Ключови фрази
Делба * определяне на квоти * приращения * наследяване * приемство в процеса * правоприемство * съсобственост * сила на пресъдено нещо * възстановяване правото на собственост * одържавени недвижими имоти * застрояване * реституция

? ? ? ? ? ? ?

                                        Р  Е  Ш  Е  Н  И Е

 

 

218

 

София, 17.08.2009 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

        

 

           Върховният касационен съд на Република България, Първо гражданско отделение  , в съдебно  заседание на  десети март     две хиляди и десета  година, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:       БРАНИСЛАВА ПАВЛОВА           

                                                 ЧЛЕНОВЕ:       ЛИДИЯ РИКЕВСКА

                                     ТЕОДОРА ГРОЗДЕВА

                                                               

При участието на секретаря  Анета Иванова                                                              

изслуша докладваното от съдията Бранислава Павлова

гражданско дело №  525/2009 година по описа на Първо гражданско отделение

 

Производството е по чл.290 и сл. ГПК.

ПєÔ А. гр. С. е обжалвал въззивното решение на Бургаския окръжен съд № 181 от 30.10.2008г. по гр.д. № 1139/1998г. в частта, в която е допусната делба на сграда на кино”С” гр. Б..

Ответниците А. К. М., З. К. Б. и К. К. М. са подали писмен отговор по реда на чл.287 ал.1 ГПК, в който изразяват становище, че касационната жалба е неоснователна.

По подадената касационна жалба Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение намира следното:

Производството е за делба във фазата по допускането.

Ирина К. М. е предявила иск срещу „Б” ЕООД гр. Б. за делба на сградата на кино „С” в гр. Б.. Твърденията в исковата молба са, че дворното място имот пл. № 1* кв.77 по плана на Централната градска част , в което е построена сградата на киното , е било собственост на нейния баща К, починал през 1951г. Имотът не е отчуждаван и след смъртта му тя го е наследила и е придобила построената в него сграда, предмет на делбата по приращение.

След предявяване на иска за делба И. К. М. е починала и на нейно място са конституирани наследниците й по закон А. К. М., З. К. Б. и К. К. М.. Настъпило е и правоприемство по отношение на ответника, който е преобразуван в ПєÔ ЕООД.

С обжалваното решение Бургаският окръжен съд е оставил в сила решението на Бургаския районен съд № 287 ог 31.03.1998г. по гр.д. № 1139/1997г., с което е допусната съдебна делба на сградата на кино „С” , построена в имот пл. № 1* парцел **** кв.77 ЦГЧ и съответните идеални части от общия парцел ****ри дялове 1/6 за И. М. и 5/6 за „Б” ЕООД гр. Б..

Въззивният съд е приел от фактическа страна, че наследодателят на ищците е притежавал дворно място парцел **** кв.45 по плана от 1909г., ведно с построените в него сгради. По реда на ЗОЕГПНС е отчуждена 1/13 ид.ч. от дворното място и части от сградите като тази 1/13 ид.ч. е възстановена с влизане в сила на ЗВСОНИ. По плана от 1865г. имотът е заснет с пл. № №* и 6228, включен в парцел ****, отреден за нуждите на ОП „К”. През 1989г. част от бившия парцел **** е включен като имот пл. № 1* в парцел **** като е отчужден за нуждите на ОП”К” и ОС на Т. , но не е заплатен и е застроен с четириетажна сграда на ОС на Т. и кино „С”. 160 кв.м. от сградата попадат в парцел ****Х -1476, а 1200 кв.м. попадат в парцел **** кв.77 . При тези фактически обстоятелства съдът е приел от правна страна, че не са изпълнени изискванията на чл.55а и сл. ЗПИНМ /отм./ за обезщетяване на собствениците и собствеността не е загубена. Сградата на кино „С” е построена в съсобствен имот и по правилото на чл.92 ЗС също е съсобствена. По правоизключващото възражение на ответника за придобивна давност съдът е изложил съображения, че владението не е било необезпокоявано, защото в периода от 1971 до 1981г. наследодателката на ищците е афиширала свои материални права, признати от органите, до които са адресирани. Съдът не е зачел последиците на влязлото в сила решение, с което съделителят ПєÔ А. е признат за собственик на 173 кв.м. от парцел **** км.77 по плана на гр. Б., тъй като предмет на делбата е сградата на кино „С”, за която е доказано в делбения процес, че към момента на построяването е съсобствена.

Касационното обжалване е допуснато на основание чл.280 ал.1 т. 1 и 2 ГПК по въпросите следва ли по иска за делба на сграда да се зачете силата на пресъдено нещо на решение между същите страни, с което е разрешен спор за собственост на дворното място, в което е построена и длъжен ли е съдът да изследва предпоставките за възстановяване на собствеността по ЗВСОНИ, когато тя е отнета неправомерно.

По поставените въпроси Върховният касационен съд, Първо гражданско отделение на основание чл.291 ГПК намира следното:

С влязло в сила решение , Четвърто гражданско отделение № 198 от 13.11.2006г. по гр.д. № 2898/2004г Върховния касационен съд,. е признал за установено по отношение на З. К. Б., К. К. М. , А. К. М. и И. К. М. , че ПєÔ А. гр. С. е собственик на терен с площ от 173 кв.м., съставляваща част от парцел **** кв.77 по плана на гр. Б., Централна градска част , върху който е построено кино „С”, както и на част, попадаща в парцел ****Х-1476 кв.77. Това решение се ползва със сила на пресъдено нещо на основание чл.220 ГПК/отм./, защото е постановено с участието на страните по настоящото дело и спорът по отношение на тях за терена, върху който е построена сградата, предмет на делбата ги обвързва. В първата фаза на делбения процес се разрешават споровете за собствеността и влязлото в сила решение, с което е разрешен такъв спор преди делбата следва да бъде зачетено, от което следва, че ищците не могат да се легитимират като собственици на основание приращение по чл.92 ЗС на сградата, защото правото им на собственост върху терена е отречено.

С новелата на чл.2 ал.2 ЗВСОНИ обн. Д.в.бр.107/1997г. е предвидено ново основание за реституция по отношение на всички движими и недвижими имущества, отнети без законово основание или отчуждени не по установения законов ред от държавата, от общините и от народните съвети в периода от 9 септември 1944 г. до 1989 г. Създаването на това специално правило налага извода, че законодателят придава правно действие на фактическото завземане на имота и го приравнява по последици на отнемането на собствеността по предвидения в закона ред. При неправомерно отчуждаване на имоти по благоустройствените закони собствениците и техните наследници не могат да се позовават на правата, притежавани преди отнемането на собствеността. За тези имоти се прилага предвидените в специалния закон предпоставки за възстановяване на собствеността. Съгласно разясненията, дадени в ТР 6/2006г. на ВКС, ОСГК т.1 когато незаконно отнетите или отчуждени не по установения законов ред имоти са били застроени и не съществуват в същия размер, се прилагат разрешенията на т. 1 и т. 2 от Тълкувателно решение № 1/1995 г. на ОСГК на ВКС за допустимостта на реституцията, ако строежът е законен. В случая от доказателствата по приложеното гр.д. № 891/2000г. е установено, че въз основа на одобрен проект и строително разрешение е изграден обект „К”, завършен през 1971г. Следователно дворното място не подлежи на реституция, защото не съществува реално до размерите, в които е отчужден, а оттам няма основание за реституиране и на построените след одържавяването сгради.

С оглед на изложеното изводът на въззивния съд, че ищците се легитимират като собственици по приращение основание чл.92 ЗС на сградата на кино „С”, построена в УПИ * по плана на гр. Б., Централна градска част е незаконосъобразен. На основание чл.281 ал.1 т.3 ГПК решението следва да се отмени и делото да се реши по същество като предявеният иск за делба се отхвърли поради липса на съсобственост.

При този изход на спора на основание чл. 78 ал.3 ГПК на касатора следва да бъдат присъдени разноски, които съобразно представения списък са в размер на 1580 лв.

На основание чл.9 от Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата ищците следва да заплятат 100лв. държавна такса по сметка на Върховния касационен съд.

Воден от горното Върховният касационен съд, първо гражданско отделение

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯВА въззивното решение на Бургаския окръжен съд № 181 от 30.10.2008г. по гр.д. № 1139/1998г. в частта, в която е допусната делба на сграда на кино”С” гр. Б. и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТХВЪРЛЯ иска на А. К. М., З. К. Б. и К. К. М. против ПєÔ А. гр. С. за делба на сградата на кино „С” , построена в урегуриран поземлен имот № І* кв.77 по плана на гр. Б. градска част.

ОСЪЖДА А. К. М., З. К. Б. и К. К. М. да заплатят общо на ПєÔ А. гр. С. сумата 1580лв./хиляда петстотин и осемдесет лева/ разноски по делото.

ОСЪЖДА А. К. М., З. К. Б. и К. К. М. да заплатят 100 лв. /сто лева/ държавна такса по сметка на Върховния касационен съд.

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ: