Ключови фрази

Р Е Ш Е Н И Е

№ 272гр.София, 14.07.2022 г.В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А


Върховният касационен съд на Република България, Трето отделение на Гражданска колегия в закрито съдебно заседание на четвърти юли две хиляди двадесет и втора година в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Томов
ЧЛЕНОВЕ: Драгомир Драгнев
Геновева Николаева

като изслуша докладваното от съдия Драгомир Драгнев гр. д. №4651 по описа за 2018 г. приема следното:

Производството е по реда на чл.247 от ГПК.
Образувано е по молба на А. П. за поправка на явна фактическа грешка в решение № 107 от 3.6.2022 г. по настоящото дело. Молителят желае да се промяната да бъде в смисъл, че се отменя решение № II-13 от 17.08.2018 г., постановено по в.гр.д.№89 по описа за 2018 г. на Бургаския окръжен съд, Гражданско отделение, втори въззивен състав, в частите, с които е потвърдено решение № 1878 от 20.11.2017 г. по гр. д. № 225 по описа за 2016 г. на Бургаския районен съд за отхвърляне на предявените от касатора против Военно формирование 32890 искове за заплащане на възнаграждение за положен извънреден труд над размера от 47,41 лв. до 15351,91 лв. за периода от 1.4.2004 г. до 20.11.2015 г. и за мораторна лихва над 6,66 лв. до 12416,31 лв. и вместо него се постановява друго решение, с което военното поделение се осъжда да му заплати тези суми.
Военно формирование 32890 застъпва становището, че молбата е неоснователна и моли тя да бъде оставена без уважение.
Върховният касационен съд, като взе предвид становищата на страните и данните по делото, намира следното:
В молбата си А. П. подлага на критика изводите в решението на ВКС, че исковете за заплащане на възнаграждение за положен извънреден труд за спорния период са погасени с тригодишна давност. Тези погрешни според него изводи са довели до техническа грешка, която следва да бъде поправена.
Явната фактическа грешка представлява несъответствие между формираната истинска воля на съда и нейното външно изразяване в писмения текст на решението. Не са явни фактически грешки и не могат да бъдат поправени по реда на чл.247 от ГПК грешките, които съдът евентуално е допуснал при формирането на своята воля. Противното би означавало да се наруши забраната на чл.246 от ГПК съдът сам да изменя или отменя решението си. В случая ясно изразената от състава воля както в мотивите, така и в диспозитива, е да се потвърди решението на Бургаския апелативен съд. Ето защо не е допусната явна фактическа грешка, която може да бъде поправена. По същество молителят иска съдът да преразгледа решението си по предмета на спора и да го измени в обратния смисъл, което би било нарушение на разпоредбата на чл246 от ГПК.
По тези съображения настоящата инстанция приема, че молбата за поправка на явна фактическа грешка е неоснователна и трябва да бъде оставена без уважение.
Воден от горното, съставът на Върховния касационен съд на Република България, Гражданска колегия, Трето отделение


Р Е Ш И :


ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на А. П. за поправка на явна фактическа грешка в решение № 107 от 3.6.2022 г. по настоящото дело в смисъл, че се отменя решение № II-13 от 17.08.2018 г., постановено по в.гр.д.№89 по описа за 2018 г. на Бургаския окръжен съд, Гражданско отделение, втори въззивен състав, в частите, с които е потвърдено решение № 1878 от 20.11.2017 г. по гр. д. № 225 по описа за 2016 г. на Бургаския районен съд за отхвърляне на предявените от А. П. против Военно формирование 32890 искове за заплащане на възнаграждение за положен извънреден труд над размера от 47,41 лв. до 15351,91 лв. за периода от 1.4.2004 г. до 20.11.2015 г. и за мораторна лихва над 6,66 лв. до 12416,31 лв. и вместо него се постановява друго решение, с което военното поделение се осъжда да му заплати тези суми.

Решението не подлежи на обжалване.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧЛЕНОВЕ: