ против М. Т. М., на основание чл.74, ал.1 ЗОПДНПИ /отм./, за отнемане на суми в размер на общо 120 130,70 лв.
Касационна жалба съдържа доводи за неправилност на решението, а в изложение към нея се поддържа, че е налице основанието за допускане на касационно обжалване по чл.280, ал.1 ГПК по въпроса: „Подлежат ли на отнемане в полза на държавата по ЗОПДНПИ /отм./ и ЗПКОНПИ внесените и постъпили суми по банкови сметки на проверяваните лица, за които не се установява законово основание за внасянето/постъпването им, но неналични в края на проверявания период?“. Според касатора, даденият от въззивния съд отрицателен отговор на повдигнатия правен въпрос е резултат от неправилно тълкуване, което налага формирането на нова съдебна практика.
М. Т. М. чрез назначения от съда особен представител адвокат Г. Г. от АК-Ямбол оспорва доводите в касационната жалба, като счита, че липсват предпоставки за допускане на касационното обжалване и иска да му се присъдят разноски в производството.
За да постанови решението, въззивният съд приема, че преминалите през банкови сметки на проверяваното лице, които не са налични в края на проверявания период, не подлежат на отнемане в полза на държавата поради липса на законово основание и не се включват в имуществото при определяне размера на несъответствието по смисъла на § 1, т.7 от ДР на ЗОПДНПИ /отм./, респ. §1, т.3 ДР на ЗПКОНПИ, с оглед на което претенцията е неоснователна в тази част.
Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение, намира че при тези мотиви на въззивния съд, преценката на основанията по чл.280, ал.1 ГПК, за допускане на касационно обжалване по поставения в изложението към касационната жалба въпрос се обуславя от решението, което следва да се приеме по тълкувателно дело № 4/2021 г., ОСГК на ВКС. Ето защо, на основание чл.229, ал.1, т.7, вр. чл.292 ГПК, производството по настоящото дело следва да бъде спряно до произнасяне по тълкувателното дело.
Воден от изложеното Върховният касационен съд, състав на Четвърто гражданско отделение
О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по гр.д. № 758/2022 г. на Върховен касационен съд, Четвърто гражданско отделение, до постановяването на тълкувателно решение от Общото събрание на Гражданската колегия на Върховния касационен съд по тълк. дело № 4/2021 г.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧЛЕНОВЕ: 1.2.