Ключови фрази
Тълкуване на решението * лични отношения между родители и деца * упражняване на родителски права


Р Е Ш Е Н И Е

№ 188

С. 20.06.2013г.

В ИМЕТО НА НАРОДА


Върховният касационен съд на Република България, Трето гражданско отделение в открито заседание на осемнадесети юни през две хиляди и тринадесета година в състав :


ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЦЕНКА ГЕОРГИЕВА ЧЛЕНОВЕ: МАРИЯ ИВАНОВА ИЛИЯНА ПАПАЗОВА


като изслуша докладваното от съдия П. гр.д.№ 25 по описа за 2013г. на ІІІ г.о. и за да се произнесе взе пред вид следното :

Производството е с правно основание чл.290,във вр. с чл.251 от ГПК.

Образувано е въз основа на жалбата на М. И. К. от [населено място],подадена чрез процесуалния представител адвокат К. против решение № 1054 от 18.06.2012г. по в.гр.д.№ 1494/11г. на Пловдивски окръжен съд за тълкуване на решение № 1083 от 8.07.11г. по гр.д.№ 1494/11г. на ПОС в частта му относно определения режим на лични отношения между бащата Г. С. С. и малолетното дете А. Г. С. в следния смисъл :

- При осъществяване на личните отношение между бащата и детето всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 17.00часа в петък до 19.00часа в неделя с приспиване – първата седмица от месеца започва да тече и да се брои от първо число на месеца,независимо от кой ден от седмицата е започнал да тече новия месец,като с оглед на това е възможно детето да бъде вземано за повече от две седмици през съответния календарен месец,

- определеният от съда режим на лични отношения между бащата и детето по отношение на личните празници на детето и официалните празници - К.,Нова година и В. - се явява специален по отношение на общия, поради което в конкретно изброените случаи се прилага специалния режим, т.е. в тези дни детето е при майката, а бащата има право да осъществява лични контакти с детето съответно три или четири астрономически часа.Независимо от обстоятелството, че майката може в този период да е в определено време за почивка с детето, режимът на детето с бащата следва да бъде изпълнен,

- не следва режима на лични отношения между бащата и детето да бъде изпълняван в случай, че детето е в обективно тежко здравословно състояние, което не му позволява да напуска дома си.

Искането за тълкуване на решение № 1054 от 18.06.2012г. по в.гр.д.№ 1494/11г. на ПОС е оставено без уважение по отношение на въпроса: Как следва майката да изпълнява задължението си за предаване на детето в 17.00часа в петък,след като е в служебно правоотношение,на осем часов работен ден, започващ в 9.00часа и завършващ в 17.30часа.

Искането в подадената касационна жалба е да се отмени постановения акт като неправилен и вместо това бъде постановен друг,с който да се извърши тълкуване на текста:”първа и трета седмица от месеца” съобразно нормите за сроковете в чл.72 от ЗЗД и чл.60 ал.4 от ГПК, да бъде изяснено какво се има пред вид под „обективно тежко състояние на детето,което не му позволява да напуска дома” и да бъде уважено искането за тълкуване и в отхвърлителната му част.

С определение № 334 от 19.03.2013г. ВКС е допуснал касационно обжалване на въззивното решение на основание чл.280 ал.1 т.1 от ГПК, поради противоречие на даденото от съда тълкуване с т.ІV от П.-ление № 1 от 12.11.1974г. по д.№3/74г. на Пленума на ВС само досежно начина,по който следва да се броят началото и края на първата седмица от месеца и за възможността детето да се взема повече от два пъти през месеца при определен от съда режим на лични отношения всяка първа и трета седмица от месеца.

В съдебно заседание страните не се явяват и не се представляват.

Върховният касационен съд,състав на ІІІ г.о.,след като обсъди направеното искане и доказателствата по делото,по поставения въпрос, намира следното:

Режимът на лични отношения между бащата Г. С. С. и малолетното дете на страните А. Г. С./роден на 1.07.2008г. е определен с влязло в сила на решение № 1083 от 8.06.2010г. по гр.д.№ 1494/11г.на Пловдивски окръжен съд.В същото се съдържа текста: „всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 17 часа в петъчния ден до 19 часа в неделния ден,с приспиване”.С оглед горе-цитиранато определение № 334 от 19.03.2013г.,настоящето производство е висящо само досежно изясняване на смисъла на израза: ”първа и трета седмица от месеца”.

В гражданското право сроковете се изчисляват по години, месеци, седмици и дни /чл.60 от ГПК/.Съгласно ал.4 на чл.60– когато срокът се брои на седмици,той изтича в съответния ден на последната седмица. Следователно – при определен режим всяка първа и трета седмица от месеца – първата /съответно третата седмица/ се броят от първия /съответно третия/ понеделник на месеца и изтичат в първата/съответно третата/ неделя на месеца. При определен режим от две седмици /първата и третата/ не е възможно той да се изпълнява в по-широк обхват дори и когато в месеца има повече от четири седмици. Като е приел, че „смисълът на определения режим на лични отношения е детето да осъществява контакти с бащата през седмица,поради което е възможно да се случи така,че детето да бъде вземано от Г. С. за повече от две седмици през съответния календарен месец”, въззивният съд е постановил неправилен акт, който следва да бъде отменен в тази му част. Принципът на тълкуването е - като се изхожда от оповестените мотиви - да бъде изяснен вложения в тях от съда смисъл.Недопустимо е по пътя на тълкуването да бъде променяна изразената вече воля с постановен съдебен акт.

Мотивиран от горното, Върховен касационен съд,състав на Трето гражданско отделение

Р Е Ш И :ОТМЕНЯ решение № 1054 от 18.06.2012г. по в.гр.д.№ 1494/11г. на Пловдивски окръжен съд в ЧАСТТА,с която е извършено тълкуване на израза: ”първа и трета седмица от месеца” при определяне на режима на лични отношения между бащата Г. С. С. и малолетното дете А. Г. С. в решение № 1083 от 8.07.11г. по гр.д.№ 1494/11г. на Пловдивски окръжен съд : „всяка първа и трета седмица от месеца за времето от 17.00часа в петък до 19.00часа в неделя, с приспиване” и ВМЕСТО ТОВА ПОСТАНОВИ:

ПЪРВАТА, съответно ТРЕТАТА седмица от месеца започва да тече и да се брои от първия,съответно третия понеделник на месеца и изтича в първата,съответно третата неделя на месеца .

ПОТВЪРЖДАВА решение № 1054 от 18.06.2012г. по в.гр.д.№ 1494/11г. на Пловдивски окръжен съд в останалата част.

РЕШЕНИЕТО е окончателно.ПРЕДСЕДАТЕЛ :


ЧЛЕНОВЕ:1.


2.