Ключови фрази

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 98

гр. София, 13.06.2022 г.


Върховният касационен съд на Република България, гражданска колегия, второ отделение в закрито заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СНЕЖАНКА НИКОЛОВА
ЧЛЕНОВЕ: ГЕРГАНА НИКОВА
СОНЯ НАЙДЕНОВА

изслуша докладваното от съдия Соня Найденова гр. дело № 1987/2022 г.

Производството е по реда на чл. 303 ГПК вр. чл. 307, ал. 1 ГПК.

Образувано е по молба подадена от Л. К. К. на 29.11.2021 г. за отмяна на влязло в сила решение по гр.д. № 16684/2016 г. на РС-Пловдив, потвърдено с решение по в.гр.д. № 199/2018 г. на ОС-Пловдив.

Твърди се с молбата наличието на основание за отмяна по чл. 303, ал. 1, т. 1 ГПК и по чл.303, ал.1, т.5 ГПК. Молителят твърди, че е узнал за ново обстоятелство и ново доказателство от съществено значение за спора, през м.10.2021 г. – от постановление на РП-Пловдив по преписка № 6600/2021 г., както и че е бил лишен от възможността да участва в горепосочените дела и че не е бил надлежно представляван в тях.

Не е подаден отговор по молбата от насрещната страна - Етажна собственост на [улица], [населено място].

При проверка допустимостта на молбата за отмяна на влязло в сила решение, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение, намира следното:

Съгласно чл.305, ал.1 ГПК, тримесечният срок за отмяна тече от деня, в който на молителя е станало известно новото обстоятелство или от деня, в който е могъл да се снабди с новото доказателство, респ. от узнаване за решението. Преценката за спазване на срока се извърши на база изложените от молителите обстоятелства и данните по делото и сочи на извод, че молбата за отмяна е процесуално допустима.

В кориците на делото се намира ч.гр.д.№ 1905/2019 г. по описа на ВКС, ГК, ІІІ г.о. – спряно производство, което е образувано по частна жалба от Л. К. срещу определение № 97 от 07.03.2019 г. по ч.гр.д.№ 4666/2018 г. на ВКС, ГК, ІV г.о, с което е върната частната му жалба срещу предходно определение № 593 от 18.12.2018 г. на ВКС по същото дело, производството е свързано с преценка допустимостта на касационната жалба на К. срещу въззивното решение по в.гр.д. № 199/2018 г. на ОС-Пловдив. Това налага уведомяване на касационния състав по спряното ч.гр.д.№ 1905/2019 г. по описа на ВКС, ГК, ІІІ г.о., че това дело, ведно с цялото производство по гр.д.№ 16684/2016 г. на РС-Пловдив, се намират в настоящето гр.д.№ 1987/2022 г. на ВКС, ГК, ІІ г.о.

Мотивиран от гореизложеното, Върховният касационен съд, състав на Второ гражданско отделение:


О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА до разглеждане молбата на Л. К. К. за отмяна на влязло в сила решение № 4009/17.11.2017 г. по гр.д.№ 16684/2016г. на РС-Пловдив, потвърдено с решение № 345/14.03.2018 г. по в.гр.д. №199/2018 г. на ОС-Пловдив.

НАСРОЧВА делото за разглеждане в открито съдебно заседание с призоваване на страните.

Делото да се докладва на Председателя на Второ гражданско отделение на Върховният касационен съд за определяне на дата на заседанието.

Да се уведоми касационния състав по спряното ч.гр.д.№ 1905/2019 г. по описа на ВКС, ГК, ІІІ г.о., за настоящето производство по чл.307 ГПК съгласно мотивите.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

ЧЛЕНОВЕ: