Ключови фрази


- 2 -
ОПРЕДЕЛЕНИЕ

№ 292

гр. София 12.08.2022 година.


Върховният касационен съд, Четвърто гражданско отделение, в закрито заседание на 12.08.2022 (дванадесети август две хиляди двадесет и втора) година в състав:

Председател: Мими Фурнаджиева

Членове: Димитър Димитров

Десислава Попколева


като разгледа докладваното от съдията Димитър Димитров, частно гражданско дело № 3020 по описа за 2022 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 282, ал. 2 от ГПК.
С молба вх. № 7245/11.08.2022 година „А. БГ“ О. [населено място] е поискало да бъде спряно предварителното изпълнение на въззивно решение № 1016/13.07.2022 година на Окръжен съд Пловдив, ІХ-ти състав, постановено по гр. д. № 1342/2022 година. С посоченото решение е изменено първоинстанционното решение № 109/12.01.2022 година на Районен съд Пловдив, І-ви граждански състав, постановено по гр. д. № 16 822/2020 година, като дружеството е осъдено, на основание чл. 200 от КТ и чл. 86, ал. 1 от ЗЗД, да заплати на Х. С. сумата от 30 000.00 лева, представляващаобезщетение за претърпените от С. неимуществени вреди, изразяващи се в болки и страдания, вследствие на счупване на основата на черепа закрито, както и субарахноидален кръвоизлив, без открита черепномозъчна травма и загуба на слуха на дясното ухо, в резултат на трудова злополука, настъпила на 19.03.2019 година и установена с акт за трудова злополука от 13.05.2019 година, заедно със законната лихва върху сумата, считано от датата на злополуката-19.03.2019 година до окончателното й изплащане.
Решението на Окръжен съд Пловдив е постановено във въззивно производство и в осъдителната си част подлежи на предварително изпълнение, съгласно чл. 404, т. 1, пр. 2 от ГПК. Срещу същото е подадена касационна жалба от „А. БГ“ О. [населено място], която е с вх. № 21 218/10.08.2022 година и предвид датата на постановяването му-13.07.2022 година е спазен предвидения в чл.283 от ГПК преклузивен срок за обжалване, като отговаря и на изискванията на чл. 284 от ГПК. Предвид на това решението не е влязло в сила и подлежи на спиране по реда на чл. 282 от ГПК. Спирането се допуска само след предоставянето на надлежно обезпечение от страна на касатора, което при парични вземания е в размер на присъдената сума-чл. 282, ал. 2, т. 1 от ГПК. В случая размерът на присъдената сума е 30 000.00 лева, като в размера на обезпечението не следва да се включва присъдената законна лихва върху главницата за периода от 19.03.2019 година до окончателното плащане, тъй като искането не е уважено за конкретен размер до датата на предявяване на иска на 15.12.2020 година-т. 1 от ТР № 6/23.10.2015 година, постановено по тълк. д. № 6/2014 година на ОСГТК на ВКС. За посочения период, от датата на трудовата злополука до датата на предявяване на иска, тази лихва (определена чрез изчислителна система) е в размер на 5316.67 лева, като общо с главницата размерът на задължението е 35 316.67 лева. С платежно нареждане от 10.08.2022 година по сметката за обезпечения на ВКС е внесена сумата от 35 316.67 лева, с оглед на което са налице предпоставките за спиране на изпълнението на въззивното решение № 1016/13.07.2022 година на Окръжен съд Пловдив, ІХ-ти състав, постановено по гр. д. № 1342/2022 година.
По изложените съображения Върховният касационен съд, гражданска колегия


ОПРЕДЕЛИ:

СПИРА предварителното изпълнение на въззивно решение № 1016/13.07.2022 година на Окръжен съд Пловдив, ІХ-ти състав, постановено по гр. д. № 1342/2022 година.
ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

Председател:

Членове: 1.

2.